Searched for: author%3A%22TNO+Arbeid+%22
(581 - 600 of 712)

Pages

document
TNO Arbeid (author), Andriessen, S. (author), van Amstel, R. (author)
Dit artikel is een samenvatting van de belangrijkste bevindingen van een vervolgonderzoek dat TNO Arbeid in opdracht van Lisv heeft verricht onder direct betrokkenen bij de second opinion in verband met een meningsverschil over de arbeidsongeschiktheid. De direkt betrokkenen zijn: werknemers, werkgevers en arbodiensten. Het onderzoek laat zien...
article 1999
document
TNO Arbeid (author), Cremer, R. (author)
In de spreekkamer van de bedrijfsarts of verzekeringsarts heeft ruwweg eenderde van de problemen waarmee werknemers aankloppen betrekking op psychische klachten. De arts probeert een inschatting te maken van de ernst en omvang van die klachten om te kunnen beoordelen of werkhervatting is te organiseren. Bij de oordeelsvorming doemt soms een...
article 1999
document
TNO Arbeid (author), van Blijswijk, M. (author)
Voorzichtig optimistisch is de teneur van de Arbobalans '98. In deze balans, die is opgesteld door het Ministerie van SZW, staan cijfers over de stand van zaken van de arbozorg in Nederland. Deze cijfers moeten overheid, arbodiensten, verzekeraars, werkgevers, werknemers en arbocoördinatoren helpen bij het verder terugdringen van risico's op de...
article 1999
document
TNO Arbeid (author), Koningsveld, E.A.P. (author), Thé, K. (author)
In 1997 is in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een onderzoek uitgevoerd door NIA TNO en Arbouw naar maatschappelijke kosten van arbeidsomstandigheden. Deze studie ("Kerncijfers maatschappelijke kosten van arbeidsomstandigheden in Nederland") gaf voor het eerst inzicht in de kosten die verbonden zijn aan...
book 1999
document
TNO Arbeid (author), Anonymous, (author)
Goede arbeidsomstandigheden en plezierige verhoudingen op het werk verhogen de betrokkenheid van het personeel en verminderen het verzuim. In het wegvervoerbedrijf gaat het dan om de chauffeurs, de loodsmedewerkers, de planners en andere ondersteunende kantoorfuncties. Het werken in een wegvervoerbedrijf is niet altijd even gemakkelijk. Het...
book 1999
document
TNO Arbeid (author), Blatter, B.M. (author), Houtman, I.L.D. (author)
Naar aanleiding van onderzoeksresultaten uit Zweden, waaruit bleek dat gepensioneerde politieambtenaren korter leefden dan de algemene bevolking, is in Nederland een onderzoek opgezet om te kijken of deze bevindingen ook voor de Nederlandse situatie gelden. Gegevensbestanden van 1996 en 1997 van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) zijn...
report 1999
document
TNO Arbeid (author), Dhondt, S. (author)
De jaren negentig zijn in de Europese industrie de jaren van 'Lean Production' geweest: flexibel produceren, afslanking, uitbesteding en de realisatie van een kernbedrijf zijn hiervoor kenmerkend.. Ook kwam er groeiende aandacht voor samenwerking tussen bedrijven. Bedrijven moeten samenwerken om te kunnen concurreren op de internationale markten...
doctoral thesis 1999
document
TNO Arbeid (author), Beune, H.A.T. (author), Evers, G. (author)
De reeks is in opdracht van het Overleg Arbeidsvoorwaarden Thuiszorg geschreven door TNO Arbeid en bestaat uit de brochures Zorgverlening, Kraamzorg, Huishoudelijke zorg, Hulpmiddelen zorg en Management zorg. In dezelfde reeks is opgenomen de Arbocheck Thuiszorg. Stilstaan bij bewegen kwam tot stand dankzij een subsidie van de Stichting...
other 1999
document
TNO Arbeid (author), Beune, H.A.T. (author), Evers, G. (author)
De reeks is in opdracht van het Overleg Arbeidsvoorwaarden Thuiszorg geschreven door TNO Arbeid en bestaat uit de brochures Zorgverlening, Kraamzorg, Huishoudelijke zorg, Hulpmiddelen zorg en Management zorg. In dezelfde reeks is opgenomen de Arbocheck Thuiszorg. Stilstaan bij bewegen kwam tot stand dankzij een subsidie van de Stichting...
other 1999
document
TNO Arbeid (author), Beune, H.A.T. (author), Evers, G. (author)
De reeks is in opdracht van het Overleg Arbeidsvoorwaarden Thuiszorg geschreven door TNO Arbeid en bestaat uit de brochures Zorgverlening, Kraamzorg, Huishoudelijke zorg, Hulpmiddelen zorg en Management zorg. In dezelfde reeks is opgenomen de Arbocheck Thuiszorg. Stilstaan bij bewegen kwam tot stand dankzij een subsidie van de Stichting...
other 1999
document
TNO Arbeid (author), Beune, H.A.T. (author), Evers, G. (author)
