Searched for: mods_originInfo_publisher_s%3A%22Ministerie%255C%2Bvan%255C%2BSociale%255C%2BZaken%255C%2Ben%255C%2BWerkgelegenheid%22
(1 - 20 of 77)

Pages

document
Blonk, R. (author)
Dit essay gaat over de uitvoeringspraktijk, de praktijk van alle dag in de uitvoering van regelingen voor de onderkant van de arbeidsmarkt. Het zijn regelingen en wetgeving die twee kanten kennen, enerzijds de kant van inkomensvoorziening (rechtmatigheid) en anderzijds de kant van begeleiding naar werk (doelmatigheid). In dit essay willen we...
bookPart 2016
document
Gallis, R. (author)
book 2012
document
Gallis, R. (author)
book 2012
document
Dorenbosch, L. (author), Sanders, J. (author), Blonk, R. (author)
bookPart 2012
document
Klein Hesselink, J. (author), Hooftman, W. (author), de Weerd, M. (author), Koppes, L. (author)
De brochure ‘Ziekteverzuim in Nederland in 2009’ bevat kerncijfers over ziekteverzuim. De brochure is geschreven voor verschillende doelgroepen en is in het bijzonder relevant voor werkgevers, werknemers, vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers, arboprofessionals, andere ondersteuners van bedrijven en overheden. Bent u bijvoorbeeld...
other 2011
document
TNO Arbeid (author), Blatter, B.M. (author), Bongers, P.M. (author), van Dieën, J.H. (author), van Kempen, P.M. (author), de Kraker, H. (author), Miedema, H. (author), Reijneveld, C.N. (author), de Vet, H.C.W. (author)
In opdracht van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport is door TNO Arbeid, in samenwerking met het Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Klachten Bewegingsapparaat, de Faculteit der Bewegingswetenschappen van de Vrije Universiteit en het EMGO-instituut van het VU Medische Centrum, onderzoek verricht...
book 2004
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Beckers, I. (author), van Gils, B. (author), Lautenbach, H. (author)
Om aan de behoefte van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan cijfers over de arbeidssituatie van arbeidsgehandicapten te voldoen, heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek sinds april 2000 vragen in de Enquête Beroepsbevolking opgenomen om deze situatie te monitoren. Deze vragen zijn door het CBS, in samenwerking met TNO...
book 2004
document
TNO Arbeid (author), Piek, P. (author), Reijenga, F. (author)
book 2004
document
TNO Arbeid (author), Beckers, I. (author), Besseling, J. (author), Smits, A. (author)
Om aan de behoefte van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan cijfers over de arbeidssituatie van arbeidsgehandicapten te voldoen, heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek sinds april 2000 vragen in de Enquête Beroepsbevolking opgenomen om deze situatie te monitoren. In dit document wordt een kwantitatief beeld geschertst...
book 2004
document
den Uijl, S. (author), Andriessen, S. (author)
Het doel van dit onderzoek was inzicht te krijgen in hoe op bedrijfsniveau het ziekteverzuim op effectieve en efficiënte wijze kan worden aangepakt. Daarbij is er vanuit gegaan dat er een verschil kan zijn tussen denken en doen. Daarom wordt ook aandacht besteed aan de processen die zich afspelen rond de verzuimbegeleiding van individuele...
book 2003
document
TNO Preventie en Gezondheid TNO Arbeid (author), Beckers, I. (author), Ooijendijk, W. (author), Strijbos-Smits, A. (author), Besseling, J. (author)
Resultaten van een onderzoek naar de arbeidssituatie van arbeidsgehandicapten in 2001 in vergelijking met een jaar eerder. Ruim anderhalf miljoen mensen van 15-64 jaar waren in 2001 arbeidsgehandicapt, iets meer dan in 2000. Van hen behoorden er 820.000 tot de beroepsbevolking, gaven er 120.000 aan 12 uur of meer per week te willen werken, en...
