Searched for: author%3A%22Wevers%2C+C.W.J.%22
(1 - 20 of 59)

Pages

document
van Genabeek, J.A.G.M. (author), Gijsbers, G.W. (author), Esmeijer, J. (author), van der Klauw, D.M. (author), Wevers, C.W.J. (author)
Deze studie verkent de relatie tussen technologie, innovatie en maatschappelijke ontwikkelingen, met name wat betreft de gezondheid, de (gezondheids)zorg en de (arbeids)participatie van mensen. We stellen ons de vraag hoe technologie de vermogens van mensen om deel te nemen aan arbeid en maatschappij kan versterken en beperken. We onderzoeken...
report 2016
document
Kraan, K.O. (author), van Zwieten, M.H.J. (author), Sanders, J.M.A.F. (author), Wevers, C.W.J. (author)
report 2014
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Wevers, C.W.J. (author), van Genabeek, J. (author)
report 2010
document
Besseling, J.J.M. (author), van Genabeek, J. (author), Wevers, C.W.J. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Dit katern handelt over de omvang, de oorzaken en de aanpak van arbeidsongeschiktheid. In talloze publicaties is gezocht naar oorzaken van het grote aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en geregeld worden er 'schuldigen' aangewezen. De politiek zou door interne tegenstellingen niet bij machte zijn dit probleem effectief aan te pakken. Deze...
bookPart 2009
document
Smulders, P.G.W. (author), Gründemann, R.W.M. (author), Wevers, C.W.J. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
Deze publicatie handelt over de omvang, de oorzaken en de aanpak van arbeidsongeschiktheid alsmede de risicogroepen die met vormen van arbeidsongeschiktheid zijn verbonden. Eerst worden de begrippen arbeidsongeschikten, werkenden en chronisch zieken vergeleken. Vervolgens wordt het verschijnsel arbeidsongeschiktheid, zoals het zich in Nederland...
bookPart 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), van Genabeek, J. (author), Wevers, C.W.J. (author)
report 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Wevers, C.W.J. (author), Besseling, J.J.M. (author), Dhondt, S. (author), Fermin, B.M.F. (author), van Genabeek, J. (author), Braat, A. (author), Brouwer, P. (author), Hazelzet, A.M. (author), Paagman, H.R. (author), Piek, W.S.M. (author), Sanders, J.M.A.F. (author), Schoone, A.D. (author), van der Wolk, J. (author), Wuite, L.D. (author), Zwinkels, W.S. (author)
Perceel 2 van de evaluatie SUWI 2006 heeft de beoordeling van twee hoofddoelen van de Wet SUWI tot onderwerp: "Werk boven uitkering" en "De klant centraal". Het onderzoek beoogt duidelijkheid te verschaffen over de Wet SUWI en de uitvoering ervan door de SUWI-organisaties aan de realisatie van de 2 hoofddoelen. Bij het realiseren van 'Werk boven...
report 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Fermin, B.M.F. (author), Wevers, C.W.J. (author), Sanders, J.M.A.F. (author), van der Wolk, J. (author)
Centraal staat in dit onderzoek de samenwerking op het gebied van bemiddeling en reïntegratie in het kader van de Wet SUWI. Het onderzoek geeft inzicht in de ontwikkelingen in de regionale samenwerking tussen het CWI, het UWV, de gemeenten en reïntegratiebedrijven. Deze ontwikkelingen worden verklaard vanuit de wettelijke, bestuurlijke en...
book 2006
document
Wevers, C.W.J. (author), Besseling, J.J.M. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
report 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Wevers, C.W.J. (author), van Genabeek, J. (author)
Met deze publicatie wordt een bijdrage geleverd aan de gedachtevorming over het arbeidsmarkt- en sociale zekerheidsbeleid. Allereerst worden door de auteurs eigen accenten gelegd in de interpretatie van te verwachten demografische, sociaal culturele en economische ontwikkelingen in relatie tot de sociale zekerheid. Vervolgens wordt gepleit voor...
report 2005
document
Andries, F. (author), Kremer, A.M. (author), Hoogendoorn, W.E. (author), Wevers, C.W.J. (author), van Putten, D.J. (author)
The Work and Handicap Questionnaire (WHQ) was developed to improve the vocational perspectives of patients with a chronic disorder. The WHQ differs from similar instruments in its explicit linkage between disabilities in daily life and job demands. This is an important feature, which allows for the development of specific strategies to counter...
