Searched for: subject%3A%22Aansporingen%22
(1 - 17 of 17)
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Giesen, F. (author), Lagerveld, S. (author), Bennenbroek, F. (author)
Sinds de invoering van de Wet werk en bijstand (WWB) in 2004 zijn gemeenten hard aan de slag met het re-integreren van hun cliënten. Mede vanwege de financiële prikkels die de WWB met zich meebrengt, hebben gemeenten hun pijlen gericht op de activering en re-integratie van kansrijke doelgroepen. Te weten cliënten uit de "nieuwe instroom" of...
article 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Andriessen, S. (author)
Verzuimmanagers kunnen verschillende maatregelen inzetten om tot een daling van het ziekteverzuim te komen. Maar welke prikkel werkt het best? In dit artikel worden de voor- en nadelen een aantal veelgebruikte aanwezigheidsprikkels besproken. Aan de orde komen: wachtdagen, inhouden van vakantiedagen en extra dagen, een financiële bonus, geen...
article 2005
document
TNO Arbeid (author), de Vos, E.L. (author), Smitskam, C.J. (author)
In dit boek is een systematisch overzicht te vinden van meer dan vijftig wettelijke maatregelen en reïntegratie-instrumenten. De nadruk ligt op (wettelijke) regelingen en instrumenten die arbeidsparticipatie bevorderen. Naast subsidies en aftrek voor werkgevers en werknemers worden de verplichtingen, boetes en andere sancties behandeld. Doel van...
report 2004
document
Smitskam, C.J. (author), de Vos, E.L. (author)
Deze inventarisatie geeft een systematisch overzicht van meer dan vijftig wettelijke maatregelen en reïntegratie-instrumenten. De nadruk ligt op instrumenten die arbeidsparticipatie van personen met een chronische ziekte of handicap bevorderen. Niet alleen de instrumenten die in de Wet REA worden genoemd komen aan bod, maar ook de subsidies,...
book 2004
document
Andriessen, S. (author), van Vuuren, C.V. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
Niet elke organisatie zal kunnen rekenen op een halvering van het verzuim en niet in elke situatie is het invoeren van verzuimprikkels verstandig en mogelijk. Dit artikel beschrijft wat bekend is over het inzetten van verzuimprikkels en verwijst naar een stappenplan dat aangeeft welke stappen een (gemeente-)organisatie zou moeten nemen als ze...
article 2003
document
Cox-Woudstra, E. (author), Nauta, A. (author)
Dit vierde hoofdstuk van het boek 'Excelleren voor en door mensen : theorie en praktijk voor optimaal Human Resource Management' maakt deel uit van deel 1 'het organiseren van medewerkers'. Organisaties excelleren wanneer medewerkers excelleren. En medewerkers excelleren wanneer ze hun werk leuk vinden. Want als medewerkers hun werk leuk vinden,...
bookPart 2003
document
TNO Arbeid (author), de Vos, E.L. (author), Smitskam, C.J. (author)
In dit boek is een systematisch overzicht te vinden van meer dan vijftig wettelijke maatregelen en reïntegratie-instrumenten. De nadruk ligt op (wettelijke) regelingen en instrumenten die arbeidsparticipatie bevorderen. Naast subsidies en aftrek voor werkgevers en werknemers worden de verplichtingen, boetes en andere sancties behandeld. Doel van...
report 2003
document
Andriessen, S. (author), van Vuuren, C.V. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
Het Afval Energie Bedrijf van de Gemeente Amsterdam heeft in 2002 een verzuimprikkel ingevoerd en daarmee het verzuim in één klap gehalveerd van 12% naar 6%. Een geweldig resultaat, welke gemeentedienst zou dat niet willen? Dit artikel beschrijft hoe een verzuimprikkel zo'n enorm effect kon hebben. Er was zeker sprake van een combinatie van...
article 2003
document
TNO Arbeid (author), Besseling, J.J.M. (author), de Boer, W.E.L. (author), Fermin, B.M.F. (author)
Geleidelijke werkhervatting is een veel voorkomend verschijnsel. De indruk bestaat dat geleidelijke werkhervatting een succesvol reïntegratietraject is voor werkhervatting bij de eigen werkgever. Van de langdurig arbeidsongeschikten hervat het merendeel via geleidelijke werkhervatting waarbij het onderscheid tussen therapeutische werkhervatting...
