Searched for: author%3A%22Smit%2C+A.A.%22
(1 - 18 of 18)
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Smit, A.A. (author), van Genabeek, J. (author)
Particuliere bedrijven die werk creëren voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt zijn in Nederland relatief onbekend. We hebben ook geen overheidsbeleid om deze vorm van sociaal ondernemen te stimuleren of te faciliteren. Toch hebben we wel een probleem. In reguliere bedrijven zijn te weinig banen voor kwetsbare groepen op de...
article 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Smit, A.A. (author)
article 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Smit, A.A. (author)
Employabilitybeleid bereikt vaak niet de laagopgeleide werknemers. Dat is jammer, want juist zij hebben vaak weerstand tegen scholing. Wil een organisatie laagopgeleiden aan het leren krijgen dan hebben leidinggevenden daarbij een belangrijke rol te vervullen. De auteur geeft terzake een vijftal adviezen: ontwikkel een visie; regel financiering;...
article 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Smit, A.A. (author), Andriessen, S. (author), Sanders, J. (author)
Met de invoering van de Wet werk en bijstand (WWB) hebben gemeenten meer belang gekregen bij een goede samenwerking met werkgevers. Uit onderzoek komen een aantal factoren naar voren die belangrijk zijn in deze samenwerking: 1) weet waarom werkgevers meewerken; 2) breng de aanknopingspunten in kaart; 3) betrek werkgevers bij de plannen; 4)...
article 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Smit, A.A. (author), Andriessen, S. (author), Stark, K. (author)
In veel publicaties over employabilitybeleid blijft vaak onderbelicht wat er nodig is om ook lager opgeleiden erbij te betrekken. In dit boek wordt, gebaseerd op een empirisch TNO studie hiernaar, wel op dit onderdeel ingegaan. Eerst wordt het thema, employability van lager opgeleiden, globaal geschetst. Vervolgens wordt een toelichting gegeven...
report 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Stark, K.J.M. (author), Sanders, J.M.A.F. (author), Smit, A.A. (author)
Veel lager opgeleiden met hooguit VMBO hebben een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Het werk aan de onderkant van de arbeidsmarkt biedt vaak weinig perspectief. Een deel van hen heeft geen afgeronde opleiding waardoor zij moeilijk werk krijgen en perioden van werkloosheid komen regelmatig voor. Zowel het verzuim als de WAO-instroom zijn relatief...
article 2005
document
TNO Arbeid (author), Smit, A.A. (author), Andriessen, S. (author), Sanders, J. (author)
Door de invoering van de Wet Werk en Bijstand (WWB) hebben gemeenten meer belang gekregen bij een goede samenwerking met werkgevers. Het betrekken van werkgevers bij arbeidsmarktbeleid blijkt echter in de praktijk niet gemakkelijk. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) hebben...
report 2004
document
Smit, A.A. (author), Stark, K.J.M. (author)
Het erkennen van verworven competenties (EVC) kent vele vormen, procedures en toepassingen en op veel plaatsen wordt hiermee geëxperimenteerd in pilots. Het Kenniscentrum EVC heeft TNO Arbeid gevraagd om aan de hand van een algemene schets van de totale procesgang en verantwoordelijkheidsverdeling twee voorbeelden te beschrijven van EVC-achtige...
report 2003
document
TNO Arbeid (author), Smit, A.A. (author), Andriessen, S. (author)
Veel langdurig werklozen komen aan het werk, terwijl eigenlijk nog sprake is van een zekere afstand tot de arbeidsmarkt. Vaak is er bij deze groep sprake van een combinatie van belemmeringen, zoals weinig opleiding en werkervaring, psychosociale problemen, gebrek aan zelfvertrouwen, onvoldoende taalvaardigheid en fysieke of psychische...
report 2003
document
TNO Arbeid (author), Smit, A.A. (author), Minderhoud, J. (author)
Sociale firma's en andere bijzondere bedrijven geven mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, een handicap of langdurige werkloosheid een kans op werk. In opdracht van Stichting Instituut GAK deed TNO Arbeid onderzoek naar sociale firma's en bedrijven met een vergelijkbare dubbele doelstelling: economisch én sociaal. Deze publicatie geeft een...