article 2004
document
TNO Arbeid (author), Fermin, B.M.F. (author), Hazelzet, A.M. (author), Minderhoud, J. (author), Revenboer, A.J.M. (author), Langer, G. (author), Piek, W.S.M. (author), Vinke, H. (author), Wevers, C.W.J. (author)
Het huidige Kabinet gaat de komende twee jaar de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) moderniseren. De eerste stap in dit moderniseringstraject is de overdracht op 1 oktober 2004 van de Wsw-indicatiestelling naar het CWI. De bedoeling is dat door de landelijke aansturing van het CWI een meer onafhankelijke, uniforme en efficiënte indicatiestelling...
report 2004
document
TNO Arbeid (author), Kremer, A.M. (author), Wevers, C.W.J. (author)
Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in het werkhervattingsproces van mensen met kanker; 102 kankerpatiënten (25-59 jaar) met een gunstige 3-jaarsoverleving zijn 15 maanden gevolgd. Negentig deelnemers hebben drie vragenlijsten ingevuld (fase 1-3). Drie, zes en twaalf maanden na diagnosestelling was 30%, 54% respectievelijk 86%...
article 2003
document
TNO Arbeid (author), de Vos, E.L. (author), Wevers, C.W.J. (author), Fermin, B.M.F. (author), Heyma, A.O.J. (author), Abbring, J.H. (author), van der Klaauw, B. (author), Koning, P.W.C. (author)
De Rekenkamer vindt dat inzicht in de resultaten van het reïntegratiebeleid op dit moment ontbreekt. De Minister kan de effecten van reïntegratiebeleid vergroten door duidelijk te formuleren tot welke prestaties en effecten het reïntegratiebeleid precies moet leiden. Onderzoekers vrezen dat er sprake is van onvoldoende politieke wil om adequaat...
report 2002
document
Zwinkels, W.S. (author), Hoffius, R. (author), van Genabeek, J. (author), Andries, F.M. (author), Besseling, J.J.M. (author), van der Burg, C.L. (author), Veerman, T.J. (author), Wevers, C.W.J. (author)
In opdracht van ZonMW heeft TNO Arbeid, in samenwerking met Astri, onderzoek gedaan naar de gevolgen van de diverse WAO-voorstellen (advies van de Commissie Donner, het SER-advies, kabinetsstandpunt van het kabinet Kok II) voor chronisch zieken en gehandicapten. Binnen de huidige potentiële beroepsbevolking bedraagt het aantal chronisch zieken...
report 2002
document
TNO Arbeid (author), Kremer, A.M. (author), Chorus, A.M.J. (author), Wevers, C.W.J. (author)
Werk kan een belangrijke rol spelen als zingeving van het bestaan en als bron voor sociale contacten. Mensen met een chronische aandoening kunnen problemen ondervinden in het maatschappelijk functioneren en in het werk. Om die mensen aan het werk te houden is kennis nodig van hun specifieke beperkingen, maar vooral ook van hun mogelijkheden. Het...
report 2002
document
Wevers, C.W.J. (author), de Vos, E.L. (author), Besseling, J.J.M. (author)
Rapport waarin de resultaten worden gepresenteerd van een aantal evaluatie-studies over de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Wet Rea). Uit de evaluatie blijkt dat het nog te vroeg is om het effect van de wet goed te kunnen beoordelen. Op basis van vergelijking van verschillende bronnen kan worden vastgesteld dat er sinds de...
book 2001
document
Chorus, A.M.J. (author), Miedema, H.S. (author), Wevers, C.W.J. (author), van der Linden, S. (author)
Objective - To assess separate and combined effects of work factors and behavioural coping in relation to withdrawal from the labour force among patients with rheumatoid arthritis (RA). Methods - A cross sectional study was conducted in a Dutch nationwide random sample of 720 patients with RA. Information about work factors and behavioural...
article 2001
document
TNO Arbeid (author), Hazelzet, A.M. (author), Wevers, C.W.J. (author), Cremer, R. (author), Koene, C.J. (author), Lindhout, L. (author)
report 2000
document
TNO Arbeid (author), Kremer, A.M. (author), Wevers, C.W.J. (author)
Het doel van dit onderzoek is inzicht te krijgen in werkervaringen en -problemen van mensen met astma. De onderzoeksgroep bestond uit 534 personen (18-46 jaar) die de polikliniek longziekten bezochten. Gegevens zijn verzameld middels een vragenlijst. In totaal heeft 18% ooit gewerkt en 11% nooit gewerkt. De arbeidsparticipatie week weinig af van...
article 2000
Searched for: author%3A%22Wevers%2C+C.W.J.%22
(1 - 20 of 59)

Pages