Searched for: author%3A%22Verbeek%2C+M.M.J.F.%22
(1 - 17 of 17)
document
Heezen, M.J.M. (author), van der Tuin, M.S. (author), van Gijlswijk, R.N. (author), Spruijtenburg, S.D. (author), Bouma, G.M. (author), Verbeek, M.M.J.F. (author)
In 2019 heeft Rotterdam een stedelijk Klimaatakkoord opgesteld met daarin klimaatdoelstellingen onder andere voor de sector Mobiliteit. De aanpak Nul Emissie Mobiliteit (2019) stelt dat deelmobiliteit, en specifiek het opschalen van elektrische deelauto’s, een belangrijke bijdrage kan leveren aan het realiseren van CO2-reductie. Een groot deel...
report 2022
document
Cuelenaere, R.F.A. (author), Verbeek, R.P. (author), Harmsen, J. (author), de Ruiter, J.M. (author), van Mensch, P. (author), van Eijk, E. (author), Verbeek, M.M.J.F. (author), Smokers, R.T.M. (author)
Ten behoeve van een interdepartementale werkgroep (Ministeries van LNV, EZK, IenW en BZK) is door TNO het effect in kaart gebracht van een tiental mogelijke beprijzings- en normeringsmaatregelen om de emissie van NOx van de sector transport en mobiliteit terug te dringen. Voor de maatregel was reeds een concept fiche gemaakt met diverse aspecten...
report 2021
document
van Zyl, P.S. (author), Holmes, G.C. (author), Verbeek, M.M.J.F. (author)
report 2021
document
Verbeek, M.M.J.F. (author), Wieclawska, S.M. (author)
Curaçao wil voor haar energievoorziening de afhankelijkheid van de import van fossiele energiedragers verminderen door diversificatie en energiedragers en door het realiseren en verder benutten van lokaal beschikbare hernieuwbare energiebronnen. Dit geeft bovendien mogelijkheden voor nieuwe (hoogwaardige) bedrijvigheid. De analyse die in dit...
report 2021
document
van Eijk, E. (author), Verbeek, M.M.J.F. (author), van Gijlswijk, R.N. (author), Ouwens, J.D. (author), Verbeek, R.P. (author), Hulskotte, J.H.J. (author), de Wilde, H.P.J. (author)
In dit TNO-rapport, opgesteld voor het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), beschrijven en duiden we de meest recente ontwikkelingen in de sector mobiliteit voor zes deelgebieden. Hierbij geven we per deelgebied een inschatting van de gevolgen van deze ontwikkelingen op de toekomstige uitstoot van CO2- en/of luchtverontreinigende stoffen. Het...
report 2020
document
Harmsen, J. (author), Verbeek, M.M.J.F. (author)
In het Klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt over maatregelen voor het terugdringen van de CO2-uitstoot. In het onderdeel Mobiliteit is opgenomen dat een normstellende regelgeving voor bedrijven en organisaties wordt ingevoerd om CO2-uitstoot van werkgerelateerd verkeer terug te dringen. Onder deze normering valt werkgebonden personenverkeer,...
report 2020
document
van Kranenburg-Bruinsma, K.J. (author), van Delft, Y.C. (author), Gavrilova, A. (author), de Kler, R.F.C. (author), Schipper-Rodenburg, C.A. (author), Smokers, R.T.M. (author), Verbeek, M.M.J.F. (author), Verbeek, R.P. (author)
To realise the targets of the Paris Climate Agreement, drastically greener modes of transport are needed. Smart mobility concepts, more efficient engines, battery electric vehicles and biofuels are often mentioned as applications. Electric vehicles can be considered the preferred solution for short distances and light vehicles (e.g. passenger...
other 2020
document
Otten, M. (author), Tol, E. (author), Scholten, P. (author), van de Lande, P.J. (author), Verbeek, M.M.J.F. (author), Waggter, H. (author)
The objective of this Outlook on Hinterland and Continental Freight (HCF) is to determine what needs to be done in the medium term in order to meet the 2030 and 2050 decarbonization objectives for HCF flows in the Netherlands, as described in the Paris and Dutch (‘Klimaatakkoord') climate agreements. A detailed analysis of volume versus distance...
