Searched for: mods_originInfo_publisher_s%3A%22MIN%255C%2BSZW%255C%2BDGA%22
(1 - 20 of 40)

Pages

document
Bundeling van de lezingen die gehouden zijn op de workshop "Lichamelijke belasting en arbeid". Opgenomen zijn : W. Krols : De rol van deskundigen bij lichamelijke belasting en arbeid ; J.B. van Duyn-van der Pol : De ontwikkeling van nieuwe deskundigen / deskundigheid in relatie tot lichamelijke belasting en arbeid ; J.A. Ringelberg : Het DGA...
book 1992
document
Min. SZW, Arbeidsinspectie (author), Lotens, W.A. (author), van de Linde, F.J.G. (author), Havenith, G. (author)
Verslag van een onderzoek naar afkoelen van de handen bij het hanteren van koude materialen of het verrichten van fysiek werk in een koude omgeving. Het onderzoeksrapport is opgebouwd in 3 delen. In deel I ('Contact met koude materialen') is een experiment uitgevoerd met 12 proefpersonen, waarbij de afkoelsnelheid van hun handen werd gemeten bij...
book 1992
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Veerman, T.J. (author), Smulders, P.G.W. (author), Gründemann, R.W.M. (author)
Verslag van een korte studie, die door het NIA en TNO-NIPG in onderlinge samenwerking is verricht naar de beschikbaarheid van statistische informatie over ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid in Nederland. De studie richt zich op enerzijds de mogelijkheden tot (en knelpunten rond) verbreding en verdieping van statistische informatie,...
book 1992
document
Houtinstituut TNO Technisch Physische Dienst TNO - TH (author), van Noort, A.M. (author), Kramer, J. (author)
report 1990
document
Hillebrandt, V.H. (author), van der Valk, R. (author)
Het rapport beschrijft een secundaire analyse van een drietal Gezondheidsenquêtes (1983, 1984, 1985) van het CBS m.b.t. de vraag welke beroeps- en bedrijfstakken en -klassen samen gaan met een relatief hoge prevalentie van rugklachten. De analyse heeft betrekking op alle takken en klassen die in voldoende mate in de steekproef aanwezig waren,...
book 1990
document
van Putten, D.J. (author), Smit, H.A. (author), Sikkema-de Graaff, J.S. (author)
Verslag van een onderzoek naar de mogelijke problemen die gepaard gaan met het melden en registreren van (vermoede) beroepsziekten conform art. 9 lid 4 van de Arbowet. Centraal staat de vraag of bedrijfsartsen en BGD'en overweg kunnen met de door de overheid voorgeschreven werkwijze voor het melden en registreren van beroepsziekten en gevaren...
book 1990
document
CIVO-Toxicologie en Voeding TNO (author), Willems, M.I. (author), Blijleven, W.G.H. (author), Splinter, A. (author), Roelfzema, H. (author), Feron, V.J. (author)
A system for classifying genotoxic carcinogens according to their estimated risk for humans in the occupational situation has been worked out. Three classes were defined qualifying carcinogens of low, intermediate and high potency, respectively. The developed system is based on the TD 50 - value combined with weighing factors, finally resulting...
report 1990
document
Hoofdgroep maatschappelijke technologie TNO (author), van der Belt, R. (author), Buringh, E. (author), Esmeijer, F.G. (author), van Wijck, J.H. (author)
In een drietal bedrijven werden experimenten uitgevoerd om stofconcentraties te verminderen door gedroogde vormelingen te benevelen en door een zifter te plaatsen in de vormzandstroom. Beneveling vond plaats bij de afschuiver, platenwentelaar, het opsnijpunt, bij de lege droogplaten en bij de afvalbanden, cq. de overstortpunten van de...
book 1990
document
Min. SZW, Arbeidsinspectie (author), Knoll, B. (author), Crommelin, R.D. (author)
Onderzoek naar de ventilatie bij het lassen in het kader van een serie onderzoeken naar de arbeidsomstandigheden van lassers. Het onderzoeksrapport is opgebouwd uit drie deelrapporten : Het verspreidingsmechanisme van lasrook ; De simulatie van de lasrookbeweging ; De beproeving van plaatselijke ventilatievoorzieningen ; De afstemming van...
book 1989
document
Hoofdgroep Maatschappelijke Technologie (author), Koehorst, L.J.B. (author)
Analyse van een selectie ongevallen met gevaarlijke stoffen in de chemische industrie welke letsel hebben veroorzaakt. De meeste ongevallen vinden plaats tijdens normale bedrijfsvoering. Tijdens onderhoud vinden relatief veel ongevallen plaats. In de aanbevelingen wordt gepleit dat verder onderzoek wordt gedaan naar eenvoudige en routinematige...
book 1989
document
Cox, C.W.J. (author), Crommelin, R.D. (author), Koppers, J.M. (author)
In het kader van de ontwikkeling van een instrumentarium voor de vastlegging van klimaatomstandigheden in bedrijven is door de Afdeling Binnenmilieu van TNO HMT een methode voor een inventarisatie van klimaatomstandigheden in bedrijven opgesteld. Naar aanleiding van een beproeving van deze methode is deze bijgesteld en aangevuld. De volgende...
book 1989
document
