Searched for: author%3A%22van+Vuuren%2C+C.V.%22
(1 - 20 of 25)

Pages

document
TNO Kwaliteit van Leven (author), de Vroome, E.M.M. (author), Smulders, P.G.W. (author), van Vuuren, C.V. (author)
Dit onderzoek maakt onderdeel uit van de Nationale Enquete Arbeidsomstandigheden 2003. Centraal staat de vraag in welke mate de onderzochte persoon het ontstaan van zijn of haar klachten toeschrijft aan het werk en of er een statistisch verband is tussen groepen die blootstaan aan arbeidsrisico's en in welke mate deze groepen verzuimen....
report 2005
document
TNO Arbeid (author), Andriessen, S. (author), van Vuuren, C.V. (author), Smulders, P.G.W. (author)
Ziekteverzuim is duur en verstoort het werkproces. Ook voor werknemers, zowel zieke als werkende, is verzuim vervelend. Reden genoeg om met aandacht en creativiteit aan de preventie ervan te werken. Dit boekje gaat in op het gebruik van verzuimprikkels, een onderwerp waarover niet zo vaak in detail is geschreven. Jarenlang was het taboe om het...
report 2004
document
Andriessen, S. (author), van Vuuren, C.V. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
Niet elke organisatie zal kunnen rekenen op een halvering van het verzuim en niet in elke situatie is het invoeren van verzuimprikkels verstandig en mogelijk. Dit artikel beschrijft wat bekend is over het inzetten van verzuimprikkels en verwijst naar een stappenplan dat aangeeft welke stappen een (gemeente-)organisatie zou moeten nemen als ze...
article 2003
document
Andriessen, S. (author), van Vuuren, C.V. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
Het Afval Energie Bedrijf van de Gemeente Amsterdam heeft in 2002 een verzuimprikkel ingevoerd en daarmee het verzuim in één klap gehalveerd van 12% naar 6%. Een geweldig resultaat, welke gemeentedienst zou dat niet willen? Dit artikel beschrijft hoe een verzuimprikkel zo'n enorm effect kon hebben. Er was zeker sprake van een combinatie van...
article 2003
document
van Werven-Bruijne, F.A. (author), Hoedeman, R. (author), van Vuuren, C.V. (author), van Deursen, C.C.L. (author), Andriessen, S. (author), Veerman, T. (author)
In dit boekje komen alle aspecten van het ziekteverzuimbeleid aan de orde: verzuimbeleid, verzuimbegeleiding, ondersteuning door de arbodienst, het spreekuur, contact met leidinggevenden, werkgeverstaken, theoretische kaders en de belangrijkste instrumenten voor preventie. Ook is er een hoofdstuk gewijd aan de registratie en analyse van...
book 2002
document
TNO Arbeid (author), Evers, G.E. (author), Meeuwsen, J.M. (author), van Vuuren, C.V. (author)
report 2002
document
TNO Arbeid (author), van Vuuren, C.V. (author), Reijenga, F.A. (author), Korver, A. (author), Verboon, F.C. (author)
Aan TNO Arbeid is gevraagd dit onderzoek uit te voeren, op verzoek van het ministerie van OC en W, dat inzicht wenst in de reeele herplaatsingsmogelijkheden van gedeeltelijk arbeidsongeschikten afkomstig uit het onderwijs. Dit naar aanleiding van plannen van de Adviescommissie Arbeidsongeschiktheid, het advies van de SER en het kabinetsstandpunt...
report 2002
document
van Vuuren, C.V. (author), van Gent, M.J. (author), Smit, A.A. (author)
In Dutch health care and welfare institutions 75% of the employees are women. On the whole, women are more frequently absent because of illness than men. In the Dutch health care and welfare sector workplace absenteeism is in fact higher than the national average: in 1997 the national average was 5.1 per cent, compared to 8.2 per cent in health...
book 2001
document
van Vuuren, C.V. (author), Smit, A.A. (author), van Gent, M.J. (author), Andriessen, S. (author), TNO Arbeid (author)
In het kader van het Convenant Arbeidsmarktbeleid Zorgsector en het Convenant Arbeidsmarktbeleid Welzijn en Jeugdhulpverlening heeft TNO Arbeid in opdracht van de OSA onderzoek naar de aanpak van preventie, verzuim en reïntegratie door zorg- en welzijnsinstellingen en de invloed daarvan op het ziekteverzuim. Het onderzoek vond plaats onder 35...
book 2001
document
TNO Arbeid (author), van Vuuren, C.V. (author), Smit, A.A. (author)
In deze paper van parallelsessie 2.1 'Participatie: scholing, zorg en arbeidsplicht' op het Symposium 2001 "Een tweede eeuw sociale zekerheid: sociale integratie in de 21e eeuw, Den Haag, 14-15 juni 2001" komt het thema "Toenemende arbeidsparticipatie, ziekteverzuim en WAO-instroom van vrouwen" aan de orde. De arbeidsmarktparticipatie van...
book 2001
document
TNO Arbeid (author), van Gent, M.J. (author), van Vuuren, C.V. (author)
