Searched for: author%3A%22TNO+Arbeid+%22
(81 - 100 of 674)

Pages

document
TNO Arbeid (author), Smulders, P.G.W. (author)
Dit TNO-rapport behandelt op basis van gegevens verzameld met de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2003, de hoogte van het verzuim in Nederland, de aan verzuim gepaarde klachten, de werkgebondenheid daarvan en het arbo- en verzuimbeleid in relatie tot ziekteverzuim. Gemiddeld werd in de twaalf maanden voorafgaande aan de enquête 1,4 keer...
report 2004
document
TNO Arbeid (author), van Scheppingen, A. (author), Zwetsloot, G. (author), Koningsveld, E. (author), Gründemann, R. (author), Treur, H. (author), Thie, X. (author), Nuijens, M. (author), van Dijk, M. (author)
Door middel van literatuuronderzoek en bedrijfsbezoeken is een inventarisatie gemaakt van kosten/baten methodieken voor Integraal Gezondheids Management (IGM). Hierbij is ingegaan op de relevante elementen, de strategische betekenis van kosten/baten analyses en de overwegingen die ten grondslag liggen aan het gebruik van deze methodieken....
report 2004
document
TNO Arbeid (author), Douwes, M. (author), Groenesteijn, L. (author), Koningsveld, E.A.P. (author)
report 2004
document
TNO Arbeid (author), de Vos, E.L. (author), van Lingen, P. (author)
In opdracht van Microsoft Nederland heeft TNO Arbeid onderzoek gedaan naar de mogelijkheden die informatie- en communicatietechnologie (ICT) biedt om werknemers die slecht of helemaal niet kunnen horen of zien aan de slag te houden. De gemiddelde leeftijd van geschoolde werknemers in Nederland ligt nu al rond de 40 jaar ligt en zal verder...
report 2004
document
TNO Arbeid (author), Kremer, A.M. (author), Anema, J.R. (author)
In opdracht van de Orde van Medisch Specialisten (de Orde) en de Nederlandse Vereniging voor Arbeid en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) en gefinancierd door het College van Zorgverzekeringen (CVZ) heeft TNO Arbeid onderzoek gedaan naar een gezamenlijk referentiekader voor bedrijfsarts en specialist bij kwantificering van hersteltijden. In dit rapport...
report 2004
document
TNO Arbeid (author), Allegro, J.T. (author)
report 2004
document
TNO Arbeid (author), Bozuwa, J. (author), Gort, J. (author), Koningsveld, E. (author), Devillers, E. (author), Smit, G. (author)
In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (Direcoraat Generaal Goederenvervoer, Directie Transportveiligheid) hebben ECORYS Transport en TNO Arbeid onderzoek verricht om naast de maatschappelijke effecten inzicht te geven in de bedrijfseconomische effecten van Safety Culture. Op basis van de uitkomsten van de kosten-batenanalyse...
report 2004
document
TNO Arbeid (author), Knegt, R. (author), Besseling, J.J.M. (author), Ybema, J.F. (author), Veerman, T.J. (author)
Dit onderzoek geeft zicht op de factoren die de interactie tussen de verschillende actoren in het reïntegratieproces beïnvloeden en de mate waarin de aanpak van uitvoerders en hun invulling van het overheidsbeleid aansluit bij de wensen en mogelijkheden van verzuimende werknemers. De betrokken actoren zien herstel van de gezondheid als eerste...
report 2004
document
TNO Arbeid (author), Nauta, A. (author), de Bruin, M.R. (author), Cremer, R. (author)
Dit document brengt beelden en feiten in kaart over oudere werknemers, hun lichamelijke en mentale gezondheid en daarmee samenhangende beperkingen. Ook wordt beschreven welke maatregelen er genomen kunnen worden om onjuiste beelden over ouderen te bestrijden en hun gezondheid en inzetbaarheid te bevorderen. Mensen veronderstellen dat met name de...
report 2004
document
TNO Arbeid (author), Houtman, I.L.D. (author), Smulders, P.G.W. (author), Klein Hesselink, D.J. (author)
De trendrapporten over arbeid proberen de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van arbeid in Nederland (arbeidsomstandigheden, arbeidsverhoudingen, arbeidsmarkt en sociale zekerheid) in kaart te brengen. Dit vierde trendrapport over arbeid bevat 4 hoofdthema's: 1. trends in kwaliteit van arbeid; 2. de effecten van arbeid op gezondheid,...
report 2004
document
TNO Arbeid (author), Andriessen, S. (author), van Vuuren, C.V. (author), Smulders, P.G.W. (author)
Ziekteverzuim is duur en verstoort het werkproces. Ook voor werknemers, zowel zieke als werkende, is verzuim vervelend. Reden genoeg om met aandacht en creativiteit aan de preventie ervan te werken. Dit boekje gaat in op het gebruik van verzuimprikkels, een onderwerp waarover niet zo vaak in detail is geschreven. Jarenlang was het taboe om het...
report 2004
document
