Searched for: author%3A%22Smit%2C+A.%22
(1 - 20 of 53)

Pages

document
Dussan Rojas, K.M. (author), Bonouvrie, P. (author), Smit, A. (author), de Vrije, T. (author), Lopez-Contreras, A. (author)
public lecture 2022
document
Kamphuis, W. (author), Westerveld, L. (author), Delahaij, R. (author), Smit, A. (author)
De politie moet de komende jaren zeventienduizend nieuwe politiemensen aanstellen. Wat draagt bij aan een goede start van deze nieuwe medewerkers? Wim Kamphuis, Lena Westerveld, Roos Delahaij en Annika Smit benadrukken het belang van mentale weerbaarheid.
article 2020
document
Kamphuis, W. (author), Delahaij, R. (author), Venrooij, W. (author), Smit, A. (author)
Weerbaarheid bij de politie heeft de afgelopen jaren veel aandacht gekregen. Politiemedewerkers moeten in uitdagende omstandigheden succesvol kunnen functioneren en ook op de langere termijn gemotiveerd en gezond blijven. Leidinggevenden kunnen een centrale rol spelen in het versterken van de weerbaarheid van medewerkers. Daarbij is echter wel...
article 2017
document
Bosch, P.R. (author), Brolsma, R. (author), van Dinter, D. (author), Geerling, G.J. (author), Goossen, M. (author), Jacobs, C. (author), de Jong, M. (author), Kok, S. (author), Massop, H. (author), Oste, L. (author), Perez-Soba, M. (author), Rovers, V. (author), Smit, A. (author), Verweij, P. (author), de Vries, B. (author), Weijers, E. (author)
There is a growing awareness in cities throughout the world that green and blue infrastructure can offer a wide range of ecosystem services to support a healthy urban environment. For example, landscape architects explore possibilities in their design of the urban landscape to use the potential of green elements for regulating air temperature,...
report 2016
document
Weijers, E.P. (author), de Vries, B. (author), Bosch, P. (author), van Dinther, D. (author), van der Meulen, S. (author), Gehrels, H. (author), Schasfoort, F. (author), Broslma, R. (author), Geerling, G. (author), Goossens, M. (author), Jacobs, C. (author), de Jong, M. (author), Kok, S. (author), Massop, H. (author), Osté, L. (author), Pérez-Soba, M. (author), Rovers, V. (author), Smit, A. (author), Verweij, P. (author)
There is a growing awareness in cities throughout the world that green and blue infrastructure can offer a wide range of ecosystem services to support a healthy urban environment. For example, landscape architects explore possibilities in their design of the urban landscape to use the potential of green elements for regulating air temperature,...
other 2016
document
Smit, A. (author), Brouwer, P. (author)
report 2014
document
Smit, A. (author)
De arbeidsdeelname van mensen met een arbeidsbeperking daalt, terwijl die van gezonde mensen stijgt. Door de bezuinigingen op de sociale werkvoorziening neemt het aantal banen voor arbeidsgehandicapten verder af. Ter compensatie wil het kabinet daarom werkgevers een quotum van 5% opleggen. Hoe zich dat verhoudt tot het huidige beleid, waaronder...
bookPart 2013
document
Smit, A. (author)
De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) geeft bedrijven die meer dan gemiddeld bijdragen aan werkgelegenheid voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt een erkenning. De PSO is 14 juni gelanceerd door TNO en ontwikkeld in samenwerking met onder andere zeven SW-bedrijven.ln dit artikeì de achtergronden van de PSO en de ervaringen van...
article 2012
document
Luijters, K. (author), Smit, A. (author), Dorenbosch, L. (author), Giesen, F. (author)
De Sociale Werkvoorziening (SW) biedt werk aan mensen die door lichamelijke, psychische en/of verstandelijke beperkingen moeite hebben om in reguliere organisaties aan het werk te gaan. Deze mensen hebben vanuit de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) een indicatie gekregen. Het huidige kabinetsbeleid is erop gericht om de participatie van SW’ers...
article 2012
document
Andriessen, S. (author), Brouwer, P. (author), Smit, A. (author), Blonk, R. (author)
Verschillende landen kennen een quotum voor werkgevers en/of overheden. ze zijn verplicht een bepaald percentage werknemers met beperkingen in dienst te hebben, PvdA en VVD stellen in het tegeerakkoord een quotum voor grotere bedrijven voor. ls dat verstandig? Dit artikel is met toestemming van de redactie overgenomen uit Sociaal Bestek, 2002,nr...
article 2012
document
Brouwers, P. (author), Fermin, B. (author), Smit, A. (author)
Veel bedrijven doen aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Maar hoe staat het met de people-kant? De Prestatieladder Socialer Ondernemen laat zien hoeveel bedrijven bijdragen aan werkgelegenheid van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Bedrijven met een PSO-erkenning presteren bovengemiddeld en kunnen zich daarmee onderscheiden....
article 2012
document
Smit, A. (author), Giesen, F. (author), Luijters, K. (author)
Onderzoek naar de pilot 'Regulier en SW'. De pilot 'Regulier en SW' is uitgevoerd door de Inclusief Groep in nauwe samenwerking met TNO. Doel van deze pilot was na te gaan of en zo ja hoe, het inzetten van reguliere krachten in (delen van) de Sociale Werkplaats (SW) de ontwikkeling en eventuele doorstroom van gesubsidieerde werknemers kan...
report 2012
document
Luijters, K. (author), Smit, A. (author), van Niele, J. (author), Langelaan, S. (author)
report 2012
document
Brouwer, P. (author), Smit, A. (author), Zwinkels, W. (author)
Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt komen moeilijk aan het werk bij werkgevers. Social return is een manier om via aanbestedingen de inzet van deze personen bij werkgevers af te dwingen.
article 2012
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Smit, A. (author)
other 2012
document
de Kok, T. (author), Smit, A. (author)
“Werk geven en nemen - lessons learned” geeft inzicht in de leerpunten, verworven inzichten en conclusies die zijn voortgekomen uit de opzet, activiteiten en resultaten van BESO in de periode 2010 - 2012. De publicatie is met name bedoeld voor professionals en bestuurders van zowel publieke als private organisaties die actief zijn op het terrein...
book 2012
document
van Wijk, E. (author), Brouwer, P. (author), Smit, A. (author)
bookPart 2012
document
Smit, A. (author), Starren, A. (author)
article 2011
document
Smit, A. (author), de Graaf, B. (author), Verweij, E. (author), Brouwer, P. (author)
Dit rapport bevat de resultaten van een onderzoek naar de knelpunten die sociale ondernemingen ervaren en maatregelen ter bevordering van sociaal ondernemerschap. Het gaat hierbij om sociale ondernemingen die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt mogelijkheden bieden voor werk.
report 2011
document
Andriessen, S. (author), Brouwer, P. (author), Smit, A. (author)
Social return, het maken van afspraken over arbeids- en stageplaatsen bij inkoop en aanbesteding, staat sterk in de belangstelling. In korte tijd is veel nieuwe kennis beschikbaar gekomen. Zo zijn er in de afgelopen maanden vier publicaties over de toepassing van social return door de overheid verschenen. TNO schreef er drie en voerde het...
article 2011
Searched for: author%3A%22Smit%2C+A.%22
(1 - 20 of 53)

Pages