Searched for: mods_originInfo_publisher_s%3A%22Ministerie%255C%2Bvan%255C%2BSociale%255C%2BZaken%255C%2Ben%255C%2BWerkgelegenheid%255C%2B%255C%2528SZW%255C%2529%22
(1 - 20 of 39)

Pages

document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Dijkstra, L. (author), Heinrich, J. (author), Frielink, S. (author)
In de onderwijssector Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (Bve) is in november 2000 een eerste Arboconvenant afgesloten tussen de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de sociale partners uit de sector. Dit Arboconvenant heeft gelopen tot en met december 2004 en heeft zijn vervolg gekregen in een Arboplusconvenant...
book 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Ybema, J.F. (author), Evers, M. (author), Lagerveld, S. (author)
Als onderdeel van de evaluatie van de Wet verbetering poortwachter (Wvp) heeft TNO voor het ministerie van SZW een serie onderzoeken uitgevoerd waarin de reïntegratie- inspanningen bij langdurige uitval wegens ziekte centraal staan. Dit betreft twee onderzoeken onder werknemers en drie onderzoeken onder vangnetgevallen (werklozen,...
book 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Ybema, J.F. (author), Evers, M. (author), Lagerveld, S. (author), van den Berg, R. (author), van Vuuren, T. (author)
Als onderdeel van de evaluatie van de Wet verbetering poortwachter (Wvp) heeft TNO voor het ministerie van SZW een serie onderzoeken uitgevoerd waarin de reïntegratie-inspanningen bij langdurige uitval wegens ziekte centraal staan. Dit betreft twee onderzoeken onder werknemers en drie onderzoeken onder vangnetgevallen (werklozen, uitzendkrachten...
book 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven TNO Defensie en Veiligheid (author), Wieringa, F.P. (author), Teirlinck, C.J.P.M. (author), Alferdinck, J.W.A.M. (author)
Dit rapport beschrijft de praktische aspecten van de implementatie van de Europese richtlijn voor beroepsmatige blootstelling aan bronnen van kunstmatige optische straling (Richtlijn 2006/25/EG). Het rapport is opgesteld om een beeld te krijgen waar kunstmatige bronnen van optische straling in Nederland voorkomen en met welke beheersmaatregelen...
report 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), van Sloten, G.C. (author), Nauta, A. (author), Oeij, P.R.A. (author)
In 2004 is de "Arbeidsvoorwaarden en Arbeidsverhoudingen Monitor" voor de tweede keer afgenomen. Onderzochte arbeidsvoorwaarden zijn: kinderopvang, resultaatgericht beloning, aanpassing werktijden, persoonlijk ontwikkelingsplan (POP), keuzemogelijkheden (cao à la carte), klachtenregeling. Het percentage werknemers dat een regeling voor...
book 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Douwes, M. (author), de Kraker, H. (author), Blatter, B.M. (author)
De doelstelling van dit onderzoek was gegevens te verzamelen over de blootstellingsduur aan beeldschermwerk ten behoeve van het Arboconvenant Bankwezen. Voor de gegevensverzameling hebben de deelnemende banken aselect een steekproef getrokken uit hun werknemersbestand, met het verzoek elektronische verzamelde WorkPace-gegevens (een...
book 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Beckers, I. (author), Lautenbach, H. (author), Cuijpers, M. (author)
In de Monitor Arbeidsgehandicapten zijn drie hoofddoelen te onderscheiden. Het eerste doel is inzicht te krijgen in de belemmeringen die mensen met een langdurige ziekte, aandoening of handicap ervaren bij het uitoefenen en vinden van werk. Het tweede doel is meer inzicht te verkrijgen in de doelgroep voor het reïntegratiebeleid en welke mensen...
book 2005
document
TNO Arbeid (author), Koningsveld, E.A.P. (author), Zwinkels, W.S. (author), Mossink, J.C.M. (author), Thie, X.M. (author), Abspoel, M. (author)
In 1997 is door TNO Arbeid een raming gemaakt van de maatschappelijke kosten van arbeidsomstandigheden over 1995, waarbij ook een rekenmodel in de vorm van een spreadsheet is opgeleverd. In het in dit rapport beschreven project is een berekening over 2001 gemaakt, rekening houdend met nieuwe wet- en regelgeving en nieuwe vormen van arbobeleid....
book 2003
document
TNO Arbeid (author), Koningsveld, E.A.P. (author), Bronkhorst, R.E. (author), Schoenmaker, N. (author)
In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft TNO Arbeid een pilotstudy uitgevoerd naar kosten en baten van oplossingen in het kader van Design for All (D4All) en Disability Management (DM). De bedoeling van de pilot is om meer inzicht in de kosten en baten van D4All- en DMmaatregelen te krijgen om de discussie...
book 2003
document
Creemers, M.M.M. (author), de Rooij, A.A.C.J. (author), Oude Vrielink, H.H.E. (author), Roelofs, P.F.M.M. (author), Klein Hesselink, J. (author), van Schie, J. (author)
In deze eindrapportage worden de resultaten beschreven van een nulmeting en onderzoek naar de stand der techniek op het terrein van fysieke en psychische belasting in de agrarische sectoren. Het onderzoek werd verricht in het kader van het arboconvenant agrarische sectoren. Het eerste deel van het rapport gaat nader in op lichamelijke belasting,...
