Searched for: author%3A%22TNO+Arbeid+%22
(581 - 600 of 675)

Pages

document
TNO Arbeid (author), Vinke, H. (author), Andriessen, S. (author), van den Heuvel, S.G. (author), Houtman, I. (author), Rijnders, S. (author), van Vuuren, C. (author), Wevers, C.W.J. (author)
Vrouwelijke werknemers hebben een groter risico in de WAO te belanden dan mannelijke werknemers en eenmaal in de WAO een geringere kans op reïntegratie. Dit is een van de conclusies van een onderzoek dat TNO Arbeid met subsidie van het Lisv heeft uitgevoerd. Het onderzoek bestaat uit drie delen die in dit rapport worden gepresenteerd: (1)...
report 1999
document
TNO Arbeid (author), Blonk, R.W.B. (author), Klink, J.J.L. (author)
Het inzetten van interventies gericht op het reduceren van stress gerelateerde psychische aandoeningen is een belangriik onderwerp gezien de recente toename van deze problematiek. In dit artikel staat de vraag centraal voor wie welke interventie het meest geschikt is. Aan de hand van een aantal kwalitatieve en kwantitatieve reviews wordt...
article 1999
document
TNO Arbeid (author), Grijpstra, D.H. (author), Klein Hesselink, D.J. (author), de Klaver, P.M. (author), Miedema, E.P. (author)
Op 1 januari 1999 is de Wet Flexibiliteit en Zekerheid (de Flexwet) in werking getreden. Het is de bedoeling van deze wet een nieuw evenwicht aan te brengen in de belangen van werkgevers en werknemers wat betreft de arbeidsverhoudingen. Enerzijds moet de Flexwet de flexibele bedrijfsvoering van de werkgevers stimuleren, anderzijds moet deze wet...
book 1999
document
TNO Arbeid TNO Preventie en Gezondheid (author), Ooijendijk, W.T.M. (author), Stiggelbout, M. (author), Urlings, I. (author)
Op verzoek van NOC*NSF en de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Sportgezondheidszorg (NVFS) heeft TNO Preventie en Gezondheid een onderzoek uitgevoerd waarbij de volgende vragen centraal stonden. Aan hoeveel FysioSport-centra en bijbehorende consultants is er behoefte in Nederland en welke mogelijkheden heeft FysioSport om ingezet...
report 1999
document
TNO Arbeid (author), Coffeng, P.P.C. (author), Marcelissen, F.H.G. (author), van den Berg, S.A. (author)
Dit rapport bevat een verslag van de werkconferentie die op 1 juli 1998 is gehouden in gebouw Malietoren van VNO-NCW Den Haag. De werkconferentie werd georganiseerd door TNO Arbeid ten behoeve van de Branche Organisatie Arbodiensten (BOA), in het kader van een ontwikkelingsproject gefinancierd door het Ministerie van SZW. De conferentie heeft...
report 1999
document
TNO Arbeid (author), Musson, Y. (author), Vlek, F. (author), van de Berg, S. (author)
Dit rapport maakt deel uit van het project Deskundigheidsbevordering Arbodiensten 1998. Aangezien op het terrein van de arbodienstverlening een internationalisering te verwachten is, zijn de opleidingseisen binnen de nationale wet- en regelgeving van de EU-landen onderzocht. In de meeste landen is het gebruik van OHS-services verplicht, wat niet...
report 1999
document
TNO Arbeid (author), van der Grinten, M.P. (author)
Het hanteren van handgereedschap en van verpakkingen komt in de bouwnijverheid veelvuldig voor. In bepaalde gebruikssituaties kunnen specifieke fysieke overbelastingsrisico's ontstaan die op termijn mogelijke schade aan handen, armen en schouders tot gevolg kunnen hebben. Het gaat hier om specifieke risico's voor het hand-armsysteem boven...
report 1999
document
TNO Arbeid (author), van den Berg, S.A. (author), Coffeng, P.P.C. (author), Piek, W.S.M. (author)
Het project 'Activerende reïntegratie door arbodiensten' heeft plaatsgevonden in opdracht van de Branche Organisatie van Arbodiensten (BOA). Oospronkelijk werd met dit project een 'werkboek innovatie producten en diensten voor activerend reïntegratiebeleid' als eindproduct beoogd. Er werd echter besloten tot het ontwikkelen van een...
report 1999
document
TNO Arbeid (author), Felser, C. (author)
