Searched for: author%3A%22Ybema%2C+J.F.%22
(81 - 100 of 112)

Pages

document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Steenbeek, R. (author), Ybema, J.F. (author)
Een hogere medische consumptie gaat samen met een hoger verzuim, maar het is niet bekend hoe deze factoren elkaar beïnvloeden over de tijd. In dit onderzoek wordt daarom specifiek gekeken naar de longitudinale relatie tussen medische consumptie en verzuim. Het onderzoek is uitgevoerd onder 2317 werknemers in loondienst bij een groot ziekenhuis ...
article 2007
document
Ybema, J.F. (author)
Mensen vinden het over het algemeen belangrijk om rechtvaardig behandeld en beloond te worden. Twee vormen van rechtvaardigheid zijn vooral van belang. Distributieve rechtvaardigheid heeft betrekking op de verdeling van uitkomsten (bijvoorbeeld salaris). Procedurele rechtvaardigheid verwijst naar de manier waarop mensen in de organisatie worden...
article 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Ybema, J.F. (author), Jettinghoff, K. (author)
In dit artikel staat centraal in hoeverre arbeidsongevallen met lichamelijk en geestelijk letsel samengaan met verzuim van werknemers. Hiervoor zijn analyses uitgevoerd op een groot databestand met gegevens van 10.075 Nederlandse werknemers. Dit bestand is representatief voor alle werknemers in Nederland wat betreft geslacht, leeftijd en...
article 2007
document
Ybema, J.F. (author), Sanders, J. (author), de Vroome, E. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author), KvL (author)
De cohortstudie Arbeid, Verzuim en Gezondheid (AVG) is een onderzoek dat TNO verricht in samenwerking met het ministerie van VWS. De AVG is een longitudinaal studie met drie jaarlijkse metingen (in 2004, 2005 en 2006) onder werknemers. Het doel is te onderzoeken hoe het gedrag van werknemers, werkgevers en zorgverleners van invloed is op de...
report 2006
document
van den Bos, K. (author), Peters, S.L. (author), Bobocel, D.R. (author), Ybema, J.F. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
We examine outcome satisfaction in situations in which people receive better outcomes than comparable other persons. Building on classical and modern social psychological theories, we argue that when reacting to these arrangements of advantageous inequity, judging the advantage is quick and easy as preferences are primary. We further propose...
article 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Ybema, J.F. (author), Evers, M. (author), Lagerveld, S. (author)
Als onderdeel van de evaluatie van de Wet verbetering poortwachter (Wvp) heeft TNO voor het ministerie van SZW een serie onderzoeken uitgevoerd waarin de reïntegratie- inspanningen bij langdurige uitval wegens ziekte centraal staan. Dit betreft twee onderzoeken onder werknemers en drie onderzoeken onder vangnetgevallen (werklozen,...
book 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Ybema, J.F. (author), Evers, M. (author), Lagerveld, S. (author), van den Berg, R. (author), van Vuuren, T. (author)
Als onderdeel van de evaluatie van de Wet verbetering poortwachter (Wvp) heeft TNO voor het ministerie van SZW een serie onderzoeken uitgevoerd waarin de reïntegratie-inspanningen bij langdurige uitval wegens ziekte centraal staan. Dit betreft twee onderzoeken onder werknemers en drie onderzoeken onder vangnetgevallen (werklozen, uitzendkrachten...
book 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Evers, M. (author), Smulders, P. (author), Ybema, J.F. (author)
Arbeidstevredenheid kan gezien worden als de mate waarin werkenden hun werk plezierig vinden. Arbeidstevredenheid wordt door verschillende factoren bepaald: in de eerste plaats door de kenmerken van het werk zelf, en in de tweede plaats door de waarde die werknemers aan bepaalde werkkenmerken hechten. In het onderhavige artikel wordt onderzocht...
article 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Ybema, J.F. (author), Sanders, J. (author), de Vroome, E.M.M. (author)
De cohortstudie Arbeid, Verzuim en Gezondheid (AVG) is een onderzoek dat TNO verricht in samenwerking met het ministerie van VWS. De AVG is een longitudinaal studie met drie jaarlijkse metingen (in 2004, 2005 en 2006) onder werknemers. Het doel is te onderzoeken hoe het gedrag van werknemers, werkgevers en zorgverleners van invloed is op de...
report 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Taris, T. (author), de Jonge, J. (author), Ybema, J.F. (author)
In deze studie wordt nagegaan in welke mate methodologische vernieuwingen in het arbeids- & organisatie (A&O-)psychologische instrumentarium van methoden en technieken doordringen in de praktijk van het A&O-onderzoek. Eerst werd geïnventariseerd welke onderwerpen in de methodologische hoofdstukken van enkele A&O-psychologische handboeken werden...
