Searched for: author%3A%22van+Blijswijk%2C+M.%22
(21 - 40 of 104)

Pages

document
Bennink, T. (author), van Blijswijk, M. (author)
De Arbowet staat ter discussie. Met 38 besluiten en ruim 1200 bepalingen is de wet een amorf geheel geworden dat nodig aan revisie toe is. Maar moet de wet tot op het vel uitgekleed worden, of volstaat een wat luchtigere outfit? In dit artikel laat de redactie voorzitter dr. S. Rinnooy Kan van de werkgeversvereniging VNO-NCW zijn licht schijnen...
article 1995
document
Bennink, T. (author), van Blijswijk, M. (author)
Anton Westerlaken, voorzitter van het Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV), maakt zich boos over de Ziektewet- en WAO-plannen van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In dit artikel, dat deel uit maakt van een serie interviews, geeft Westerlaken zijn mening over het rapport van de commissie Kortmann (Van keurslijf naar...
article 1995
document
Bennink, T. (author), van Blijswijk, M. (author)
FNV-voorzitter Johan Stekelenburg ziet weinig in een bedrijfsleven dat uitsluitend zelf toezicht houdt op goede arbeidsomstandigheden. Hij wordt ook niet vrolijk van de plannen van Linschoten voor privatisering van Ziektewet en WAO. Maar hij rekent erop dat het wetsvoorstel nog flink geamendeerd wordt richting SER-advies. Stekelenburg stelt de...
article 1995
document
Bennink, T. (author), van Blijswijk, M. (author)
Het zijn spannende tijden voor de directeur van de Inspectiedienst van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Paul Huijzendveld. De Arbowet staat ter discussie, deregulering is troef en de Inspectiedienst krijgt meer mogelijkheden om de wet te handhaven. Dit artikel maakt deel uit van een serie interviews waarin diverse betrokkenen...
article 1995
document
Bennink, T. (author), van Blijswijk, M. (author)
De vice-voorzitter van de PvdA en tevens Tweede-Kamerlid Ruud Vreeman lijkt het lot van een roepende in de woestijn beschoren. In een tijd van deregulering en minder overheidsbemoeienis pleit hij voor een uitgebreide arbowetgeving. Er moeten juist regels bijkomen. 'Een moderne technologische hoogwaardige maatschappij vereist ook een hoogwaardige...
article 1995
document
Bennink, T. (author), van Blijswijk, M. (author)
Dit artikel maakt deel uit van een serie interviews waarin diverse betrokkenen hun licht laten schijnen over het rapport van de commissie Kortmann, het concept Arbobesluit en de privatisering van de sociale verzekeringen. Dit artikel geeft een interview weer met de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Robin Linschoten.
article 1995
document
van Blijswijk, M. (author)
article 1994
document
van Blijswijk, M. (author)
In Nederland melden zich jaarlijks 250.000 mensen ziek met klachten van psychische aard. Ongeveer 60.000 van deze werknemers belanden in de WAO. Geschat wordt dat in totaal 300.000 mensen om psychische redenen arbeidsongeschikt zijn. Het gaat vaak om jonge mensen. De Stichting Pandora vraagt al meer dan tien jaar aandacht voor de positie van...
article 1994
document
van Blijswijk, M. (author)
Het communicatiebureau Egger Communicatie bedacht een campagne die de inzet vraagt van werknemers in de confectie-industrie om het ziekteverzuim terug te dringen. Aan de hand van een interview wordt ingegaan op de terugdringing van ziekteverzuim, waarbij voor de invalshoek interne communicatie en cultuurverandering is gekozen. De aandacht gaat...
article 1994
document
van Blijswijk, M. (author)
In juli 1994 ondertekenden minister De Vries (SZW), staatssecretaris Gabor, de voorzitter van het Landbouwschap en de voorzitters van de voedingsbonden en de centrale landbouworganisaties het arboconvenant agrarische sectoren. De samenwerking op het arboterrein in de land- en tuinbouw ligt vast voor vijf jaar. Voor de uitvoering van het...
article 1994
document
van Blijswijk, M. (author)