In opdracht van de Branche Organisatie Arbodiensten (BOA) en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt door TNO Arbeid jaarlijks een update gemaakt van de beroepsopleidingen voor gecertificeerde arbodeskundigen. In dit overzicht is opgenomen: een vergelijking van de onderwijsstructuur van de vier arbodeskundigen in de arbodienst,...
report 1999
document
TNO Arbeid (author), Nossent, S. (author)
Op basis van een behoeftenpeiling onder arbodiensten hebben NIA TNO en SKB in 1996 besloten tot het ontwikkelen en uitgeven van het Branche Informatie Systeem (BIS), een reeks boekjes met arbo-brancheprofielen. Nadat er zes zijn uitgegeven is gebleken dat de exploitatie ervan moeizaam is. Er is toen besloten een exploitatie-onderzoek te houden...
report 1999
document
TNO Arbeid (author), Hazelzet, A.M. (author), Wevers, C.W.J. (author), Marcelissen, F.H.G. (author)
Dit rapport geeft informatie over de mogelijkheden van telewerken bij reïntegratie van mensen met een arbeidshandicap. Het rapport is een instrument dat kan worden toegepast door betrokken functionarissen (leidinggevende, personeelsfunctionaris, bedrijfsarts, arbeidsdeskundige van de Arbo-dienst). Vier stappen die zijn opgenomen in het...
report 1999
document
TNO Arbeid (author)
Deze arbocheck is ontwikkeld om de vrijwilligersorganisaties te ondersteunen bij hun verantwoordelijkheid voor de veiligheid en gezondheid van vrijwilligers. De risico-inventarisatie en -evaluatie is speciaal ontwikkeld voor vrijwilligers in alle soorten organisaties. De arbocheck geeft eventuele risico's aan en welke verbeteringen kunnen worden...
book 1999
document
TNO Arbeid (author), Proper, K. (author), Bongers, P.M. (author), de Jonge, J. (author), Houtman, I.L.D. (author), Komper, M.A.J. (author)
Dit onderzoek wordt uitgevoerd als deelstudie in het kader van grootschalig longitudinaal onderzoek dat in eerste instantie is opgezet om het inzicht te verbeteren in de werkgerelateerde en niet werkgerelateerde risicofactoren van klachten aan het bewegingsapparaat. In het kader van dit onderzoek zijn echter ook gegevens verzameld over...
report 1999
document
TNO Arbeid (author), Bongers, P.M. (author), van den Heuvel, S. (author), Ariens, G.A.M. (author)
Nekpijn is na rugpijn de meest voorkomende klacht aan het bewegingsapparaat. Tegenwoordig worden nekklachten, veelal tezamen met klachten aan de schouder, arm en pols/hand aangeduid als Repetitive Strain Injuries (RSI). Naar schatting maken nekklachten ruim een derde van de RSI klachten uit. Verondersteld wordt
report 1999
document
TNO Arbeid (author), Bongers, P.M. (author), van den Heuvel, S. (author), Ariens, G.A.M. (author)
Nekpijn is na rugpijn de meest voorkomende klacht aan het bewegingsapparaat. Tegenwoordig worden nekklachten, veelal tezamen met klachten aan de schouder, arm en pols/hand aangeduid als Repetitive Strain Injuries (RSI). Naar schatting maken nekklachten ruim een derde van de RSI klachten uit. Verondersteld wordt
report 1999
document
TNO Arbeid (author), Bongers, P. (author), Thé, K. (author)
report 1999
document
TNO Arbeid (author), Zwetsloot, G. (author)
public lecture 1999
document
TNO Arbeid (author), Houtman, I. (author)
De Monitor stress en lichamelijke belasting (MSLB) is een representatieve bedrij­vensteekproef die laat zien 1) hoe werkgevers en werknemers aankijken tegen risicofactoren en gevolgen op het gebied van werkstress en lichamelijke belasting, 2) wat bedrijven doen aan preventie, 3) wat verschillen verklaart tussen bedrijven die wel of niet doen...
article 1999
document
TNO Arbeid (author), Houtman, I. (author)
article 1999
document
TNO Arbeid (author), Douwes, M. (author), Thé, K.H. (author), Bongers, P.M. (author), Eikhout, S.M. (author)
Voor een effectieve aanpak van de RSI-problematiek is kennis nodig over het vóórkomen, het ontstaansmechanisme en de risicofactoren van de onder RSI vallende klachten en aandoeningen, maar vooral over de effectiviteit van preventieve maatregelen. Niet bekend is in hoeverre de eerste lijn van de Nederlandse arbo-infrastructuur (arbodiensten) de...
report 1999
Searched for: author%3A%22TNO+Arbeid+%22
(581 - 600 of 675)

Pages