Searched for: author%3A%22Nederlands+Instituut+voor+Arbeidsomstandigheden+%22
(1 - 20 of 304)

Pages

document
de Feyter, M.G. (author), Moonen, C.L.M. (author), Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author)
book 1998
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Zwetsloot, G. (author), Bos, J. (author)
This is a report on the EU's environmental management and audit scheme and its interaction with the management of safety and health. The focus is on the interactions at company and at policy level. To illustrate the relevance of the interactions at company level, the Annex includes five case studies of companies in various EU countries.
book 1998
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden Studiecentrum voor Technologie en Beleid TNO (author), de Vries, H. (author), Weijers, T. (author)
Telewerken is een fenomeen dat nog steeds in ruime mate aan belangstelling wint. Omdat telewerken betrekking heeft op een aanzienlijk aantal beleidsterreinen van het ministerie van SZW, heeft dit ministerie opdracht gegeven tot het in kaart brengen van de invloed (in positieve en negatieve zin) van telewerken op haar beleidsdoelstellingen en tot...
book 1998
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author)
VAO staat voor Verzuim Audit Onderwijs. De VAO-lijst is als volgt opgebouwd: A1: Verzuimbeleid: verzuimplannen maken; A2: Verzuimbeleid: verzuimmaatregelen uitvoeren; A3: Verzuimbeleid: verzuimbeleid evalueren; A4: Verzuimbeleid: verzuimbeleid verbeteren; B1: Arbobeleid: arboplannen maken; B2: Arbobeleid: arbomaatregelen uitvoeren; B3 Arbobeleid...
report 1998
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), de Man, M. (author)
In dit rapport wordt een model ontworpen voor ontwikkeling van employability in industriële bedrijven, en met name voor assemblage afdelingen. Er wordt een aantal fasen onderscheiden, te weten: de entree fase, waarin contact gelegd wordt met de klant en waarin onderzocht moet worden wat er verlangd wordt; de onderzoeksfase, waarin een strategie...
report 1998
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Houtman, I.L.D. (author), Zuidhof, A.J. (author), van den Heuvel, S.G. (author)
Reeds in 1993 werd de 'Monitor stress en lichamelijke belasting' (MSLB) uitgevoerd, teneinde beter inzicht te verkrijgen in de prevalentie van psychische aandoeningen en aandoeningen van het bewegingsapparaat als belangrijkste oorzaken van langdurig verzuim en WAO-uittrede. In de jaren 1995 en 1996 werd de MSLB opnieuw uitgevoerd door de...
book 1998
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Urlings, I.J.M. (author), Hildebrandt, V.H. (author)
Op verzoek van het strategisch overleg 'bewegen via de werkplek', waaraan deelgenomen wordt door de Nederlandse Hartstichting (NHS), Centrum Gezondheidsbevordering op de werkplek (C-GBW), Nationaal Olympisch Comité*Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF) en NIA TNO, heeft de laatste een inventarisatie gemaakt van activiteiten die momenteel...
report 1998
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Andriessen, S. (author), Verkleij, H.E.M. (author), Marcelissen, F.H.G. (author)
De invoering van de wet TZ, de WULBZ en de wijzigingen in de Arbowet hebben ingrijpende consequenties voor zowel werkgevers als werknemers gehad. Bovendien zijn er belangrijke ontwikkelingen geweest in de arbeidsongeschiktheidswetgeving. Het onderhavige rapport beschrijft een onderzoek gericht op het achterhalen van de aard en omvang van de...
book 1997
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Pietersen, C.M. (author), van den Broek, B. (author), Hale, A. (author)
report 1997
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Wevers, C.W.J. (author)
In deze nota wordt eerst een overzicht gegeven van de wettelijke regelingen op het gebied van reïntegratie, incl. de doelgroepen ervan. Vervolgens wordt nagegaan in hoeverre de regelingen effectief zijn. Daarna is er aandacht voor de knelpunten bij de uitvoering van de regelingen. Hierbij wordt enerzijds gekeken naar de organisatorische...
book 1997
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Andriessen, S. (author), de Vos, E. (author), Ziekemeyer, M. (author)
At the beginning of the nineties the high rate of absenteeism and the rising number of employees drawing disablement benefits prompted the Dutch government to review the financial arrangements around incapacity for work. The present cabinet is aiming to reshape the measures and provisions in the context of disablement and inability to work so...
book 1997