Deze paper werd op het tiende "Congress on Work and Organizational Psychology" (EAWOP Congress) in Praag (16-19 mei 2001) gepresenteerd onder de naam "Sickness absenteeism policy in relation to HRM policy". Op basis van een steekproef van 762 Nederlandse organisaties is onderzocht in welke mate ziekteverzuimbeleid is ingebed in een breder...
book 2001
document
van Vuuren, C.V. (author), van Gent, M.J. (author), Frank, N.C.M. (author)
This paper was presented at the tenth Congress on Work and Organizational Psychology (EAWOP Congress) in Prague (May 16-19, 2001) and is based on a study among 1,600 employees in health care and welfare institutions, to find out what these institutions do about absenteeism and to see if whatever they do has the desired effect. The institutions...
book 2001
document
TNO Arbeid (author), Gründemann, R.W.M. (author), Willemsen, M. (author), de Vries, S. (author), van Vuuren, C.V. (author)
Kwantitatief onderzoek onder ruim duizend organisaties uit zowel de markt- als de overheidssector laat zien hoe momenteel in Nederland het personeelsbeleid er uit ziet, welke veranderingen er de afgelopen jaren geweest zijn en in hoeverre dit beleid voldoet aan criteria van Human Resource Management. Hoewel de huidige situatie gunstig is voor de...
report 2001
document
TNO Arbeid (author), van Vuuren, C.V. (author), Verboon, F.C. (author), Reijenga, F.A. (author)
Het ziekteverzuim bij de overheid is hoger dan in de marktsector. In het onderzoek dat daaruit is voortgevloeid staan de volgende vragen centraal: 1) Wat zijn de stand van zaken en de ontwikkelingen ten aanzien van ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en reïntegratie per werkgever in de sector Rijk. 2) Wat is het beleid ten aanzien van...
report 2001
document
TNO Arbeid (author), van Vuuren, C.V. (author), Verboon, F.C. (author), Besseling, J.J.M. (author)
Het ziekteverzuim bij de overheid is hoger dan in de marktsector. Voor het onderzoek dat daaruit is voortgevloeid zijn interviews gehouden met sleutelpersonen bij de Algemene Rekenkamer, de Raad van State, de Belastingdienst, Rijkswaterstaat en de ministeries van Algemene Zaken; BZK; Buitenlandse Zaken; Economische Zaken; Financiën; Justitie;...
report 2001
document
TNO Arbeid (author), van Vuuren, C.V. (author), van den Heuvel, S.G. (author)
Vroegtijdig ingrijpen bij dreigend langdurig verzuim door de bedrijfsarts dient het belang van werknemer en werkgever. Een detectievragenlijst die dreigend langdurig verzuim en arbeidsongeschiktheid op zou kunnen sporen is hiervoor zeer nuttig. In dit rapport wordt een detectievragenlijst onderzocht bij zojuist ziekgemelde werknemers in de...
report 2000
document
TNO Arbeid (author), van Vuuren, C.V. (author), Andriessen, S. (author), van Gent, M.J. (author), Smit, A.A. (author), Vinke, H. (author), Wevers, C.W.J. (author)
In dit rapport staat het effect van het bedrijfsbeleid op de individuele reïntegratiemogelijkheden centraal. Wat doen werkgevers daadwerkelijk voor de reïntegratie van arbeidsgehandicapten? De vraagstellingen van de studie zijn: hoe wordt het reïntegratiebedrijfsbeleid vormgegeven. Wat doet de werkgever, wanneer en hoe? Welke determinanten...
report 2000
document
van Vuuren, C.V. (author), Gründemann, R.W.M. (author)
This paper, presented at the ninth European Congress on Work and Organizational Psychology, Helsinki, Finland, 12-15 May 1999, gives the results of a study to document the processes and mechanisms of workplace initiatives to reduce absenteeism related with ill health, by identifying the methods used and the role played by different groups....
book 1999
document
van Vuuren, C.V. (author), TNO Arbeid (author)
Het doel van deze studie is na te gaan welke activiteiten van de nulde lijn (bedrijven en instellingen), de eerste lijn (arbodiensten en hun branche- of werkgeversorganisaties, Uitvoeringsinstanties (UVI's) en verzekeraars) en van de tweede lijn (onderzoeks- en registratie-instellingen) gewenst zijn om de monitoring van ziekteverzuimgegevens van...
book 1999
document
TNO Arbeid (author), Lourijsen, E.C.M.P. (author), van Vuuren, C.V. (author), Willemsen, M. (author)
De overheid ziet het als haar taak de randvoorwaarden te scheppen waarbinnen optimale inzetbaarheid in het arbeidsproces van iedereen gestalte kan krijgen. Een verhoging van de arbeidsparticipatie van de potentiële beroepsbevolking is van groot belang. Het beleid van de overheid is er onder meer op gericht de participatiegraad van groepen die...
report 1999
Searched for: author%3A%22van+Vuuren%2C+C.V.%22
(1 - 20 of 25)

Pages