Searched for: author%3A%22TNO+Arbeid+%22
(601 - 620 of 675)

Pages

document
TNO Arbeid (author), van den Berg, S.A. (author), Coffeng, P.P.C. (author)
Deze inventarisatie biedt een zoekmiddel in de vorm van een beknopt overzicht van de huidige stand van zaken op het terrein van standaarden, richtlijnen of procedures voor verschillende diagnosegroepen respectievelijk -problematieken bij begeleiding en reïntegratie. Dit overzicht is met name bestemd voor deskundigen in de arbodienstverlening....
report 1999
document
TNO Arbeid (author), Nossent, S. (author), Polman, J. (author), Dijk, F. (author)
Deze rapportage bevat de belangrijkste bevindingen en conclusies van de tweede fase van de studie 'Welzijn op het werk in de bosarbeid'. Deze studie is op 1 maart 1998 gestart en duurde 12 maanden. Het uiteindelijke doel voor de Afdeling Bos en Groen van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap is het vormgeven van een structureel en praktisch...
book 1999
document
TNO Arbeid (author), Felser, C. (author), Piek, W.S.M. (author)
Dit rapport vormt de neerslag van een onderzoek van TNO Arbeid naar de behoefte aan arbeidsdeskundige expertise binnen arbodiensten. Centraal in dit onderzoek stond het in kaart brengen van de belangrijkste momenten in het eerste ziektejaar, waarbij de arbodienst een rol zou kunnen spelen om de terugkeer van zieke werknemers te bevorderen en van...
report 1999
document
TNO Arbeid (author), Blatter, B.M. (author), Bongers, P.M. (author), de Witte, H. (author)
In this study on prevalence and risk factors for work related neck or upper limb symptoms in the Belgian working population, the researchers have found an overall prevalence of work and upper limb symptoms occurring in the past 12 months of 39%. High risk occupations for neck and shoulder symptoms were tailors and secretaries. Elbow and wrist or...
report 1999
document
TNO Arbeid (author), Evers, G.E. (author), Bouman, M.J. (author)
Dit onderzoek is uitgevoerd met als doel te inventariseren waarom zelfstandigen de stap naar het zelfstandig ondernemerschap hebben gezet, met welke vraagstukken zij worden geconfronteerd bij het voeren van een eigen onderneming en welke verwachtingen zij hebben ten aanzien van de overheid. Dit onderzoek dient ter voorbereiding op een enquête...
report 1999
document
TNO Arbeid (author), Cremer, R. (author), Heuperman, J. (author)
Eén van de gevolgen van de veranderingen in wet- en regelgeving is dat marktwerking meer ruimte heeft gecreëerd voor dienstverlening van de private instellingen. Deze ontwikkeling roept echter dilemma's op over taken en verantwoordelijkheden. In een evaluatiestudie van TNO Arbeid zijn de activiteiten en de rol van de commerciële...
article 1999
document
TNO Arbeid (author), de Looze, M.P. (author)
Wat zeggen laboratoriumexperimenten, waarbij met meetapparatuur opgetuigde proefpersonen nauw omschreven tilhandelingen uitvoeren, over de dagelijkse arbeidsbelasting van huisvuilbeladers, verplegers of magazijnbedienden? En wat heeft het tillen van dozen in een vliegtuig in vrije val te maken met de til- en rugproblematiek in fysiek zware...
article 1999
document
TNO Arbeid (author), Buijs, P. (author)
De WAO blijkt nog altijd een politiek-maatschappelijke 'open zenuw'. Keuringsartsen wordt gebrek aan strengheid verweten; zij verwijten de 'politiek' dat de keuringseisen zijn versoepeld. Werknemers zijn kwaad vanwege de 'werkgeversaanval' op de uitkeringshoogte en -duur en het WAO-recht bij psychische aandoeningen. De PvdA is/was boos op de VVD...
article 1999
document
TNO Arbeid (author), Proper, K. (author), Hildebrandt, V. (author), Urlings, I. (author)
Bewegen tijdens het werk en tijdens het woon-werk verkeer zijn voor de Nederlandse werknemers de belangrijkste bronnen van lichaamsbeweging. Sport en activiteiten in en rond het huis staan op respectievelijk de tweede en derde plaats. Dit blijkt uit resultaten van de eerste Nationale GezondheidsTest (NGT), een initiatief van De Gezonde Zaak in...
article 1999
document
TNO Arbeid (author), Zwetsloot, G. (author)
Economische ontwikkelingen als de eenwording van de Europese markt, de toename van de wereldhandel en de trend naar globalisering leiden tot een steeds sterkere concurrentie tussen bedrijven. Tegelijkertijd gaan de technologische ontwikkelingen steeds sneller, waardoor bedrijven gedwongen zijn zich permanent te ontwikkelen en te veranderen. Een...
article 1999
document