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), de Vos, E.L. (author), Smitskam, C.J. (author)
Beschrijving van de instrumenten die door de uitvoeringsorganen kunnen worden ingezet ter bevordering, behoud of herstel van de arbeidsparticipatie van personen met een arbeidshandicap. De instrumenten zijn onderverdeeld in acht groepen: instrumenten die overwegend op de werkgever zijn gericht en die hem financieel voordeel kunnen opleveren;...
book 1997
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Houtman, I.L.D. (author), Mossink, J.C.M. (author), Klein Hesselink, D.J. (author), Kwantes, J.H. (author), Vergouw, E.G.M. (author), Hoogendoorn, E.W. (author), Koningsveld, E.A.P. (author), Verboon, F. (author), Willemsen, P.G. (author), Evers, G. (author)
Dit rapport wordt gepresenteerd als de eerste van een periodiek te verschijnen trendrapport op het gebied van arbeid en gezondheid. Na een inleidend hoofdstuk met een algemene samenvatting en discussiepunten, worden in hoofdstuk 1 doel, uitgangspunten en opzet van deze trendrapportage uiteengezet. Hoofdstuk 2 gaat over de achtergrond van...
report 1997
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Andriessen, S. (author), Marcelissen, F. (author), Verboon, F. (author)
In december 1991 verleenden het Ministerie van SZW en de SVR opdracht toteen onderzoek naar het ziekteverzuim van (ex-) arbeidsongeschikte werknemers. In het eerste gedeelte van het onderzoek, gerapporteerd in 1993, werd nagegaan in hoeverre onder Nederlandse werkgevers de perceptie bestaat dat het ziekteverzuimrisico van de genoemde groep hoger...
book 1997
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Halewijn, I.M.A.J. (author), Simons, J. (author), Knotter, M. (author)
In opdracht van de Stichting Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het Onderwijs heeft het NIA de Verzuim Audit Onderwijs (de VAO) ontwikkeld. Onderwijsinstellingen met veel verzuim krijgen te maken met steeds hogere premies voor het verzekeren van de kosten voor het vervangen van personeel. Vaak weten deze instellingen niet precies...
book 1996
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden TNO (author), Nossent, S.M. (author), Swaan, J. (author)
Bedrijven met meer dan 100 werknemers zijn verplicht een arbo-jaarplan op te stellen. Deze handleiding voor het opstellen, uitvoeren en evalueren van een arbo-jaarplan biedt bedrijven en overheidsorganisaties een stappenplan om tot een eigen arbobeleid en arbo-jaarplan te komen. Allereerst wordt de noodzaak en de wettelijke basis voor het...
book 1996
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Halewijn, I.M.A.J. (author), Simons, J. (author), Knotter, M. (author)
In opdracht van de Stichting Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het Onderwijs heeft het NIA de Verzuim Audit Onderwijs (de VAO) ontwikkeld. Onderwijsinstellingen met veel verzuim krijgen te maken met steeds hogere premies voor het verzekeren van de kosten voor het vervangen van personeel. Vaak weten deze instellingen niet precies...
book 1996
document
TNO Voeding Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Marquart, J. (author), Geuskens, R.B.M. (author)
Deze praktijkgids gaat over het inventariseren en evalueren van risico's van toxische stoffen. In deze praktijkgids wordt de term toxische stoffen gebruikt voor alle gassen, dampen, vloeistoffen en vaste stoffen, al dan niet in mengsels, die kunnen leiden tot hinder of schade van de gezondheid van werknemers. In hoofdstuk 1 wordt ingegaan op de...
book 1996
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Rozemond, P. (author), Peeters, M. (author), Vrooland, V. (author)
Het ministerie van SZW heeft TNO-PG en het NIA opdracht gegeven de praktische bruikbaarheid en het effect van het gebruik van de WEBA-methodiek (WElzijn Bij de Arbeid) te evalueren. Vijf jaar na introductie van de WEBA is met deze evaluatie-studie voor het eerst vrij breed in beeld gebracht hoe deze ontwikkeling eruit ziet in de praktijk van...
book 1996
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), van der Drift, D.W. (author)
Dit rapport geeft een overzicht van de relatie tussen blootstelling aan UV-straling uit zonlicht en het optreden van schadelijke gezondheidseffecten bij buitenwerkers. Zo mogelijk wordt ook een kwantitatieve schatting van het risico gemaakt. Eerst wordt de kennis over de mate waarin buitenwerkers aan UV-straling worden blootgesteld besproken....
report 1996
Searched for: author%3A%22Nederlands+Instituut+voor+Arbeidsomstandigheden+%22
(1 - 20 of 304)

Pages