De reeks is in opdracht van het Overleg Arbeidsvoorwaarden Thuiszorg geschreven door TNO Arbeid en bestaat uit de brochures Zorgverlening, Kraamzorg, Huishoudelijke zorg, Hulpmiddelen zorg en Management zorg. In dezelfde reeks is opgenomen de Arbocheck Thuiszorg. Stilstaan bij bewegen kwam tot stand dankzij een subsidie van de Stichting...
other 1999
document
TNO Arbeid (author), Mul, C.A.M. (author), Douwes, M. (author), Hazelzet, A.M. (author), Wevers, C.W.J. (author)
Dit rapport doet verslag van een onderzoek dat TNO Arbeid in opdracht van het Verbond van Verzekeraars heeft verricht naar de schadebeoordeling inzake arbeidsongeschiktheid van zelfstandigen. Doel van het onderzoek is van zes methoden voor de assessment van fysiek functioneren (kortweg FCE-methoden) te bepalen welke bijdrage zij aan de...
report 1999
document
TNO Arbeid (author), Douwes, M. (author), Brouwer, S. (author), Mul, C.A.M. (author)
Het Verbond van Verzekeraars stelt belang in heldere procedures bij de schadebeoordeling bij arbeidongeschiktheidsverzekeringen. Daarom heeft zij aan TNO Arbeid de opdracht verstrekt onderzoek te doen naar de bijdrage die methoden voor assessment van fysiek functioneren kunnen leveren aan de arbeidsongeschiktheidsbeoordeling. Voor conclusies...
report 1999
document
TNO Arbeid (author), van Veldhuisen, A. (author), Lourijsen, E. (author), Koningsveld, E. (author)
In dit rapport wordt een eerste balans opgemaakt van het project 'Arbeidstijdenmanagement binnen het Vaste Net' bij KPN Telecom. Het project behelsde het opstellen van nieuwe roosters in zeer korte tijd binnen drie ketens van de afdeling Vast Net (voorheen Netwerk Diensten). Daarbij is gekozen voor een nieuwe vorm van aansturing : vanuit het...
report 1999
document
TNO Arbeid (author), Robertson, S.A. (author), Piek, W.S.M. (author), Kwantes, J.H. (author), Meeuwsen, J.M. (author), Man. M. de, (author)
The GOSH! open and distance learning programme on the topic of occupational safety and health (OSH) was organized as part of the European Studies Programme. Prevention of damage to workers' health is an important issue in EU-policy. Apart from the individual human trauma, the socio-economic costs of poor performance in occupational safety and...
book 1999
document
TNO Arbeid (author), Cremer, R. (author), Wevers, C.W.J. (author)
Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft evenals TNO behoefte aan een overzicht van de rol en de activiteiten van particuliere intermediairs die betrokken zijn bij de arbeidstoeleiding van arbeidsgehandicapten. In het kader van het doelfinancieringsprogramma SZW TNO 'Arbeid en handicap' wordt daarvoor deze informatie...
report 1999
document
TNO Arbeid (author), Bongers, P.M. (author), de Ridder, G.M.T. (author), Douwes, M. (author), Houtman, I.L.D. (author), Thé, K. (author)
Onder de RSI-paraplu valt een aantal specifieke pees-, zenuw- en spiergerelateerde aandoeningen van de nek en armen. De grootste groep klachten zijn echter algemene symptomen (pijn, prikkeling, vermoeidheid) in de arm, schouder of nek. Voor een effectieve preventie van RSI is het van belang te weten wat de risicofactoren zijn, welke...
article 1999
document
TNO Arbeid (author), van Vuuren, C.V. (author), van den Heuvel, S.G. (author)
In dit artikel wordt nagegaan of langdurig verzuim te voorspellen is door een bedrijfsarts en/of met behulp van een vragenlijst. Uit een onderzoek onder circa 250 werknemers in de bouwnijverheid die reeds ongeveer twee weken verzuimden, blijkt dat het moeilijk is verzuim langer dan drie maanden te voorspellen. Zowel het oordeel van de...
article 1999
document
TNO Arbeid (author), Wevers, C.W.J. (author), Vinke, H. (author)
In dit artikel wordt verslag gedaan van een experimentele methode via vignetten/casussen. Het doel is opvattingen van bedrijfsartsen in kaart te brengen over interventies en tijdsbesteding bij langdurig verzuim en reïntegratie. De gangbare praktijk wordt vergeleken met de optimale situatie. De artsen vinden dat ze te weinig tijd aan reïntegratie...
article 1999
document
TNO Arbeid (author), Cremer, R. (author)
Het menselijk werkvermogen is voortdurend onderhevig aan verandering door groei en verval van kennis, capaciteiten en vaardigheden. Ouder worden is één van de factoren die verantwoordelijk is voor de veranderingen. Cognitieve veroudering is het gevolg van biologisch verval dat onvermijdelijk leidt tot vermindering van het werkvermogen. Aan de...
article 1999
Searched for: author%3A%22TNO+Arbeid+%22
(581 - 600 of 712)

Pages