Searched for: subject%3A%22Aanstelling%22
(1 - 16 of 16)
document
Keijzer, L. (author), Winthagen, T. (author), de Vries, S. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
In opdracht van Sector Bestuur Onderwijsarbeidsmarkt is de onderhavige studie gedaan naar multiculturele teams in het onderwijs. Dit rapport biedt een handreiking bij invoering van multiculturele teams en het verbeteren van bestaande multiculturele teams in het primair -, voortgezet - en beroepsonderwijs. Het onderzoek beoogt de volgende vragen...
book 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Goudswaard, A. (author), de Leede, J. (author), Brugman, T. (author)
Strategische samenwerking tussen inlenende organisaties en uitzendorganisaties is niet vanzelfsprekend. Veelal komt de relatie terecht in een tariefdiscussie, waarbij flexibele arbeid geleverd moet worden tegen het laagste tarief. Toch zijn er ook voorbeelden van meer strategische relaties tussen inleners en uitzenders. Deze onderzoeksnotitie...
article 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), de Vries, S. (author), van der Wolk, J. (author)
Deze handleiding vertelt hoe men, met behulp van de HR-scan Diversiteit, binnen een organisatie het diversiteitsbeleid in beeld kan brengen. In de scan wordt beoordeeld hoe de organisatie werk maakt van diversiteit op negen HR-velden: 1. Werving & Selectie; 2. Personeel & Planning; 3. Arbeidsvoorwaarden & Beloning; 4. Feedback & Beoordeling; 5....
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Jehoel-Gijsbers, G. (author)
In dit rapport zijn de ontwikkelingen in verzuim, arbeidsongeschiktheid en werkhervatting tot en met 2004/2005 in kaart gebracht, met de bedoeling dit in de komende jaren periodiek te herhalen. Terugdringing van beroep op de sociale zekerheid en bevordering van arbeidsparticipatie vormen daarbij de leidraad zodat Nederland de overgang kan maken...
book 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Andriessen, S. (author)
In september 2005 vond in Novo Mesto (Slovenie) het achttiende congres plaats van de CEFEC (Confederation of European Social Firms, Employment initiatives of social Co-operatives). De Sloveense overheid greep deze gelegenheid aan om een rondetafelconferentie te organiseren over quota systemen. Werkt het om werkgevers te verplichten een bepaald...
article 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), de Kleijn, E. (author), Campagne, A.E. (author), Paagman, H.R. (author), Smit, M. (author)
Bij ongewijzigd beleid zou het percentage dat werkzaam is in zorg en welzijn moeten toenemen van 13% nu naar 22% in 2025. Het is echter onrealistisch en onbetaalbaar om zo veel mensen voor een baan in de zorg te interesseren. Daarom wil de overheid meer aandacht voor maatregelen die de arbeidsproductiviteit verhogen, zodat met minder mensen toch...
report 2006
document
Frielink, S. (author), Jongkind, R. (author), Oeij, P. (author), Korver, T. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Dit kwalitatieve onderzoek gaat over de mogelijkheden die scholen en besturen in het voortgezet onderwijs hebben om problemen in de personeelsvoorziening op te vangen en te voorkomen dat deze problemen tot lesuitval leiden. De vraag is of door een andere organisatie van het primaire proces de inzetbaarheid van het personeel kan worden verbeterd....
book 2005
document
de Leede, J. (author)
Is flexibiliteit alleen te bereiken met uitzendkrachten? Dat is niet het geval. Er bestaan vele manieren om met een flexibele inzet van het personeel het fluctuerende werkaanbod aan te kunnen. Met een slimme mix aan flexmaatregelen in contract, werktijd en functie komt men verder dan alleen met uitzendkrachten. Voor uitzendbureaus betekent dit...
article 2004
document
de Vos, E.L. (author)
Op 1 januari 1998 werd de Wet op de medische keuringen (WMK) van kracht. De wet beoogt het versterken van de rechtspositie van degenen die een keuring ondergaan in verband met een dienstbetrekking, het afsluiten van een pensioen- of levensverzekering of een verzekering wegens arbeidsongeschiktheid. In de wet is opgenomen dat na 3 jaar de...
article 2001
document
Glastra, F. (author), Meerman, M. (author), de Vries, S. (author), van IJssel, M. (author)
Organisaties beginnen zich in te stellen op de culturele diversiteit van arbeids- en afzetmarkten. Het artikel poogt de verschillen in ontwikkeling naar multiculturaliteit te bepalen binnen twee sectoren: de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en justitiƫle instellingen. In beide sectoren is de aandacht gericht op het aspect van...
article 2001
document
Hopstaken, L. (author), Ziekemeyer, M. (author)
bookPart 1996
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Andriessen, S. (author), Veerman, T.J. (author), Vijgen, J. (author)
Naar aanleidng van signalen over selectie op gezondheid of (voorondersteld) verzuimrisico bij de aanname en afvloeiing van personeel, de zogenaamde risicowering of risicoselectie, heeft het Ctsv hiernaar onderzoek laten verrichten. De vraagstelling luidde: welke aspecten zijn er aan risicoselectie te onderscheiden, hoe vindt het plaats en welke...
book 1995
document
Lourijsen, E.C.M.P. (author), de Winter, C.R. (author), van Putten, D.J. (author)
Naar aanleiding van de politieke discussie over voorspellend medisch onderzoek in keuringssituaties, is op verzoek van het ministerie van WVC door het NIPG-TNO een onderzoek uitgevoerd met als doel na te gaan welke vormen van medisch-diagnostisch onderzoek worden gehanteerd bij keuringen. Ook is geschat wat objectief gezien de voorspellende...
article 1993
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Lourijsen, E.C.M.P. (author), Dam, J. (author), de Kort, W.L.A.M. (author)
In een vragenlijstonderzoek naar de medische aanstellingskeuring is ingegaan op de dagelijkse praktijk van het keuren en de kwaliteit van deze keuringen als selectie-instrument in de laatste fase van het proces van werving en selectie. De gehanteerde keuringsprocedures zijn daarbij als belangrijke graadmeter voor de kwaliteit van de...
article 1993
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Lourijsen, E.C.M.P. (author), de Kort, W.L.A.M. (author), Dam, J. (author)
In dit rapport wordt verslag gedaan van de resultaten van een onderzoeksproject op het gebied van de medische aanstellingskeuring. Het project heeft tot doel gehad inzicht te verschaffen in de omvang, de kosten, de uitvoering en de zin van de aanstellingskeuring als selectie-instrument. In het kader van het onderzoeksproject zijn zes...
book 1991
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), de Kort, W.L.A.M. (author)
Literatuuroverzicht betreffende de vraag of de aanstellingskeuring geschikt is als selectie instrument, bestaande uit 2 delen. In het eerste gedeelte wordt ingegaan op algemene aspecten van de aanstellingskeuringen : basale uitgangspunten, doelstellingen en een enkele opmerking over juridische en economische aspecten. In het tweede deel komen...
book 1988
Searched for: subject%3A%22Aanstelling%22
(1 - 16 of 16)