TNO Arbeid (author), Reijneveld, C.N. (author), Vink, P. (author), Veldhoen, T. (author), Bronkhorst, R.E. (author)
Bij vijf willekeurige bedrijven in Hoofddorp is onderzoek verricht naar het gebruik van de (vaak uitgebreide) instelmogelijkheden van kantoorstoelen. Daaruit blijkt dat het grootste deel van de kantoormedewerkers hier nooit gebruik van maakt. Bij 100 kantoormedewerkers is een uitgebreid interview afgenomen, terwijl ze op hun werkplek zaten. Van...
report 2004
document
TNO Arbeid (author), Franck, E. (author), Wiezer, N. (author)
Het doel van de Preventie Leidraad is om structurele oplossingen te vinden voor concrete problemen in het werk, zodat de uitval van medewerkers als gevolg van stressklachten kan worden voorkomen. De Preventie Leidraad bestaat uit een gespreksprotocol voor een gesprek tussen een leidinggevende en een medewerker en richtlijnen voor het vinden van...
report 2004
document
TNO Preventie en Gezondheid TNO Arbeid (author), Hildebrandt, V.H. (author), Ooijendijk, W.T.M. (author), Stiggelbout, M. (author), Hopman-Roxk, M. (author)
Sinds 1997 wordt tweejaarlijks een Trendrapport Bewegen en Gezondheid uitgegeven. Doel ervan is een actueel beeld te geven van recente onderzoeksresultaten op het brede terrein van bewegen en gezondheid. Ook in dit vierde rapport is gekozen voor een beperking tot twee thema's. Het eerste thema gaat over de mate waarin Nederlanders (moeten)...
report 2004
document
TNO Arbeid (author), Dekkers, J.C. (author), Podolsky, R.H. (author), Treiber, F.A. (author), Barbeau, P. (author), Gutin, B. (author), Snieder, H. (author)
Background: Obesity is associated with multiple health problems, often originating in childhood. Objective: The objective was to investigate differences in the development of adiposity from childhood to adulthood as related to race, sex, and socioeconomic status (SES). Design: Individual growth curve modeling for waist circumference, body mass...
article 2004
document
TNO Arbeid (author), Treur, H. (author), Zwetsloot, G. (author), de Vroome, E. (author), Reinders, G. (author), Gort, J. (author), Steenbergen, C. (author), Meeuwsen, J.M. (author), Oostindie, M. (author), Popma, J. (author), Schouten, E. (author), Visser, R. (author), Weyers, M. (author), Zwanikken, S. (author)
Team Veiligheid- en Arbomanagement van TNO Arbeid heeft in 2004 een methodologisch project uitgevoerd gericht op het versterken van kennis en vaardigheden op het gebied van interactief en coöperatief onderzoek, genaamd: ‘Co-operative Inquiry’. De kracht van co-operative inquiry (en aanverwante methodieken zoals naturalistic inquiry) is onder...
report 2004
document
TNO Arbeid (author), Heemskerk, F. (author), van de Ven, C. (author), Jettinghoff, K. (author), van Sloten, G. (author), van Putten, D. (author)
Tweedejaars haio’s hebben vaker een burn-out en verzuimen frequenter dan andere haio’s. Dat komt omdat er in dat jaar stages worden doorlopen. De mogelijkheden voor zorgverlof en deeltijdwerk vallen voor alle haio’s in de praktijk tegen. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Werksituatie van huisartsen in opleiding’ van TNO Arbeid. De SBOH, werkgever...
report 2004
document
TNO Arbeid (author), Venema, A. (author), Bloemhoff, A. (author), Ybema, J.F. (author), de Vroome, E.M.M. (author), Stam, C. (author)
In 2001 heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aan TNO Arbeid en Stichting Consument en Veiligheid gevraagd de bestaande informatiebronnen voor arbeidsongevallen te vergelijken en een methodiek te ontwikkelen waarmee op basis van deze bronnen éénduidige en betrouwbare ongevalcijfers kunnen worden vastgesteld. Deze...
report 2004
document
TNO Arbeid (author), de Vos, E.L. (author)
The goal of this conference was to present an overview of research and evaluation of effects of labour market policy in different western countries and discus the importance of this research. The conference is also meant to stimulate more international, high quality research on active labour market policy. In this paper follows an overview of...
report 2004
document
TNO Arbeid (author), Steenbeek, R. (author), Kool, R.B. (author), Visser, E. (author), van Putten, D.J. (author)
Met ingang van 1 januari 2004 hebben bedrijfsartsen een formele verwijsbevoegdheid gekregen. Dat betekent dat de kosten van behandelingen als gevolg van een verwijzing door de bedrijfsarts vergoed worden door de verzekeraar (Ziekenfondswet/AWBZ). Doelen zijn het verbeteren van de arbocuratieve samenwerking en het terugdringen van ziekteverzuim...
report 2004
Searched for: author%3A%22TNO+Arbeid+%22
(81 - 100 of 674)

Pages