Searched for: author%3A%22Veerman%2C+T.J.%22
(1 - 20 of 20)
document
TNO Arbeid (author), Knegt, R. (author), Besseling, J.J.M. (author), Ybema, J.F. (author), Veerman, T.J. (author)
Dit onderzoek geeft zicht op de factoren die de interactie tussen de verschillende actoren in het reïntegratieproces beïnvloeden en de mate waarin de aanpak van uitvoerders en hun invulling van het overheidsbeleid aansluit bij de wensen en mogelijkheden van verzuimende werknemers. De betrokken actoren zien herstel van de gezondheid als eerste...
report 2004
document
TNO Arbeid (author), Ybema, J.F. (author), van Deursen, C.G.L. (author), Smulders, P.G.W. (author), Veerman, T.J. (author)
In juli 2001 hebben TNO Arbeid en Astri de opdracht gekregen voor het uitvoeren van een pilotonderzoek onder een cohort van 400 langdurig zieke werknemers. Reden voor dit pilotonderzoek: het verkennen van de haalbaarheid van een periodiek cohortonderzoek op het gebied van langdurig ziekteverzuim en reïntegratie. Het onderzoek kon niet volledig...
book 2002
document
Zwinkels, W.S. (author), Hoffius, R. (author), van Genabeek, J. (author), Andries, F.M. (author), Besseling, J.J.M. (author), van der Burg, C.L. (author), Veerman, T.J. (author), Wevers, C.W.J. (author)
In opdracht van ZonMW heeft TNO Arbeid, in samenwerking met Astri, onderzoek gedaan naar de gevolgen van de diverse WAO-voorstellen (advies van de Commissie Donner, het SER-advies, kabinetsstandpunt van het kabinet Kok II) voor chronisch zieken en gehandicapten. Binnen de huidige potentiële beroepsbevolking bedraagt het aantal chronisch zieken...
report 2002
document
Veerman, T.J. (author), Besseling, J.J.M. (author)
Deze rapportage evalueert de overheidsinitiatieven uit de Jaren 90 om de WAO-instroom en het ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheidsvolume in het algemeen te verkleinen. In de periode 1994-1996 is inderdaad sprake van een sterke afname met daarna een lichte stijging. In absolute aantallen kan gezegd worden dar bijna 1 miljoen arbeidsongeschikten...
book 2001
document
Smulders, P.G.W. (author), Veerman, T.J. (author), Buijs, P.C. (author), Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author)
bookPart 1997
document
Allegro, J.T. (author), Smulders, P.G.W. (author), Veerman, T.J. (author), Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author)
bookPart 1995
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Veerman, T.J. (author), Andriessen, S. (author), Koster, M.K. (author)
Verslag van een onderzoek naar de gedragsreacties van werkgevers op de financiële prikkels binnen de Ziektewet (ZW) (premiedifferentiatie, 2/6-weken maatregel, verbod op collectieve bovenwettelijke verzekering via de ZW), alsmede in de eventueel daarmee samenhangende ontwikkelingen in het ziekteverzuim binnen de betrokken bedrijven....
book 1995
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Andriessen, S. (author), Veerman, T.J. (author), Vijgen, J. (author)
Naar aanleidng van signalen over selectie op gezondheid of (voorondersteld) verzuimrisico bij de aanname en afvloeiing van personeel, de zogenaamde risicowering of risicoselectie, heeft het Ctsv hiernaar onderzoek laten verrichten. De vraagstelling luidde: welke aspecten zijn er aan risicoselectie te onderscheiden, hoe vindt het plaats en welke...
book 1995
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Klein Hesselink, D.J. (author), Kruidenier, H.J. (author), Veerman, T.J. (author), Buijs, P.C. (author)
De belangstelling voor het terugdringen van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid is de laatste jaren sterk toegenomen vanwege de hoge kosten. In dit boek wordt een overzicht gegeven van onderzoeksliteratuur vanaf 1980 op het terrein van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. De determinanten van het ziekteverzuim zoals persoonskenmerken,...
report 1993
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Veerman, T.J. (author), Cavé, M. (author)
In dit rapport staan twee vragen centraal : in hoeverre zijn Nederlandse werkgevers van mening dat het ziekteverzuimrisico van (ex-) arbeidsongeschikten hoger is dan dat van andere werknemers en in hoeverre speelt hun opvatting in deze een rol bij het in dienst nemen of houden van arbeidsongeschikte werknemers. Het verzuimrisico van (ex-)...
