Searched for: author%3A%22Verbeek%2C+R.P.%22
(1 - 20 of 56)

Pages

document
van Kranenburg-Bruinsma, K.J. (author), van Bree, T. (author), Gavrilova, A, (author), Harmsen, J. (author), Schipper-Rodenburg, C.A. (author), Verbeek, R.P. (author), Wieclawska, S.M (author), Wubbolts, F.E. (author)
The Harbour Industrial Cluster (HIC) Rotterdam faces a challenge to deliver a contribution to make transport, and especially the heavy duty modalities that are hard-to-abate, more sustainable. Rotterdam is home to the second largest fuel cluster in the world. In addition, Rotterdam is an important global logistics hub, which is of great...
report 2022
document
Verbeek, R.P. (author), Smyth, T. (author), Deakin, A. (author), Proud, R. (author), Kousias, N. (author), Irjala, M. (author), Weisheit, J. (author), Oeffner, J. (author), Schneider, V. (author), Snee, D. (author), van Heesen, D. (author), Verhagen, V.E. (author), Moldanova, J. (author), Fridell, E. (author), Rostedt, A. (author), Keskinen, J. (author), Karjalainen, P. (author), Stylogiannis, A. (author), Haedrich, L. (author), Ntziachristos, V. (author), Ntziachristos, L. (author)
Exhaust emissions of maritime vessels are becoming increasingly important due to their contribution to air pollutant concentration on land, especially in port areas. For this reason, Emission Control Areas (ECA) were introduced in Europe to reduce SOx emissions. This has been expanded to more stringent NOx regulations for new vessels in 2021....
conference paper 2021
document
Cuelenaere, R.F.A. (author), Verbeek, R.P. (author), Harmsen, J. (author), de Ruiter, J.M. (author), van Mensch, P. (author), van Eijk, E. (author), Verbeek, M.M.J.F. (author), Smokers, R.T.M. (author)
Ten behoeve van een interdepartementale werkgroep (Ministeries van LNV, EZK, IenW en BZK) is door TNO het effect in kaart gebracht van een tiental mogelijke beprijzings- en normeringsmaatregelen om de emissie van NOx van de sector transport en mobiliteit terug te dringen. Voor de maatregel was reeds een concept fiche gemaakt met diverse aspecten...
report 2021
document
Ligterink, N.E. (author), Verbeek, R.P. (author), Cuelenaere, R.F.A. (author)
This study has been done on request of the Dutch Human Environment and Transport Inspectorate, ILT. The objective is to evaluate petrol fuel quality and its effects on the vehicle technology and the environment. Over the past five decades, the petrol fuel quality has been improved step by step in order to reduce the polluting vehicle emissions...
report 2020
document
van Eijk, E. (author), Verbeek, M.M.J.F. (author), van Gijlswijk, R.N. (author), Ouwens, J.D. (author), Verbeek, R.P. (author), Hulskotte, J.H.J. (author), de Wilde, H.P.J. (author)
In dit TNO-rapport, opgesteld voor het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), beschrijven en duiden we de meest recente ontwikkelingen in de sector mobiliteit voor zes deelgebieden. Hierbij geven we per deelgebied een inschatting van de gevolgen van deze ontwikkelingen op de toekomstige uitstoot van CO2- en/of luchtverontreinigende stoffen. Het...
report 2020
document
Vonk, W.A. (author), Cuelenaere, R.F.A. (author), Smokers, R.T.M. (author), Ligterink, N.E. (author), Verbeek, R.P. (author), Hulskotte, J.H.J. (author), Harmsen, J. (author), van Eijk, E. (author), Hoen, A. (author), Kleijn, A. (author), Nielsen, D. (author), van Wijngaarden, L. (author), Geilenkirchen, G. (author)
Dit rapport is een achtergronddocument bij de analyse van PBL van maatregelen voorgesteld door het Kabinet om kosteneffectief de stikstofdepositie te verlagen. In dit rapport worden in aparte factsheets de effecten en kosten voor vijf maatregelen voor de sector mobiliteit gepresenteerd (hoofdstuk 6 uit de koepelnotitie van PBL). De analyse is...
report 2020
document
Verbeek, R.P. (author), Karaasian, S. (author), Quispel, M. (author), Tachi, K. (author)
Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gaat op dit moment na of op Europees of nationaal niveau de binnenvaart toegevoegd kan worden aan de aandeelverplichting in het kader van de REDII. Los daarvan kan de toepassing van biobrandstof (blends) in de binnenvaart toenemen, omdat de brandstof leveranciers op zoek zijn naar extra...
report 2020
document
Ligterink, N.E. (author), de Ruiter, J.M. (author), Dellaert, S.N.C. (author), Hulskotte, J.H.J. (author), Verbeek, R.P. (author), Vonk, W.A. (author)
Wegvoertuigen, schepen, mobiele werktuigen, en andere bronnen binnen de sector Verkeer en Vervoer, zoals vliegtuigen en treinen, leveren schadelijke emissies. TNO is verantwoordelijk voor het bijhouden van de laatste inzichten op dit gebied. Deze worden onder meer verkregen door het doen van metingen van praktijkemissies en via internationale...
report 2020
document
van Kranenburg-Bruinsma, K.J. (author), van Delft, Y.C. (author), Gavrilova, A. (author), de Kler, R.F.C. (author), Schipper-Rodenburg, C.A. (author), Smokers, R.T.M. (author), Verbeek, M.M.J.F. (author), Verbeek, R.P. (author)