article 2003
document
TNO Arbeid (author), Zwetsloot, G. (author), Gründemann, R. (author), Vaandrager, L. (author), van Scheppingen, A. (author), Piek, P. (author), Nuyens, M. (author), van Dijk, M. (author)
Er is een breed gedeelde behoefte aan het doorbreken van versnippering en verkokering als het gaat om initiatieven om de effecten van bedrijven op de gezondheid te verbeteren. Veel partijen staan positief tegenover IGM. Men vindt IGM een prima concept, met een methodiek die het mogelijk maakt zo veel mogelijk voort te bouwen op reeds ontwikkelde...
report 2003
document
TNO Arbeid (author), de Vos, E.L. (author), Smitskam, C. (author)
Deze inventarisatie geeft een overzicht van de bijna veertig wettelijke maatregelen en reïntegratie-instrumenten die specifiek zijn gericht op het bevorderen van de arbeidsparticipatie van personen met een arbeidshandicap. De beschrijving heeft betrekking op de stand van zaken in april 2001. De inventarisatie beschrijft de reïntegratie...
report 2001
document
de Vos, E.L. (author), Wevers, C.W.J. (author)
Dit rapport bevat capita selecta van resultaten van de internationale studie naar strategieën die werkhervatting bevorderen van werknemers met een arbeidshandicap. Aan NIA TNO is gevraagd vooral aandacht te besteden aan resultaten die van belang zijn voor de reïntegratiepraktijk in Nederland. Aan de orde komen de relatie tussen enerzijds de...
report 1998
document
van Vuuren, T. (author), Andriessen, S. (author), Knotter, M. (author)
In dit deel worden instellingen in de zorgsector beschreven waarbij een traject is uitgevoerd gericht op de invoering en uitvoering van arbeidsvoorwaardelijke prikkels (pilot-instellingen) in het kader van het terugdringen van het ziekteverzuim. Daarnaast worden ook instellingen beschreven die als controle-instelling hebben gefungeerd en waar...
report 1997
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Veerman, T. (author), Andriessen, S. (author)
Begin december 1995 debatteerde de Tweede Kamer over de afschaffing van de Ziektewet, zoals neergelegd in het wetsvoorstel Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte (WULBZ). Dit voorstel gaat uit van een zeer verregaande privatisering van de Ziektewet, waarover dan ook stevig is gedebatteerd en waarop een zware politieke hypotheek rust....
article 1996
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Andriessen, S. (author), Veerman, T.J. (author), Vijgen, J. (author)
Naar aanleidng van signalen over selectie op gezondheid of (voorondersteld) verzuimrisico bij de aanname en afvloeiing van personeel, de zogenaamde risicowering of risicoselectie, heeft het Ctsv hiernaar onderzoek laten verrichten. De vraagstelling luidde: welke aspecten zijn er aan risicoselectie te onderscheiden, hoe vindt het plaats en welke...
book 1995
document
Andriessen, S. (author), Reuling, A.M.H. (author)
Hoofdlijnen van de onlangs in opdracht van het ministerie van SZW verrichte studie "Stimulans tot aanwezigheid ; een onderzoek naar arbeidsvoorwaardelijke stimulansen gericht op het verzuimgedrag van werknemers in Nederland". Belangrijkste conclusie : arbeidsvoorwaardelijke stimulansen zijn geen wondermiddelen, waarmee met een geringe...
article 1993
document
Haagoort, B. (author), Andriessen, S. (author)
Ondanks voorlichting en berichtgeving over de nieuwe wetgeving omtrent ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid blijkt over veel details nog onzekerheid te bestaan. Dit artikel belicht bepaalde aspecten van de wetgeving. Aandacht wordt geschonken aan de premiedifferentiatie Ziektewet, bonus-malusregeling en aan ontslagbescherming. Tenslotte wordt...
article 1993
Searched for: subject%3A%22Aansporingen%22
(1 - 17 of 17)