Searched for: subject%3A%22Additionele%255C%2Barbeid%22
(1 - 14 of 14)
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Hazelzet, A. (author), Huijs, J.J.J.M. (author), Blonk, R.W.B. (author)
Een aantal jaren geleden is de Wiw- en ID-regeling afgeschaft omdat die onvoldoende resulteerde in uitstroom van gesubsidieerde krachten naar regulier werk. In de heftige discussie naar aanleiding van deze afschaffing werd niet betrokken dat een belangrijke aantal gesubsidieerde krachten kansen op regulier werk is misgelopen, juist door gebrek...
article 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Brouwer, P. (author)
Op gesubsidieerde arbeid en sociale activering is veel kritiek geweest. Er was een beeld ontstaan van gesubsidieerde arbeidsplaatsen, waar mensen jarenlang op zaten zonder zicht op uitstroom naar een reguliere baan. Kortom, er werden veel kosten gemaakt, terwijl de opbrengsten beperkt waren. Behalve uitstroom naar werk, zijn er echter ook ander...
article 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Sanders, J. (author), Wevers, C. (author)
Het moeizaam van de grond komen van begeleid werken in Nederland was voor de Meergroep aanleiding om TNO en TNS/NIPO te vragen hiernaar onderzoek te doen. Het project bestaat uit een case study van het begeleid werken via de Meergroep, een onderzoek onder werkgevers die begeleid werkers in dienst hebben via de Wsw en het voorliggende rapport....
book 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Sanders, J. (author)
Begeleid werken bij een reguliere werkgever via de Wsw komt in Nederland moeizaam op gang. Belangrijke redenen om niet zo snel arbeidsgehandicapten in dienst te nemen zijn grote onbekendheid met de doelgroep én bestaande voorzieningen en regelingen om de ondernemingsrisico’s zo klein mogelijk te houden vormen. Voor de Meergroep was dit...
book 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Hekelaar, A. (author), Zwinkels, W. (author), Braat, A. (author)
De invoering van de WWB maakt een (kosten)effectieve inzet van de gemeentelijke reïntegratie- middelen noodzakelijk. Er is daarom onderzoek gedaan naar de bijdrage die reïntegratietrajecten - middels uitstroom naar regulier betaald werk - leveren aan het verkorten van de uitkeringsduur van bijstandsklanten. De uitkomsten vormen een basis voor de...
book 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), de Vos, E.L. (author), van Genabeek, J. (author), Blonk, R.W.B. (author), Brenninkmeijer, V. (author), Fermin, B.M.F. (author), Heyma, A.O.J. (author), Koning, P.W.C. (author), Zwinkels, W.S. (author)
De overheid investeert de komende vijf jaar tientallen miljarden euro’s in de activering en reïntegratie van langdurig werklozen en arbeidsgehandicapten. Dit thema, gekoppeld aan het concept van een ‘activerende sociale zekerheid’, blijft dus actueel. Dat geldt ook voor de discussie over effectiviteit van het arbeidsmarktbeleid. Burgers spreken...
report 2005
document
Hazelzet, A. (author), de Boer, W. (author)
Vorig jaar is de discussie opgelaaid over het voortbestaan van de WIW- en ID-banen. Het kabinet-Balkenende I was voornemens fors te bezuinigen op de gesubsidieerde arbeid door het aantal WIW- en ID-banen terug te brengen naar respectievelijk 27.000 en 45.500. De plannen brachten behoorlijk wat commotie teweeg. Met het sluiten van een convenant...
article 2003
document
TNO Arbeid (author), de Vos, E.L. (author), Wevers, C.W.J. (author), Fermin, B.M.F. (author), Heyma, A.O.J. (author), Abbring, J.H. (author), van der Klaauw, B. (author), Koning, P.W.C. (author)
De Rekenkamer vindt dat inzicht in de resultaten van het reïntegratiebeleid op dit moment ontbreekt. De Minister kan de effecten van reïntegratiebeleid vergroten door duidelijk te formuleren tot welke prestaties en effecten het reïntegratiebeleid precies moet leiden. Onderzoekers vrezen dat er sprake is van onvoldoende politieke wil om adequaat...
report 2002
document
Smit, A. (author)
Veel werklozen die een gesubsidieerde of reguliere baan vinden, komen terecht bij een werkgever die niet veel tijd heeft voor intensieve begeleiding. Op zich hoeft dat geen probleem te zijn. Maar de laatste jaren gaan er steeds vaker werklozen met een behoorlijke afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk. Als deze mensen psychosociale problemen...
article 2002
document
Smit, A. (author)
In het rapport "Aan de slag" doen topambtenaren aanbevelingen voor een effectiever arbeidsmarktbeleid. Hoewel aan het inhoudelijke nut van I/D-banen (= Melkertbanen) niet meer gewtijfeld wordt, ligt de regeling zelf wel onder vuur. Te vaak blijken Melkertbaners in de doorstroomfase toch af te vallen; voor het in het arbeidsproces houden van deze...
article 2001
document
TNO Arbeid (author), Smit, A. (author), de Haan, F. (author)
De afgelopen jaren heeft TNO Arbeid twee onderzoeksprojecten uitgevoerd, die betrekking hadden op het scheppen van gesubsidieerde werkgelegenheid aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Over het eerste project, waarin de visie van intermediaire organisaties over succesfactoren en knelpunten centraal stond, is verslag gedaan in het oktobernummer...
article 1999
document
TNO Arbeid (author), de Haan, H.F. (author), Smit, A.A. (author)
In deze publicatie wordt een overzicht gegeven van het onderzoek naar enkele structurele kenmerken van de onderkant van de arbeidsmarkt dat door TNO Arbeid in de afgelopen twee jaar is verricht. Het onderzoek heeft bestaan uit een aantal deelprojecten met de volgende thema's: toegankelijkheid; productiviteit; interne mobiliteit; succesfactoren...
report 1999
document
Verkleij, H. (author)
In opdracht van het TICA heeft NIA'TNO in 1996 een onderzoek verricht naar de gewenste beroepsprofielen bij reïntegratiebegeleiding van gedeeltelijk arbeidsgeschikten. In de eerste fase van het onderzoek werd de opbouw van het proces van begeleiding bij reïntegratie, de te onderscheiden taken en de daarvoor benodigde kwalificaties belicht. In de...
article 1997
document
TNO Preventie en Gezondheid Divisie Arbeid en Gezondheid (author), van der Geest, L.G.M. (author), Vaas, S. (author)
De categorie laaggeschoolden is overtegenwoordigd binnen de groep langdurig werklozen. Verschillende maatregelen beogen werkgelegenheid te genereren voor die onderkant van de arbeidsmarkt. Te denken valt aan de subsidiëring van arbeidsplaatsen, de verkleining van de zgn. wig en taakafsplitsing. Bij het stimuleren van nieuwe werkgelegenheid voor...
report 1996
Searched for: subject%3A%22Additionele%255C%2Barbeid%22
(1 - 14 of 14)