book 1993
document
Veerman, T.J. (author), Buijs, P.C. (author)
In dit rapport worden de resultaten van de NIA-deelstudies "Determinanten van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid : een literatuurstudie" en "Informatiesystemen op het terrein van volksgezondheid, gezondheidszorg en ziekteverzuim / arbeidsongeschiktheid" samengevat en besproken voorzover ze van belang zijn voor het WVC-beleid.
book 1993
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Veerman, T.J. (author)
De laatste jaren is er politiek en maatschappelijk veel te doen geweest rond ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Deze bijdrage beoogt de hoofdlijn der ontwikkelingen te schetsen, en alvast een tussenbalans op te maken. Aandacht wordt besteed aan de nieuwe wetgeving (de Wet Terugdringing Arbeidsongeschiktheidsvolume (TAV), het wetsvoorstel...
article 1992
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Veerman, T.J. (author), Smulders, P.G.W. (author), Gründemann, R.W.M. (author)
Verslag van een korte studie, die door het NIA en TNO-NIPG in onderlinge samenwerking is verricht naar de beschikbaarheid van statistische informatie over ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid in Nederland. De studie richt zich op enerzijds de mogelijkheden tot (en knelpunten rond) verbreding en verdieping van statistische informatie,...
book 1992
document
Klein Hesselink, D.J. (author), Verboon, F.C. (author), Veerman, T.J. (author)
Bij het NIA is een drie jaar durend longitudinaal onderzoek van start gegaan naar de invloed van arbeidstijden op gezondheid en ziekteverzuim. Dit artikel gaat in op de voordelen en de nadelen van afwijkende werktijden. Vervolgens wordt ingegaan op verschillende onderzoeken in dit kader. Tenslotte wordt in grote lijnen aangegeven hoe het...
article 1992
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Prins, R. (author), Veerman, T.J. (author), Andriessen, S. (author)
This study provides an extended insight in the social security context of temporal and permanent work incapacity in six European countries : Belgium, Denmark, France, Germany, the Netherlands and the United Kingdom. It is primarily explorative and serves as a feasibility study for a quantative comparison across countries. The first part presents...
book 1992
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Kruidenier, H.J. (author), Kompier, M.A.J. (author), Veerman, T.J. (author), Prins, R. (author)
In verband met de grondige herziening van de regelingen rond ziekteverzuim en WAO heeft Teleac in samenwerking met het Ministerie van SZW, het NIA, het GAK en Detam een cursus ontwikkeld over ziekteverzuim. Deze cursus is in eerste instantie bedoeld voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf, die niet de beschikking hebben over omvangrijke...
book 1992
document
Smulders, P.G.W. (author), Veerman, T.J. (author), Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author)
Dit handboek probeert alles wat voor ziekteverzuimbeleid van belang is via een stappenplan te behandelen. Achtereenvolgens worden beschreven: een overzicht van definities, instanties, wetten, de belangrijkste verzuimcijfers en de bronnen daarvoor. Vervolgens wordt ingegaan op de rol van organisatie-, werkplek- en persoonsgebonden factoren. Het...
book 1990
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Veerman, T.J. (author)
report 1989
document
Verboon, F.C. (author), Veerman, T.J. (author)
In dit rapport, dat onderdeel vormt van een onderzoek naar ziekteverzuim in de gezinsverzorging, is nagegaan wat er vanuit bestaande statistieken bekend is over het ziekteverzuim in een aantal deelsectoren binnen de kwartiaire sector. Het betreft de volgende sectoren: gezondheidszorg (intramuraal respectievelijk extramuraal), maatschappelijke...
book 1987
document
Veerman, T.J. (author), Nieuwland, A.H. (author)
Dit interimrapport vormt één van de onderdelen van het onderzoek naar ziekteverzuim in de gezinsverzorging. In dit rapport zijn een aantal statistische analyses opgenomen, waarin het verzuim in de gezinsverzorging wordt vergeleken met dat in drie andere sectoren. De onderzochte sectoren zijn: de gezinszorg, overige instellingen die bij de...
book 1987
Searched for: author%3A%22Veerman%2C+T.J.%22
(1 - 20 of 20)