Searched for: author%3A%22Zwinkels%2C+W.%22
(1 - 20 of 25)

Pages

document
van Genabeek, J. (author), van der Klauw, M. (author), Andriessen, S. (author), Zwinkels, W. (author)
report 2012
document
Brouwer, P. (author), Smit, A. (author), Zwinkels, W. (author)
Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt komen moeilijk aan het werk bij werkgevers. Social return is een manier om via aanbestedingen de inzet van deze personen bij werkgevers af te dwingen.
article 2012
document
Brouwer, P. (author), Smit, A. (author), Zwinkels, W. (author)
Het huidige kabinet heeft in het regeerakkoord de wens uitgesproken dat iedereen zo veel mogelijk naar vermogen participeert in de samenleving. Dit vraagt om maatregelen die ertoe bijdragen dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ook mee te kunnen doen. Naast bestaande regelingen als de inzet van loonkostensubsidies is social return de...
article 2011
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Esler, D. (author), Eeckelaert, L. (author), Knight, A. (author), Treutlein, D. (author), Pecillo, M. (author), Elo-Schäfer, J. (author), Roskams, N. (author), Zwinkels, W. (author), Koukoulaki, T. (author), Dontas, S. (author), Kouvonen, A. (author), Gervais, R.L. (author), Grosso, F. (author), Leva, A. (author)
report 2010
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Brouwer, P. (author), Smit, A. (author), van Wijk, E. (author), Zwinkels, W. (author)
Onderzoek naar de mogelijkheden voor toepassing van social return door de Rijksoverheid. Social return is het maken van (al dan niet dwingende) afspraken met betrekking tot arbeids- en stageplaatsen bij aanbestedingen van diensten, werken en leveringen. Een social return afspraak is bijvoorbeeld dat de opdrachtnemer een bepaald aantal of...
report 2010
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), van der Zee, F.A. (author), Brandes, F. (author), Sanders, J. (author), Maier, D. (author), Dijkgraaf, E. (author), Vissers, G. (author), van Gils, M. (author), Zwinkels, W. (author)
Part I analyses recent relevant sector developments and trends and depicts the current state of play in the sector, with an emphasis on innovation, skills and jobs. The findings of Part I of the report combine original data analysis using Eurostat structural business statistics and labour force survey data with results from an extensive...
book 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Zwinkels, W. (author), Ooms, D. (author), Sanders, J. (author)
Onderzoek verricht naar de omvang, aard en achtergronden van de baan-baan mobiliteit in Nederland. Het betreft hier wisselingen van banen, inclusief het zelfstandig ondernemerschap, door werkenden. In het kader van dit onderzoek is voor het eerst in Nederland een uitgebreide analyse uitgevoerd van de mobiliteit binnen en tussen sectoren en regio...
report 2009
document
van Leeuwen, P. (author), Zwinkels, W. (author)
Het zijn spannende tijden nu de economie in een crisis is geraakt. Het kabinet is inmiddels na overleg met de sociale partners met een flink pakket aan maatregelen gekomen. Veel van deze maatregelen hebben betrekking op het arbeidsmarktbeleid. Dat is een goede zaak, want benutting van kansen op de arbeidsmarkt en stimulering van de...
article 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), de Vos, E. (author), Zwinkels, W. (author), Besseling, J. (author), Heyma, A. (author), van Klaveren, C. (author)
Nederland investeert vele miljoenen euro’s in de reïntegratie en activering van werklozen, gedeeltelijk arbeidsongeschikten en niet-uitkeringsgerechtigden (NUG’ers). Dit handboek geeft de state-of-the-art weer van methoden voor onderzoek naar de effectiviteit van investeringen in activerend arbeidsmarktbeleid. De nadruk ligt daarbij op het...
book 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Groot, I. (author), de Graaf-Zijl, M. (author), Hop, P. (author), Kok, l. (author), Fermin, B. (author), Ooms, D. (author), Zwinkels, W. (author)
Re-integratietrajecten hebben een toegevoegde waarde bij het terugdringen van het aantal zeer langdurig uitkeringsgerechtigden. Hoewel de resultaten nog bescheiden zijn, blijkt dat dit zogeheten "granieten bestand" minder weerbarstig is dan altijd werd aangenomen. Een opvallende conclusie is dat sociale activering een behoorlijk effect blijkt te...
book 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Hagen, B. (author), Zwinkels, W. (author), Mulder, A. (author), Berkouwer, L. (author), Overmars-Marx, T. (author), Ooms, D. (author), te Peele, A. (author), Sanders, J. (author)