TNO Arbeid (author), Houtman, I. (author)
Is werkdruk werkelijk een probleem of is het modieus gezeur dat overdreven aandacht krijgt? Moeten we ons wel zo druk maken over werkdruk? Als antwoord op deze vragen wordt in dit artikel een overzicht gegeven van cijfermatige trends, risicogroepen, maatschappelijke en bedrijfskosten. De conclusie luidt dat werkdruk een serieus probleem is....
article 1999
document
TNO Arbeid (author), van Muijen, P. (author), Tilburg, N.J. (author), Smulders, P.G.W. (author)
In dit artikel worden de resultaten beschreven van een steekproefonderzoek naar de invloeden op de uitkomst van de eenmalige beoordeling in het kader van de Wet Terugdringing Beroep op de Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (TBA). Onderzocht is wat de invloed is van de zes persoons- en functiefactoren, vier gezondheidsfactoren en twee...
article 1999
document
TNO Arbeid (author), Willemsen, M. (author), Gründemann, R.W.M. (author)
Dit onderzoek is in opdracht van de Horecabond FNV uitgevoerd door TNO Arbeid (voorheen NIA TNO). Het werd mede mogelijk gemaakt door het Bedrijfschap Horeca en Catering en het Ministerie van SZW. Het onderzoek heeft de volgende onderzoeksvragen: Hoe is het gesteld met de werkdruk in de contract-catering?; Welke aspecten van de werksituatie...
report 1999
document
TNO Arbeid (author), Beune, H.A.T. (author), Evers, G. (author)
In 1995 heeft de Arbeidsinspectie de sociale partners in de thuiszorg aanbevolen om een op de specifieke situatie binnen de thuiszorg afgestemd normenstelsel tot stand te brengen. Het OAT heeft NIA TNO opdracht verleend om in samenwerking met de sector tot uitwerking van voor de thuiszorg hanteerbare normen voor fysieke belasting te komen. De...
report 1999
document
TNO Arbeid (author), van Amstel, R. (author), van Putten, D. (author), Proper, K. (author)
Deze rapportage beschrijft de uitkomsten van de tweede peiling bij de deelnemers aan het arbodienstenpanel over hun ervaringen bij het reïntegreren van werknemers met een arbeidshandicap. Deze tweede peiling is eind 1998, begin 1999 uitgevoerd. Het merendeel van de arbodiensten (70%) beoordeelt de nieuwe mogelijkheden die de wet (Re)integratie...
report 1999
document
TNO Arbeid (author), Meeuwsen, J.M. (author)
Goede arbeidsomstandigheden en plezierige verhoudingen op het werk verhogen de betrokkenheid van het personeel en verminderen het verzuim. In het wegvervoerbedrijf gaat het dan om de chauffeurs, de loodsmedewerkers, de planners en andere ondersteunende kantoorfuncties. Het werken in een wegvervoerbedrijf is niet altijd even gemakkelijk. Het...
book 1999
document
TNO Arbeid (author), Roorda, J. (author)
Deze uitgave behandelt in vogelvlucht hoofdzaken rond veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk. Per hoofdstuk worden de volgende arbo-thema's behandeld: stress; geluid en lawaai; klimaatsinvloeden; licht en zicht; fysieke belasting; gevaarlijke stoffen; elektriciteit; ioniserende straling; niet-ioniserende straling; trillend en stotend werk...
book 1999
document
TNO Arbeid (author), Jans, L. (author), Backx, F. (author), Hildebrandt, V.H. (author)
Werkgevers lijken ten opzichte van sport en bewegen een ambivalente houding te hebben: enerzijds sponsoren zij sportclubs of stimuleren sport op een nadere wijze. Anderzijds raden werkgevers werknemers af bepaalde sporten te beoefenen vanwege de kans op arbeidsverzuim en de extra kosten die daar bijkomen. Economische toekomstscenario's wijzen...
article 1999
document
TNO Arbeid (author), Beune, H.A.T. (author), Evers, G. (author)
De reeks is in opdracht van het Overleg Arbeidsvoorwaarden Thuiszorg geschreven door TNO Arbeid en bestaat uit de brochures Zorgverlening, Kraamzorg, Huishoudelijke zorg, Hulpmiddelen zorg en Management zorg. In dezelfde reeks is opgenomen de Arbocheck Thuiszorg. Stilstaan bij bewegen kwam tot stand dankzij een subsidie van de Stichting...
other 1999
document
TNO Arbeid (author), Reijenga, F.A. (author), de Vos, E. (author), Andriessen, S. (author), Marcelissen, F. (author)
Disability Management (DM) wordt in de Sociale Nota 1999 genoemd als "een methode om mensen met een arbeidshandicap aan een geschikte werkplek te helpen of hun werkplek in stand te houden". Stimulering daarvan kan niet alleen betekenis hebben bij het voorkomen van ziekteverzuim respectievelijk instroom in de WAO, maar ook bij bevordering van...
report 1999
Searched for: author%3A%22TNO+Arbeid+%22
(601 - 620 of 675)

Pages