article 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Ybema, J.F. (author), Evers, M. (author)
Het Profiel Arbeid en Gezondheid 2005 beoogt een overzicht te geven van de ontwikkelingen op het gebied van arbeid en gezondheid dat bruikbaar is voor beleidsmakers, werkgevers, werknemers en zorgverleners. Centraal daarbij staat de manier waarop arbeid en gezondheid elkaar wederzijds beïnvloeden. Het Profiel behandelt trends in de gezondheid...
report 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Sanders, J. (author), Ybema, J.F. (author), Gründemann, R. (author)
Aan de hand van de literatuur wordt in het kort de geschiedenis van het gezondheidsbeleid in organisaties beschreven. Begonnen wordt in de Verenigde Staten met training op het gebied van gezond werken en bedrijfsfitnessprogramma's via gezondheidsbevordering op de werkplek naar Integraal Gezondheidsmanagement (IGM) in Nederland. Daarna wordt op...
article 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Brouwer, P. (author), Ybema, J.F. (author), Venema, A. (author)
In het kader van de Monitor Arbeidsongevallen heeft TNO een instrument ontwikkeld om de kosten van arbeidsongevallen voor werkgevers inzichtelijk te maken: de Indicator Kosten Arbeidsongevallen (IKA). Momenteel is er nog geen goede methode voorhanden om materiële en immateriële schade te kwantificeren. Dit onderzoek beoogt om dit in kaart te...
report 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Nauta, A. (author), van den Bossche, S. (author), Nuyens, M. (author), Ybema, J.F. (author)
In 2002 is het pilotproject Introductie van Mediation in de Onderwijssector (IMO-project) gestart. Doel van dit project was nagaan of mediation een effectief instrument is om uitval vanwege arbeidsconflicten te reduceren of te voorkomen. In de jaren 2002-2004 zijn de fasen 1 (introductie van mediation) en 2 (uitvoering mediation) uitgevoerd. In...
report 2005
document
Kuijer, R.G. (author), Buunk, B.P. (author), de Jong, G.M. (author), Ybema, J.F. (author), Sanderman, R. (author)
When one member of a couple develops a serious illness, the lives of both partners are likely to be affected. Interventions directed at both partners are generally lacking, however. In the present study, a brief counseling program directed at couples confronted with cancer was evaluated. The intervention focused mainly on the exchange of social...
article 2004
document
TNO Arbeid (author), Sanders, J. (author), Ybema, J.F. (author)
Een belangrijke prioriteit van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ligt op het vlak van het bevorderen en beschermen van de gezondheid van de burger. Het Ministerie richt zich daarbij op vier doelen op het gebied van arbeid en gezondheid: 1. bevorderen van een preventieve aanpak (primaire preventie ter voorkoming van...
report 2004
document
Ybema, J.F. (author), Nuyens, M. (author), van den Berg, R. (author)
Dit rapport betreft de evaluatie van het Programma Verzuim Omlaag (PVO) in de Sector Welzijn. PVO is een onderdeel van de Kaderregeling AVR 2002 en richt zich op de speerpunten verzuim en reïntegratie, werkdruk en werkstress, agressie en onveiligheid en (in de kinderopvang) fysieke belasting. TNO Arbeid heeft een kwalitatief en een kwantitatief...
report 2004
document
TNO Arbeid (author), Knegt, R. (author), Besseling, J.J.M. (author), Ybema, J.F. (author), Veerman, T.J. (author)
Dit onderzoek geeft zicht op de factoren die de interactie tussen de verschillende actoren in het reïntegratieproces beïnvloeden en de mate waarin de aanpak van uitvoerders en hun invulling van het overheidsbeleid aansluit bij de wensen en mogelijkheden van verzuimende werknemers. De betrokken actoren zien herstel van de gezondheid als eerste...
report 2004
document
TNO Arbeid (author), Venema, A. (author), Bloemhoff, A. (author), Ybema, J.F. (author), de Vroome, E.M.M. (author), Stam, C. (author)
In 2001 heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aan TNO Arbeid en Stichting Consument en Veiligheid gevraagd de bestaande informatiebronnen voor arbeidsongevallen te vergelijken en een methodiek te ontwikkelen waarmee op basis van deze bronnen éénduidige en betrouwbare ongevalcijfers kunnen worden vastgesteld. Deze...
report 2004
document
TNO Arbeid (author), van den Heuvel, F. (author), van Amstel, R. (author), Jettinghoff, K. (author), Ybema, J.F. (author), van den Bossche, S.N.J. (author)
In dit rapport wordt verslag gedaan van het evaluatieonderzoek dat TNO Arbeid heeft uitgevoerd naar de Leidraad ‘ Aanpak verzuim om psychische redenen’. Dit onderzoek is verricht in opdracht van de subcommissie Psychische Problematiek van de Commissie Het Werkend Perspectief. De doelstelling die met het evaluatieonderzoek beoogd werd, is...
report 2004
Searched for: author%3A%22Ybema%2C+J.F.%22
(81 - 100 of 112)

Pages