Searched for: author%3A%22Nederlands+Instituut+voor+Arbeidsomstandigheden+%22
(81 - 100 of 304)

Pages

document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Buijs, P.C. (author)
Deze gezamenlijke brochure van een werkgevers- en een werknemersorganisatie bevat een model voor ziekteverzuimbeleid, c.q. sociaal-medische begeleiding. In dit model komen achtereenvolgens aan de orde: oorzaken en achtergronden van ziekteverzuim; de nieuwe Arbowet en de wet Terugdringing Ziekteverzuim, m.n. de nieuwe verplichtingen rond...
book 1994
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Klein Hesselink, D.J. (author), Evers, G.E. (author)
Dit rapport is een vervolg op het onderzoek van Iwema en Verbakel naar de belasting en belastbaarheid van ondernemingsraden. Nagegaan werd in hoeverre OR-en zich met de volgende maatschappelijke onderwerpen bezighouden : arbeidsomstandighedenbeleid, terugdringing ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid, arbeidsvoorwaardenbeleid, bevordering...
book 1994
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), van Amstel, R. (author), van den Berg, T. (author), Verschuren, R. (author)
Eindverslag van het evaluatieonderzoek van de Stimuleringsregeling Positieve Actie voor Vrouwen. Voor arbeidsorganisaties met positieve actieplannen is subsidie niet alleen belangrijk om bepaalde activiteiten op dit gebied te kunnen uitvoeren, maar het biedt ook de mogelijkheid om binnen de organisatie voldoende respons voor het onderwerp op te...
book 1994
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Nossent, S.M. (author), Swaan, J. (author)
book 1994
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), de Feyter, M. (author), Meulenbeld, K. (author)
book 1994
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Knotter, M. (author), Veerman, T. (author)
Een goede verzuimregistratie is onmisbaar voor het voeren van ziekteverzuimbeleid, zoals dat sinds 1994 verplicht is. Inmiddels is er heel wat software als hulpmiddel voor die registratie beschikbaar. Dit rapport beantwoordt de vraag: "Welk pakket is voor mijn organisatie het meest geschikt?" Om op deze vraag antwoord te kunnen geven zijn er...
book 1994
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Willemsen, C.J.J. (author), Reichert, E.P.M. (author)
Bij de lessen handvaardigheid gebruiken onervaren leerlingen apparatuur en gereedschappen die mogelijke risico's hebben voor hun veiligheid en gezondheid. Deze uitgave zet op een rij waarop moet worden gelet bij de inrichting van een handvaardigheidslokaal. De hoofdstukken zijn gegroepeerd rondom de volgende onderwerpen: brandveiligheid en...
book 1994
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Christis, J. (author)
De WEBO-methode (Werkdruk Bij Onderwijstaken) is een instrument waarmee scholen verschillende vormen van taakbelasting kunnen identificeren en maatregelen kunnen nemen om die taakbelasting te reduceren. De methode is vooral geschikt voor de beoordeling en functieverbetering van leraren in het algemeen voortgezet onderwijs. In het eerste deel van...
book 1994
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Kwantes, J.H. (author), Hoogendijk, L. (author)
In toenemende mate houden medezeggenschapsorganen zich bezig met de arbozorg in hun bedrijven. In dit boek wordt de volledige wettekst van de Arbowet, zoals die luidt per 1 januari 1994, weergegeven. Daarnaast wordt een artikelsgewijze toelichting gegeven, waarbij is beschreven wat voor medezeggenschapsorganen extra belangrijk is. Het boekje zet...
report 1994
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Zwetsloot, G.I.J.M. (author), van Hezik, H.J.P.M. (author)
report 1994
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Zwetsloot, G.I.J.M. (author), Allegro, J.T. (author)
Er worden aan bedrijven steeds meer eisen gesteld ten aanzien van kwaliteit, milieu en arbeidsomstandigheden. Als antwoord daarop komen zorgsystemen als tool of management in de belangstelling te staan. Sommige zorgsystemen zijn zo ontworpen, dat ze vooral de beheersing van het voortbrengingsproces vergroten. Er zijn ook nieuwere, generieke...
article 1994
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Hoogendijk, L. (author)
Een goed arbo-jaarverslag levert een belangrijke bijdrage aan het arbo-beleid binnen de onderneming of instelling. Deze publikatie is een praktische handleiding voor het schrijven van een arbo-jaarverslag. Allereerst wordt het wettelijk kader, het doel, en de voorbereiding voor het schrijven van een arbo-jaarverslag geschetst. Tevens wordt...
book 1994
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Janssen, J.C. (author), van der Kam, H.D.J. (author), Visscher, G. (author)
book 1993
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), van der Kam, H.D.J. (author), Roebeling, A.L. (author), Visscher, G. (author)
book 1993
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Engelen, C.H.M.G. (author)
book 1993
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Meulenbeld, C. (author), Bayens, G.I.J.M. (author), Koningsveld, E.A.P. (author), Musson, J.H.M.M. (author)
book 1993
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Janssen, J.C. (author), van der Kam, H.D.J. (author), Visscher, C. (author)
In dit boekje staat de veilige inrichting van de bouwplaats centraal. Ten eerste wordt stilgestaan bij de terreinindeling, de beschikbare ruimte, transportwegen en looppaden. Vervolgens wordt ingegaan op algemene voorzieningen, zoals blusmiddelen, bedrijfshulpverlening, de propaantank, stroomvoorziening, en dergelijke. Daarna wordt aandacht...
book 1993
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author)
Professionele kwaliteitszorg in het huishouden staat of valt met optimale werkcondities. Deze brochure is geschreven voor diegenen die binnen de organisatie van de thuiszorg verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de arbeid. De brochure poogt een praktisch hulpmiddel aan te reiken om bij de intake op systematische wijze de (on)geschiktheid...
book 1993
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Klein Hesselink, D.J. (author), Kruidenier, H.J. (author), Veerman, T.J. (author), Buijs, P.C. (author)
De belangstelling voor het terugdringen van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid is de laatste jaren sterk toegenomen vanwege de hoge kosten. In dit boek wordt een overzicht gegeven van onderzoeksliteratuur vanaf 1980 op het terrein van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. De determinanten van het ziekteverzuim zoals persoonskenmerken,...
report 1993
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Bosch, K. (author), Huppes, G. (author)
Fysieke belasting in de verpleeghuissector is een groot probleem in verband met klachten aan het bewegingsapparaat. In deze brochure worden de resultaten van het Rugklachten Preventie Programma (RPP) ontwikkeld door het NIA, geevalueerd. Allereerst worden de elementen van het RPP, zoals die in een verpleeghuis in Brielle beproefd zijn besproken....
book 1993
Searched for: author%3A%22Nederlands+Instituut+voor+Arbeidsomstandigheden+%22
(81 - 100 of 304)

Pages