Instituut voor Zintuigfysiologie TNO (author), Havenith, G. (author), Heus, R. (author)
In opdracht van het DGA is in het beschreven experiment met de methode van partiële calorimetrie het effect van zitten, twee loopsnelheden (.3 en .9 m/s) en drie windsnelheden (0, .7 en .4 m/s) op de kledingisolatie onderzocht in relatie tot de isolatie van dezelfde kleding tijdens staan zonder wind. Dit is uitgezocht voor drie kledingensembles ...
book 1989
document
Centraal instituut voor voedingsonderzoek TNO Medisch Biologisch Laboratorium TNO (author), Geuskens, R.B.M. (author), Nossent, S.M. (author), Koëter, H.B.W.M. (author), Dreef-van der Meulen, H.C. (author), Stijkel, A. (author), Zielhuis, R.l. (author)
De gezondheidsrisico's i.v.m. het werken met pentachloorfenol (PCP) wordt geevalueerd. Het gebruik van PCP in Nederlandse arbeidssituaties neemt sterk af en is beperkt tot de formulering van emeltenkorrels en de, met name preventieve, houtverduurzaming. De totale risicopopulatie is niet omvangrijk en bestaat geheel uit mannen. De belangrijkste...
book 1989
document
Centraal instituut voor voedingsonderzoek TNO Medisch Biologisch Laboratorium TNO (author), Geuskens, R.B.M. (author), Nossent, S.M. (author), Koëter, H.B.W.M. (author), Dreef-van der Meulen, H.C. (author), Stijkel, A. (author), Zielhuis, R.L. (author)
Met behulp van gegevens verkregen uit een werkplekinventarisatie naar gegevens over produktie/gebruik, risicopopulatie en (mogelijke) blootstelling aan polychloorbifenylen (PCB's), en een literatuurstudie naar mogelijke schadelijke eigenschappen van PCB's op het reproductiesysteem en/of nageslacht (6000S-AIST-73/1), is een evaluatie van het...
book 1989
document
Centraal instituut voor voedingsonderzoek TNO (author), Geuskens, R.B.M. (author), Nossent, S.M. (author), Koëter, H.B.W.M. (author), Dreef-van der Meulen, H.C. (author), Stijkel, A. (author), Zielhuis, R.L. (author)
Evaluatie van de gezondheidsrisico's van het werken met 2,4,5-T en 2,4-D. Voor wat betreft 2,4,5-T zijn mogelijke risicogroepen laboratoriumpersoneel, slopers van oude fabriekinstallaties en grondwerkers bij bodemsaneringsprojekten. De risicopopulatie van het gebruik van 2,4-D, voornamelijk mannen, is aanzienlijk maar door het gebruik van kleine...
book 1989
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Pot, F.D. (author), Christis, J.H.P. (author), Fruytier, B.G.M. (author), Kommers, H. (author), Middendorp, J. (author), Peeters, M.H.H. (author), Vaas, F. (author)
Aanbeveling voor te hanteren richtlijnen bij het beoordelen en (her)ontwerpen van de organisatie van de arbeid, in het bijzonder de inhoud van functies. Bij de richtlijnen staat de zelfwerkzaamheid van ondernemingen voorop, maar ze kunnen ook gehanteerd worden door de Arbeidsinspectie en andere deskundigen. Allereerst wordt een theoretisch...
report 1989
document
Medisch Biologisch Laboratorium TNO (author), Geuskens, R.B.M. (author), Nossent, S.M. (author), Koëter, H.B.W.M. (author), Dreef-van der Meulen, H.C. (author), Stijkel, A. (author), Zielhuis, R.L. (author)
Op basis van gegevens verkregen uit een oriënterende werkplekinventarisatie naar gegevens over produktie/gebruik, risicopopulatie en (mogelijke) blootstelling aan dieldrin en een literatuurstudie naar mogelijke schadelijke eigenschappen van dieldrin op het reproduktiesysteem en/of nageslacht (6000S-AIST-73/2) is een evaluatie gemaakt van het...
book 1989
document
Marquart, J. (author), Stijkel, A. (author), Koëter, H.B.W.M. (author), Dreef-van der Meulen, H.C. (author), Zielhuis, R.L. (author)
Op basis van gegevens verkregen uit een orienterende inventarisatie naar gegevens over produktie/verbruik, risicopopulatie en mogelijke blootstelling aan dimethylformamide in de Nederlandse arbeidssituatie, en een literatuurstudie naar mogelijke schadelijke eigenschappen van dimethylformamide op de reproduktie en het nageslacht (S 73-8), wordt...
book 1989
document
Medisch Biologisch Laboratorium TNO (author), Marquart, J. (author)
Op basis van gegevens uit de literatuur, uit werkplekbezoeken, en uit gesprekken met sleutelinformanten wordt een evaluatie gemaakt van de gezondheidsrisico's van kappers en kapsters. De werkzaamheden, belastende factoren, voorzieningen en beleid worden beschreven. Aandacht wordt besteed aan reproduktiestoornissen, effecten op de huid, effecten...
book 1989
document
Marquart, J. (author)
Op grond van een orienterende inventarisatie verricht naar belastende faktoren en mogelijke effekten bij het werk van schoonheidsspecialistes is een evaluatie gemaakt van de gezondheidsrisico's van het werk van schoonheidsspecialistes. De opname van stoffen is waarschijnlijk zo gering dat risico's voor systematische effekten nauwelijks aanwezig...
book 1989
Searched for: mods_originInfo_publisher_s%3A%22MIN%255C%2BSZW%255C%2BDGA%22
(1 - 20 of 40)

Pages