book 2003
document
Besseling, J. (author), de Olde, C. (author)
Er is gekozen voor een beperkte Emancipatie-effectrapportage (EER). De analyse heeft zich gericht op de volgende thema's: alleen volledig arbeidsongeschikten in de WAO; positie van gedeeltelijk arbeidsongeschikten; invoering referte-eis; afschaffing laagste klassen. De gevolgen van de wijzigingen in de WAO zoals in deze thema's verwoord, moeten...
book 2002
document
TNO Arbeid (author), Ybema, J.F. (author), van Deursen, C.G.L. (author), Smulders, P.G.W. (author), Veerman, T.J. (author)
In juli 2001 hebben TNO Arbeid en Astri de opdracht gekregen voor het uitvoeren van een pilotonderzoek onder een cohort van 400 langdurig zieke werknemers. Reden voor dit pilotonderzoek: het verkennen van de haalbaarheid van een periodiek cohortonderzoek op het gebied van langdurig ziekteverzuim en reïntegratie. Het onderzoek kon niet volledig...
book 2002
document
TNO Arbeid (author), Smit, A.A. (author), de Feyter, M.G. (author)
Onderzoek naar de kwaliteit van de arbeid van laagopgeleide vrouwen in traditionele mannensectoren. Bedrijven in deze sectoren moeten aantrekkelijke werkgevers worden voor lager opgeleide vrouwen. Onderdelen van het onderzoek: een quickscan in mannensectoren gericht op het opsporen van koploperbedrijven; het portretteren en analyseren van tien...
book 2002
document
TNO Arbeid (author), Creemers, M.M.M. (author), de Rooij, A.A.C.J. (author), Oude Vrielink, H.H.E. (author), Roelofs, P.F.M.M. (author), Klein Hesselink, J. (author), van Schie, J. (author)
Het georganiseerde agrarische bedrijfsleven besteedt al jarenland veel aandacht aan de veiligheid en gezondheid op het werk. Reeds in 1994 heeft de agrarische sector een arboconvenant afgesloten; als resultaat hiervan heeft de agrarische sector op dit moment het laagste verzuimpercentage in Nederland. Dit verzuimpercentage is echter wel...
book 2002
document
TNO Arbeid (author), Nossent, S. (author), Meeuwsen, J.M. (author), Paul, J. (author)
De podiumkunstenbranche wil een arboconvenant afsluiten, waarin werkgevers- en werknemerspartijen samen met de overheid afspraken vastleggen voor de gehele branche. In verband hiermee is de arbokennisinfrastructuur in de podiumkunstenbranche geanalyseerd, met als doel: (1) inzicht te krijgen in de werking van de huidige arbokennisinfrastructuur...
book 2002
document
TNO Arbeid (author), Blatter, B.M. (author), van den Heuvel, S.G. (author), Bongers, P.M. (author), Picavet. H.S.J., (author), Schoemaker, C.G. (author)
Bij overheid, arbodiensten en bedrijven bestaat veel aandacht voor RSI: uit onderzoek blijkt namelijk dat ongeveer een vijfde van de werkende bevolking langdurig of regelmatig last heeft van klachten in nek, schouder, arm, elleboog, pols of hand. In dit rapport wordt de omvang van verzuim en arbeidsongeschiktheid door RSI geschat op basis van...
book 2001
document
Wevers, C.W.J. (author), de Vos, E.L. (author), Besseling, J.J.M. (author)
Rapport waarin de resultaten worden gepresenteerd van een aantal evaluatie-studies over de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Wet Rea). Uit de evaluatie blijkt dat het nog te vroeg is om het effect van de wet goed te kunnen beoordelen. Op basis van vergelijking van verschillende bronnen kan worden vastgesteld dat er sinds de...
book 2001
document
TNO Arbeid (author), Bezemer, W. (author), Beune, E. (author), Bosch, K. (author), Douwes, M. (author), Evers, G. (author), Frielink, S. (author), Knibbe, H. (author), Knibbe, N. (author), Meeuwsen, M.J. (author)
Dit onderzoek geeft een overzicht van de stand der techniek te geven ten aanzien van de volgende arbeidsrisicogebieden in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ): de fysieke belasting, de psychosociale belasting, agressie en onveiligheid in GGZ-instellingen, en in het bijzonder agressie en onveiligheid in crisisdiensten en verslavingszorg. Het...
book 2001
document
TNO Arbeid (author), Hazelzet, A.M. (author), Andriessen, S. (author), van Gent, M.J. (author)
TNO Arbeid heeft in 2000 13 bedrijven gevolgd die bij de reïntegratie van werknemers met gezondheidsklachten telewerken hebben ingezet. Uit het onderzoek komt naar voren dat telewerk een laatste kans kan bieden aan werknemers die als gevolg van een arbeidshandicap weinig andere mogelijkheden over hebben om naar de eigen werkgever terug te keren....
book 2001
document
TNO Arbeid TNO Voeding (author), Tijssen, S.C.H.A. (author), Hilhorst, S.K.M. (author), Miedema, E.P. (author), Kromhout, H. (author)
Naar aanleiding van het verschijnen van het rapport "Reproductietoxische effecten bij ziekenhuispersoneel" van april 1999, heeft de Staatssecretaris van SZW aan de Tweede Kamer toegezegd beleidsregels op te stellen voor de beheersing van de blootstelling aan cytostatica. Als basis voor de beleidsregels was het nodig de huidige stand van de...
book 2001
Searched for: mods_originInfo_publisher_s%3A%22Ministerie%255C%2Bvan%255C%2BSociale%255C%2BZaken%255C%2Ben%255C%2BWerkgelegenheid%255C%2B%255C%2528SZW%255C%2529%22
(1 - 20 of 39)

Pages