Uitgave Vilans/TNO in opdracht van de UWV.
book 2008
document
Groot, I. (author), de Graaf-Zijl, M. (author), Hop, P. (author), Kok, L. (author), Fermin, B. (author), Ooms, D. (author), Zwinkels, W. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
De beleidsartikelen in de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden periodiek doorgelicht. In 2007 was artikel 23, het re-integratiebeleid, aan de beurt. Ten behoeve hiervan is onderzocht of de besparing op de uitkeringslasten als gevolg van trajecten die zijn ingezet voor WW’ers en WWB’ers opwegen tegen de kosten...
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Zwinkels, W. (author)
In deze bijdrage is de netto-effectiviteit van private reïntegratiebedrijven vergeleken met die van de publieke arbeidsvoorziening. Daarnaast is het effect van privatisering aan de opdrachtgeverszijde onderzocht door de WAO-instroom na eigenrisicodragen te analyseren. De onderzoekers concluderen ondere andere dat de match tussen opdrachtgever en...
article 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Hekelaar, A. (author), Zwinkels, W. (author), Braat, A. (author)
De invoering van de WWB maakt een (kosten)effectieve inzet van de gemeentelijke reïntegratie- middelen noodzakelijk. Er is daarom onderzoek gedaan naar de bijdrage die reïntegratietrajecten - middels uitstroom naar regulier betaald werk - leveren aan het verkorten van de uitkeringsduur van bijstandsklanten. De uitkomsten vormen een basis voor de...
book 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Brenninkmeijer, V. (author), Wevers, C. (author), Zwinkels, W. (author), van Eekert, P. (author), Donders, P. (author), van Laarhoven, K. (author), Dorscheidt, E. (author)
Sinds de invoering van SUWI in 2002 is de reïntegratiemarkt geprivatiseerd en is er sprake van een grootschalige aanbesteding van reïntegratiecontracten door UWV. In de loop der tijd is er veel veranderd, zowel rondom de aanbestedingsprocedure als ontwikkelingen op de reïntegratiemarkt, zoals de IRO en de reïntegratiecoach. UWV wil hier graag op...
report 2006
document
TNO Arbeid (author), Zwinkels, W. (author), Brouwer, P. (author), Braat, A. (author)
Dit TNO-rapport is het verslag van een verkennend onderzoek naar de vraag of er verschillen in effecten tussen publieke en private uitvoering van de WGA te verwachten zijn in met name de lengte van de privaat verzekerde periode van de WGA. De vraag is vanuit drie invalshoeken onderzocht: gekeken is naar de effecten van verlenging van de...
report 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Zwinkels, W. (author), Roelevink, J. (author), Hekelaar, A. (author)
Sinds de invoering van de Wet werk en bijstand (WWB) in 2004 ontvangt elke gemeente een budget in twee delen: het inkomensdeel voor het verstrekken van uitkeringen en het werkdeel voor het aanbieden van reïntegratietrajecten. Overschrijdingen van de budgetten komen primair ten laste van de eigen gemeente. Gezien de geleidelijke reductie van het...
article 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Zwinkels, W. (author)
In Nederland is de markt voor reïntegratie geprivatiseerd. UWV is sinds de invoering van de Wet SUWI in 2002 verplicht alle reïntegratietrajecten voor arbeidsongeschikten en werklozen in te kopen bij private partijen. Gemeenten kunnen nog voor een beperkt deel van hun budget gebruik maken van de vrije ruimte, maar zijn voor het overige verplicht...
article 2005
document
Reijenga, F. (author), Zwinkels, W. (author), van Vuuren, T. (author)
Verzuim en WAO-instroom in de zorgsector zijn hoog. Een flink deel van de werkzame bevolking in Nederland werkt in de zorgsector. Daarnaast kampt de zorgsector met een tekort aan personeel en met wachtlijsten die de maatschappij grote zorgen baart. Redenen voor de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) om onderzoek te laten doen naar oorzaken van het...
book 2004
document
TNO Arbeid (author), Zwinkels, W. (author), van Genabeek, J. (author), Fermin, B. (author), de Vos, E. (author)
In het najaar van 2004 is een verkenning verricht naar de mogelijkheden voor misbruik van reïntegratiegelden. Doel van deze verkenning was het in kaart brengen van risico's van binnen de reïntegratiesector. Het gaat hier om een intern werkdocument dat gebruikt wordt door het SIOD om opsporingsonderzoeken voor te bereiden. De verkenning...
report 2004
Searched for: author%3A%22Zwinkels%2C+W.%22
(1 - 20 of 25)

Pages