report 2020
document
Verbeek, M.M.J.F. (author), Cuelenaere, R.F.A. (author)
In juni 2019 is het Klimaatakkoord gesloten. Hierin zijn acties opgenomen om in 2030 49% minder CO2 uit te stoten dan in 1990. Ook de mobiliteitssector is onderdeel van dit akkoord. Zo zijn er beleidsplannen om het aantal voertuigen met lage of zelfs geen CO2-emissies te laten toenemen. Dit betekent ook dat de vraag naar alternatieve...
report 2019
document
Verbeek, M.M.J.F. (author)
De Gemeente Amsterdam heeft een aanbestedingsprocedure uitgevaardigd voor de inkoop van brandstof voor gebruik in ongeveer 366 “speciale” dieselvoertuigen in haar eigen wagenpark. De gemeente Amsterdam heeft besloten dat de aanbiedingen van de verschillende potentiële brandstofleveranciers worden beoordeeld op de volgende gunningscriteria: •...
report 2018
document
Verbeek, M.M.J.F. (author), van Gijswijk, R. (author), van Zyl, S. (author), van Eijk, E. (author), Vermeulen, R. (author), Huismans, H. (author), Smokers, R. (author)
report 2018
document
Verbeek, M.M.J.F. (author), Smokers, R.T.M. (author), Verbeek, R.P. (author)
De gemeente Amsterdam heeft een aanbestedingsprocedure uitgevaardigd voor de inkoop van brandstof voor dieselvoertuigen. De gunningscriteria op basis waarvan een aanbieder zal worden geselecteerd, zijn de prijs en het effect op luchtvervuiling. Tijdens de aanbestedingsprocedure zijn er in raadscommissievergaderingen vragen gesteld over de...
report 2017
document
de Groot, C. (author), Verweij, K. (author), Vos, G. (author), Hoen, A. (author), Otten, M. (author), den Breejen, J. (author), Pool, J. (author), Schoo, R. (author), van den Engel, A. (author), Kindt, M. (author), Riske, J. (author), Ligterink, N.E. (author), Sluijk, N. (author), Spreen, J.S. (author), Verbeek, M.M.J.F. (author)
The delivery van is the workhorse of both companies and the self-employed within the Dutch economy. And with good reason: it is a multifunctional and flexible mode of transport and compared to (smaller) trucks and cars it is allo cheap to buy and use. Moreover, a drivering license B is sufficient to drive a delivery van, which means that many...
report 2017
document
de Groot, C. (author), Verweij, K. (author), Vos, G. (author), Hoen, A. (author), Otten, M. (author), den Breejen, J. (author), Pool, J. (author), Schoo, R. (author), van den Engel, A. (author), Kindt, M. (author), Riske, J. (author), Ligterink, N.E. (author), Sluijk, N. (author), Spreen, J.S. (author), Verbeek, M.M.J.F. (author)
De bestelauto is hét werkpaard van bedrijven en zzp'ers in de Nederlandse economie. Niet zonder reden: het vervoermiddel is multifunctioneel en flexibel inzetbaar, en is in vergelijking met (kleinere) vrachtwagens en personenauto's ook nog goedkoop in aanschaf en praktisch in gebruik. Daarnaast volstaat een B-rijbewijs om een bestelauto te mogen...
report 2017
document
Verbeek, M.M.J.F. (author), Ligterink, N.E. (author), Cuelenaere, R.F.A. (author)
report 2016
document
Verbeek, R.P. (author), Verbeek, M.M.J.F. (author)
report 2014
document
Smokers, R.T.M. (author), Verbeek, M.M.J.F. (author), Obdeijn, C. (author), Hill, N. (author), Norris, J. (author), van Essen, H. (author), Kampman, B. (author), Wrigley, S. (author), O'Brien, S. (author), Trompeteler, P. (author)
A very important and challenging goal of the European Union is to reduce greenhouse gas emissions until 2050 by 80% or more relative to 1990. In order to achieve this goal, increasing GHG constraints are required in every sector of the economy. Specifically for transportation, the objective has been set to cut EU-27 greenhouse gas emissions by...
report 2013
Searched for: author%3A%22Verbeek%2C+M.M.J.F.%22
(1 - 17 of 17)