report 2003
document
TNO Arbeid (author), Smit, A.A. (author), de Feyter, M.G. (author)
Onderzoek naar de kwaliteit van de arbeid van laagopgeleide vrouwen in traditionele mannensectoren. Bedrijven in deze sectoren moeten aantrekkelijke werkgevers worden voor lager opgeleide vrouwen. Onderdelen van het onderzoek: een quickscan in mannensectoren gericht op het opsporen van koploperbedrijven; het portretteren en analyseren van tien...
book 2002
document
van Vuuren, C.V. (author), van Gent, M.J. (author), Smit, A.A. (author)
In Dutch health care and welfare institutions 75% of the employees are women. On the whole, women are more frequently absent because of illness than men. In the Dutch health care and welfare sector workplace absenteeism is in fact higher than the national average: in 1997 the national average was 5.1 per cent, compared to 8.2 per cent in health...
book 2001
document
van Vuuren, C.V. (author), Smit, A.A. (author), van Gent, M.J. (author), Andriessen, S. (author), TNO Arbeid (author)
In het kader van het Convenant Arbeidsmarktbeleid Zorgsector en het Convenant Arbeidsmarktbeleid Welzijn en Jeugdhulpverlening heeft TNO Arbeid in opdracht van de OSA onderzoek naar de aanpak van preventie, verzuim en reïntegratie door zorg- en welzijnsinstellingen en de invloed daarvan op het ziekteverzuim. Het onderzoek vond plaats onder 35...
book 2001
document
TNO Arbeid (author), van Vuuren, C.V. (author), Smit, A.A. (author)
In deze paper van parallelsessie 2.1 'Participatie: scholing, zorg en arbeidsplicht' op het Symposium 2001 "Een tweede eeuw sociale zekerheid: sociale integratie in de 21e eeuw, Den Haag, 14-15 juni 2001" komt het thema "Toenemende arbeidsparticipatie, ziekteverzuim en WAO-instroom van vrouwen" aan de orde. De arbeidsmarktparticipatie van...
book 2001
document
TNO Arbeid (author), Reijenga, F.A. (author), Vinke, H. (author), Besseling, J.J.M. (author), de Feijyter, m>G. (author), Mul, C.A.M. (author), Smit, A.A. (author), de Vos, E.L. (author)
Sinds enkele jaren wordt in het kader van het doelfinancieringsprogramma "Activering en Reïntegratie" door TNO Arbeid actuele literatuur bijgehouden in een apart bestand. Dit ter ondersteuning van de andere programmaonderdelen en als informatiebron voor de betrokken onderzoekers en beleidsambtenaren. In dit bestand wordt zowel de officiële...
report 2000
document
TNO Arbeid (author), van Vuuren, C.V. (author), Andriessen, S. (author), van Gent, M.J. (author), Smit, A.A. (author), Vinke, H. (author), Wevers, C.W.J. (author)
In dit rapport staat het effect van het bedrijfsbeleid op de individuele reïntegratiemogelijkheden centraal. Wat doen werkgevers daadwerkelijk voor de reïntegratie van arbeidsgehandicapten? De vraagstellingen van de studie zijn: hoe wordt het reïntegratiebedrijfsbeleid vormgegeven. Wat doet de werkgever, wanneer en hoe? Welke determinanten...
report 2000
document
TNO Arbeid (author), de Haan, H.F. (author), Smit, A.A. (author)
In deze publicatie wordt een overzicht gegeven van het onderzoek naar enkele structurele kenmerken van de onderkant van de arbeidsmarkt dat door TNO Arbeid in de afgelopen twee jaar is verricht. Het onderzoek heeft bestaan uit een aantal deelprojecten met de volgende thema's: toegankelijkheid; productiviteit; interne mobiliteit; succesfactoren...
report 1999
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), de Vos, E.L. (author), Nijboer, I.D. (author), van den Heuvel, S.G. (author), Hazelzet, A.M. (author), Smit, A.A. (author)
Onderzocht is hoeveel werknemers na drie maanden verzuim reïntegreren in hun eigen werk en welke inspanningen hiervoor zijn geleverd in de vorm van het realiseren van werkaanpassingen. Verder is nagegaan of de werkgever hierbij gebruik maakt van de wettelijke mogelijkheden tot vergoeding van de kosten en wat de reden en zijn om dit al dan niet...
book 1996
Searched for: author%3A%22Smit%2C+A.A.%22
(1 - 18 of 18)