book 2003
document
TNO Arbeid (author), Blatter, B. (author), van den Heuvel, S. (author), Bongers, P. (author), de Vroome, E. (author)
Het doel van dit rapport was na te gaan wat de huidige praktijk van sociaal medische begeleiding en reïntegratie is bij werknemers die verzuimen door RSI-klachten. Ook werd geïnventariseerd welke factoren het risico verhogen op langdurig verzuim en arbeidsongeschiktheid door RSI-klachten. Om deze vraagstellingen te beantwoorden is een...
book 2003
document
de Pater, N. (author), Doekes, G. (author), Miedema, E. (author), Goede, H. (author), van Hemmen, J. (author), Heederik, D. (author)
Beroepsmatige blootstelling aan meelstof kan leiden tot klachten aan de luchtwegen zoals astma en rhinitis. Deze klachten worden toegeschreven aan de in het stof aanwezige tarwe-allergenen en schimmel alpha-amylase. Het doel van het onderzoek is op basis van de resultaten een taakstelling te formuleren voor een reductie van de blootstelling aan...
book 2003
document
TNO Arbeid (author)
In de branches Schoonmaak- en glazenwassersbranche en Industriële reiniging en scheepsonderhoud is fysieke belasting een belangrijk arbeidsrisico. Bovendien bestaan er onderlinge raakvlakken tussen de beide branches gezien de schoonmaakgerelateerde werkzaamheden. Daarom zijn in deze uitgave vijf onderzoeken geclusterd die voor beide sectoren...
book 2003
document
other 2002
document
TNO Arbeid (author), Kremer, A.M. (author), van den Heuvel, S.G. (author), Jettinghoff, K. (author), van Putten, D.J. (author)
In dit onderzoek is getracht te achterhalen wat de omvang is van de problematiek van beroepsgebonden huid- en luchtwegaandoeningen die leidt tot arbeidsongeschiktheid. Analyse van de WAO-cijfers van het Lisv wijzen uit dat gemiddeld 0,09 werknemers per jaar per 1000 verzekerden de WAO instromen vanwege een huidaandoening (0,6% van de totale WAO...
book 2002
document
Brouwers, A. (author), van Schie, J. (author), Blatter, B. (author), Douwes, M. (author)
In het kader van het arboconvenant voor de sociale werkvoorziening is een onderzoek uitgevoerd bestaande uit twee delen: een onderzoek naar de stand der klachten en arbeidsrisico's op het gebied van fysieke en psychosociale belasting (de nulmeting) en een onderzoek naar de stand der wetenschap. Het onderzoek richtte zich op: de omvang, aard en...
book 2002
document
Blatter, B.M. (author), van den Heuvel, S.G. (author), Frielink, S. (author), Miedema, M. (author)
Dit onderzoek is uitgevoerd door TNO Arbeid in opdracht van de Branche Begeleidingscommissie (BBC) van de sector woningcorporaties, bestaande uit vertegenwoordigers van het Ministerie van SZW, Aedes - vereniging van woningcorporaties, FNV Bouw, de CNV Hout- en Bouwbond en de Unie. In het kader van het Arboconvenant Werkdruk en RSI bij de...
book 2002
document
other 2002
document
Veerman, T.J. (author), Besseling, J.J.M. (author)
Deze rapportage evalueert de overheidsinitiatieven uit de Jaren 90 om de WAO-instroom en het ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheidsvolume in het algemeen te verkleinen. In de periode 1994-1996 is inderdaad sprake van een sterke afname met daarna een lichte stijging. In absolute aantallen kan gezegd worden dar bijna 1 miljoen arbeidsongeschikten...
book 2001
Searched for: mods_originInfo_publisher_s%3A%22Ministerie%255C%2Bvan%255C%2BSociale%255C%2BZaken%255C%2Ben%255C%2BWerkgelegenheid%22
(1 - 20 of 77)

Pages