Het voorstel van minister De Vries voor één nieuw Arbobesluit met maximaal 600 bepalingen gaat in 1994 naar de SER. Daarmee kan een eind komen aan de huidige dertig arbobesluiten met 1200 bepalingen, de beperkte werkingssfeer, de verouderde en te lichte sancties en aan te ruime vrijstellings- en ontheffingsmogelijkheden. Het vereenvoudigen van...
article 1993
document
van Blijswijk, M. (author)
Het takenpakket van de vakgroep bedrijfsgeneeskunde van de Nederlandse Spoorwegen is breed. De opzet van de dienst heeft in de loop van de tijd grote veranderingen doorgemaakt. De bedrijfsgeneeskunde werd samen met veiligheidskunde en ergonomie omgevormd tot een soort facilitair bedrijf: Service Eenheid Arbeidsomstandigheden (SE Arbo). Om de...
article 1993
document
van Blijswijk, M. (author)
De Arboraad heeft haar laatste vergadering achter de rug. De Raad wordt geïntegreerd in de SER door middel van een nieuwe SER-commissie Arbeidsomstandigheden. Hoewel de oud-voorzitter van de Arboraad pleitte voor een voorlopig nog zelfstandig functionerende Raad, wil minister De Vries door middel van de SER-comissie meer samenhang brengen tussen...
article 1993
document
van Blijswijk, M. (author)
In dit artikel wordt een interview beschreven met mevrouw Dresens, die werkzaam is bij de afdeling P & O van het GAK in Amsterdam. Stilgestaan wordt bij het uitblijven van preventieve leeftijdsbewuste beleidsmaatregelen. Ook wordt ingegaan op oorzaken van uitval van zowel jongere als oudere werknemers. Ziekteverzuimbeleid, loopbaanbeleid, goede...
article 1993
document
van Blijswijk, M. (author)
De sociale partners hebben tijdens het najaarsoverleg van 1990 afspraken gemaakt over de uitbreiding van de bedrijfsgezondheidszorg (BGZ). Tegen deze achtergrond wil de overheid inzicht krijgen in de ontwikkeling van de BGZ. Hiertoe heeft het NIPG-TNO onderzocht wat de omvang is van de door de BGD-en verzorgde werknemers en de omvang van het...
article 1993
document
van Blijswijk, M. (author)
Na ruim tien jaar heeft de Arboraad een eerste evaluatierapport over de Arboraad zelf uitgebracht. Ze is van mening dat de Arboraad als zelfstandig adviesorgaan moet blijven voortbestaan. Wel worden enkele veranderingen voorgesteld, bijvoorbeeld het aantal commissies en het aantal leden in de Raad te beperken. Voorzitter Spit is van mening dat...
article 1992
document
van Blijswijk, M. (author)
In eigen kring werd het congres Arts en Arbeidsongeschiktheid 'een unieke bijeenkomst' genoemd. En ook de anderen betrokkenen bij de Ziektewet en WAO-problematiek waren die mening toegedaan. Eind vorig jaar vond de bijeenkomst, die moest leiden tot de inventarisatie van knelpunten met betrekking tot het probleem van arbeidsongeschikheid, plaats....
article 1992
document
van Blijswijk, M. (author)
De nieuwe directeur-generaal van de Arbeid, Dineke Mulock Houwer, moet van aanpakken houden. Entree maken op het moment dat discussies rond WAO en ziekteverzuim een hoogtepunt nader­ den en commentaar op de werkwijze van DGA nog niet van de lucht was, geeft het idee van een doorzetter. Zelf zegt ze dat bijna overal waar ze binnenkwam het...
article 1992
document
van Blijswijk, M. (author)
Uit een recent signaleringsonderzoek blijkt dat bij dertig tot veertig procent van clienten van de RIAGG sprake is van problemen voortkomend uit werkloosheid, ziekte of arbeidsongeschiktheid of uit aan het werk gerelateerde psychische problemen. Het belang van de factor arbeid werd tot voor kort onvoldoende onderkend. lnmiddels zijn (een aantal)...
article 1992
document
van Blijswijk, M. (author)
Eind 1991 verscheen het Integraal Beleidsplan Arbeidsomstandigheden (IBA). Het is een antwoord op een motie van de Tweede Kamer naar aanleiding van een rapport van de Rekenkamer over de Arbeidsinspectie. Volgens minister De Vries kan er aan de kwaliteit van de arbeid van de gemiddelde werknemer nog veel verbeterd worden. Om dit te bereiken wil...
article 1992
Searched for: author%3A%22van+Blijswijk%2C+M.%22
(21 - 40 of 104)

Pages