Searched for: author:"Vinke, H."
(1 - 18 of 18)
document
Fermin, B.M.F. (author), Hazelzet, A.M. (author), Minderhoud, J. (author), Revenboer, A.J.M. (author), Langer, G. (author), Piek, W.S.M. (author), Vinke, H. (author), Wevers, C.W.J. (author), TNO Arbeid (author)
Het huidige Kabinet gaat de komende twee jaar de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) moderniseren. De eerste stap in dit moderniseringstraject is de overdracht op 1 oktober 2004 van de Wsw-indicatiestelling naar het CWI. De bedoeling is dat door de landelijke aansturing van het CWI een meer onafhankelijke, uniforme en efficiënte indicatiestelling...
report 2004
document
Vinke, H. (author), Brenninkmeijer, V. (author), Fermin, B.M.F. (author), van Genabeek, J. (author), Minderhoud, K. (author), Verboon, F. (author), TNO Arbeid (author)
In opdracht van Uitvoering Werknemersverzekeringen (UWV) heeft TNO Arbeid onderzoek gedaan naar evaluatieonderzoek naar de aanbesteding van reïntegratiecontracten 2003. Hierin staan ervaren knelpunten en mogelijke verbeterpunten voor de komende aanbesteding van reïntegratietrajecten centraal. Zij zijn vanuit twee gezichtspunten geëvalueerd:...
report 2004
document
Vinke, H. (author)
De auteur van dit artikel is vanaf half september 2004 de nieuwe directeur van STECR, Platform Reïntegratie. Ze volgt daarbij Marga Oostindie op. STECR is de afgelopen vier jaar uitgegroeid tot een organisatie die op de kaart staat als platform voor en door professionals werkzaam bij arbodiensten. De bedoeling is dat STECR ook de komende jaren...
article 2004
document
Bennenbroek, F.T.C. (author), de Groot, M.C. (author), Bazuin, M.E. (author), Vinke, H. (author), Ravenboer, A. (author), TNO Arbeid (author)
report 2004
document
Vinke, H. (author), Fermin, B.M.F. (author), van Genabeek, J. (author), Lagerveld, S. (author), Zwinkels, W. (author)
In opdracht van de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) heeft TNO Arbeid een onderzoek uitgevoerd naar klanttevredenheid over reïntegratiebedrijven. Om na te gaan hoe cliënten en opdrachtgevers denken over de kwaliteit van de dienstverlening van reïntegratiebedrijven is zijn 8 kwaliteitscriteria onderscheiden: doelmatigheid, doeltreffendheid,...
book 2003
document
Vinke, H. (author), Fermin, B.M.F. (author), Besseling, J.J.M. (author), TNO Arbeid (author)
In het kader van het doelfinancieringsprogramma 'ICT en Sociaal Beleid', is in 2001 door TNO Arbeid een onderzoek uitgevoerd naar 'Beslissingsondersteuning bij reïntegratieplannen voor arbeidsgehandicapten'. Een belangrijke aanleiding voor dit onderzoek zijn de veranderingen in de sociale zekerheid. In het kader van de SUWI-wetgeving is er...
report 2002
document
Vinke, H. (author)
Het artikel geeft de bevindingen weer van enkele onderzoeken naar de effectiviteit van het overheidsbeleid inzake ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Geconcludeerd wordt dat decollectivisering en indirecte sturing door middel van financiële prikkels een gunstig effect hebben gehad op het ziekteverzuimpercentage en het...
article 2002
document
Vinke, H. (author), van Genabeek, J. (author), TNO Arbeid (author)
In dit rapport wordt verslag gedaan van het evaluatieonderzoek naar de Aanbestedingsprocedure reïntegratiecontracten 2002. In 2000 heeft het Lisv voor het eerst een aanbestedingsprocedure toegepast ten behoeve van reïntegratieactiviteiten in het jaar 2001. Op basis van deze evaluatie werd geconcludeerd dat er weliswaar marktwerking is ontstaan,...
report 2002
document
Vinke, H. (author), Besseling, J. (author), TNO Arbeid (author)
Sinds 1 juli 1998 is de Wet Rea van kracht. In dit artikel staat de vraag centraal hoe de uvi's in de praktijk omgaan met aangevraagde Rea-voorzieningen en hoe dit zich verhoudt tot de wettelijke bepalingen hier omtrent. Ook wordt aandacht besteed aan de mogelijke consequenties van de handelwijze van de uvi's met het oog op het toekomstige...
article 2001
document
Vinke, H. (author), Cremer, R. (author)
Dit artikel stelt de evaluatie van private reïntegratiebedrijven centraal in het kader van het evaluatieonderzoek naar de aanbestedingsprocedures van reïntegratietrajecten door TNO Arbeid. 295 reïntegratiebedrijven zijn voor dit onderzoek geënqueteerd met als uitkomst dat er veel ontevredenheid is over de communicatie met de uvi's en de weging...