To realise the targets of the Paris Climate Agreement, drastically greener modes of transport are needed. Smart mobility concepts, more efficient engines, battery electric vehicles and biofuels are often mentioned as applications. Electric vehicles can be considered the preferred solution for short distances and light vehicles (e.g. passenger...
other 2020
document
Cuelenaere, R.F.A. (author), Kadijk, G. (author), Ligterink, N.A. (author), Verbeek, R.P. (author)
In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft TNO een studie verricht naar de mogelijke toepassing van roetfilters op voertuigen die uitgerust zijn met een benzinemotor met directe brandstofinspuiting (GDI: Gasoline Direct Injection technologie). Deze roetfilters worden ook wel aangeduid als Gasoline Particulate Filters ...
report 2019
document
Abma, D. (author), Atli-Veltin, B. (author), Verbeek, R.P. (author)
This study evaluates the technical and financial feasibility of fully battery-electric, zero emission sailing with the Gouwenaar II, a 104TEU inland ship. The following topics are covered: sailing profile with energy demand, available battery systems in the market, battery charging and exchange logistics, and a TCO calculation. The is done for...
report 2019
document
Abma, D. (author), Atli-Veltin, B. (author), Verbeek, R.P. (author), van der Groep, R. (author)
This study evaluates the technical and financial feasibility of a fully zero emission sailing with the Gouwenaar II, with a H2 fuel cell powertrain. The Gouwenaar II is a 104TEU inland ship, which is currently equipped with diesel-electric powertrain. The following topics are covered in this document: sailing profile with energy demand, fuel...
report 2019
document
Ligterink, N.E. (author), van Gijlswijk, R.N. (author), Kadijk, G. (author), Vermeulen, R.J. (author), Indrajuana, A.P. (author), Elstgeest, M. (author), van Mensch, P. (author), de Ruiter, J.M. (author), Verbeek, R.P. (author), Hulskotte, J.H.J. (author), Geilenkirchen, G. (author), Traa, M. (author)
TNO actualiseert jaarlijks de emissiefactoren voor wegverkeer.Deze emissiefactoren worden gebruikt in de Emissieregistratie, onder meer ten behoeve van internationale emissierapportages, maar ook in verspreidingsmodellen ten behoeve van de berekening van concentraties van luchtverontreinigende stoffen. In 2019 is een aantal emissiefactoren...
report 2019
document
Ligterink, N.E. (author), Louman, R. (author), Buskermolen, E.G. (author), Verbeek, R.P. (author)
Non-Road Mobile Machinery (NRMM) is de verzamelnaam van alle machines met een verbrandingsmotor, die niet tot de wegvoertuigen, zeeschepen of vliegtuigen behoren. Deze groep omvat ook dieseltreinen, binnenvaartschepen, aggregaten en bouwmachines. De mobiele werktuigen (NRMM zonder schepen, treinen en vliegtuigen) vormen een substantieel aandeel...
report 2018
document
Vermeulen, R.J. (author), van Gijlswijk, R.N. (author), van Heesen, D. (author), Buskermolen, E.G. (author), Verbeek, R.P. (author), van Goethem, S. (author)
In het kader van het Nederlandse steekproefcontroleprogramma voor vrachtwagens en bussen, dat TNO uitvoert in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, zijn de stikstofoxiden (NOx) emissies van negen Euro VI vuilnisauto’s gemeten tijdens representatieve inzet in de dagelijkse praktijk met het Smart Emissions Measurement...
report 2018
document
van Mensch, P. (author), Verbeek, R.P. (author), Louman, R. (author)
In de provincie Zuid-Holland vindt personenvervoer over water plaats in de Drechtsteden, de regio Rotterdam en op de Maasvlakte (Waterbus, Watertaxi en FastFerry). Voor dit personenvervoer zijn contracten afgesloten vanuit verschillende overheden, te weten Provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam - Den Haag (MRDH), Drechtsteden,...
report 2018
document
Verbeek, R.P. (author), Louman, R. (author), Ligterink, N.E. (author)
public lecture 2018
document
Ligterink, N.E. (author), Louman, R. (author), Buskermolen, E.G. (author), Verbeek, R.P. (author)
Non-Road Mobile Machinery (NRMM) is the collective term used to refer to all machines with a combustion engine that do not come under the categories of road vehicles, sea-going vessels or aircraft. This group also includes diesel trains, inland vessels, generators and construction machines. Mobile machines (NRMM excluding ships, trains and...
report 2018
document
Verbeek, R.P. (author)
Data delen, dat is niet iets waar veel schippers voor warmlopen. Maar het kan veel opleveren door bepaalde gegevens van een schip te delen. Wat zijn de beste snel-heden om op welke waterwegen mee te varen? Die informatie kan door data te delen gebrui-kt worden door minder ervaren schippers. Ook kan een motor langer in bedrijf blijven als je er...
article 2017
document
Verbeek, M.M.J.F. (author), Smokers, R.T.M. (author), Verbeek, R.P. (author)
De gemeente Amsterdam heeft een aanbestedingsprocedure uitgevaardigd voor de inkoop van brandstof voor dieselvoertuigen. De gunningscriteria op basis waarvan een aanbieder zal worden geselecteerd, zijn de prijs en het effect op luchtvervuiling. Tijdens de aanbestedingsprocedure zijn er in raadscommissievergaderingen vragen gesteld over de...
report 2017
Searched for: author%3A%22Verbeek%2C+R.P.%22
(1 - 20 of 56)

Pages