article 2001
document
Vinke, H. (author), Besseling, J.J.M. (author), TNO Arbeid (author)
In het kader van de Wet Rea is de arbeidsgehandicaptentoets ontwikkeld. Met dit in het Arbeidsgehandicaptenbesluit omschreven instrument kan worden vastgesteld of iemand arbeidsgehandicapt is. In dit artikel wordt nagegaan op welke wijze de uitvoeringsinstellingen en Arbodiensten invulling geven aan de arbeidsgehandicaptentoets en het...
article 2001
document
Vinke, H. (author), Besseling, J.J.M. (author), van Gent, M.J. (author)
In opdracht van het Lisv heeft TNO Arbeid in de periode van oktober 1999 tot en met mei 2000 een kwalitatieve evaluatie uitgevoerd van uitvoeringsprocessen die de Wet REA met zich meebrengt. Doel van het onderzoek is zicht geven op de wijze waarop de uitvoeringsinstellingen de aan hun in de Wet REA opgedragen verantwoordelijkheden invullen....
book 2000
document
Reijenga, F.A. (author), Vinke, H. (author), Besseling, J.J.M. (author), de Feijyter, m>G. (author), Mul, C.A.M. (author), Smit, A.A. (author), de Vos, E.L. (author), TNO Arbeid (author)
Sinds enkele jaren wordt in het kader van het doelfinancieringsprogramma "Activering en Reïntegratie" door TNO Arbeid actuele literatuur bijgehouden in een apart bestand. Dit ter ondersteuning van de andere programmaonderdelen en als informatiebron voor de betrokken onderzoekers en beleidsambtenaren. In dit bestand wordt zowel de officiële...
report 2000
document
van Amstel, R. (author), van Putten, D. (author), Vinke, H. (author), TNO Arbeid (author)
Het arbodienstenpanel is in 1997 opgezet met de bedoeling om via periodieke peilingen bij dit panel te kunnen volgen hoe het beleid met betrekking tot de reïntegratie van arbeidsgehandicapten in de praktijk uitpakt. Aan deze derde peiling hebben 79 diensten meegedaan, een goede afspiegeling van alle arbodiensten in Nederland. De gegevens zijn...
report 2000
document
van Vuuren, C.V. (author), Andriessen, S. (author), van Gent, M.J. (author), Smit, A.A. (author), Vinke, H. (author), Wevers, C.W.J. (author), TNO Arbeid (author)
In dit rapport staat het effect van het bedrijfsbeleid op de individuele reïntegratiemogelijkheden centraal. Wat doen werkgevers daadwerkelijk voor de reïntegratie van arbeidsgehandicapten? De vraagstellingen van de studie zijn: hoe wordt het reïntegratiebedrijfsbeleid vormgegeven. Wat doet de werkgever, wanneer en hoe? Welke determinanten...
report 2000
document
Vinke, H. (author), Besseling, J.J.M. (author), van Gent, M.J. (author), TNO Arbeid (author)
In opdracht van het Lisv heeft TNO Arbeid in de periode van oktober 1999 tot en met mei 2000 een kwalitatieve evaluatie uitgevoerd van uitvoeringsprocessen die de Wet REA met zich meebrengt. Doel van het onderzoek is zicht geven op de wijze waarop de uitvoeringsinstellingen de aan hun in de Wet REA opgedragen verantwoordelijkheden invullen....
report 2000
document
Wevers, C.W.J. (author), Vinke, H. (author), TNO Arbeid (author)
In dit artikel wordt verslag gedaan van een experimentele methode via vignetten/casussen. Het doel is opvattingen van bedrijfsartsen in kaart te brengen over interventies en tijdsbesteding bij langdurig verzuim en reïntegratie. De gangbare praktijk wordt vergeleken met de optimale situatie. De artsen vinden dat ze te weinig tijd aan reïntegratie...
article 1999
document
Vinke, H. (author), Andriessen, S. (author), van den Heuvel, S.G. (author), Houtman, I. (author), Rijnders, S. (author), van Vuuren, C. (author), Wevers, C.W.J. (author), TNO Arbeid (author)
Vrouwelijke werknemers hebben een groter risico in de WAO te belanden dan mannelijke werknemers en eenmaal in de WAO een geringere kans op reïntegratie. Dit is een van de conclusies van een onderzoek dat TNO Arbeid met subsidie van het Lisv heeft uitgevoerd. Het onderzoek bestaat uit drie delen die in dit rapport worden gepresenteerd: (1)...
report 1999
Searched for: author:"Vinke, H."
(1 - 18 of 18)