Searched for: author%3A%22Mossink%2C+J.C.M.%22
(1 - 20 of 29)

Pages

document
TNO Arbeid (author), Koningsveld, E.A.P. (author), Zwinkels, W.S. (author), Mossink, J.C.M. (author), Thie, X.M. (author), Abspoel, M. (author)
In 1997 is door TNO Arbeid een raming gemaakt van de maatschappelijke kosten van arbeidsomstandigheden over 1995, waarbij ook een rekenmodel in de vorm van een spreadsheet is opgeleverd. In het in dit rapport beschreven project is een berekening over 2001 gemaakt, rekening houdend met nieuwe wet- en regelgeving en nieuwe vormen van arbobeleid....
book 2003
document
TNO Arbeid (author), Mossink, J.C.M. (author)
Improvement of safety and health in the workplace can bring economic benefits for both the individual worker, company and the society as a whole. Employers and decision makers can be convinced of the profitability of improving working conditions by making financial and economic estimations. This booklet shows how to make an economic estimation...
book 2002
document
Mossink, J.C.M. (author)
By means of economic appraisal, the costs and the benefits of health, environment and safety management can be made clear, both at the national level and at the company level. As such it is a tool in advocating good practices. This paper explores the possibilities of economic appraisal for policy makers, operating at national, regional or local...
bookPart 2000
document
TNO Arbeid (author), Mossink, J.C.M. (author), Koningsveld, E.A.P. (author)
Inzicht in economische aspecten van arbeidsomstandigheden kan helpen werkgevers aan te zetten tot het voeren van een beleid dat gericht is op beperking van arbeidsuitval. Het Ministerie van SZW heeft TNO Arbeid gevraagd in beeld te brengen welke mogelijkheden er zijn om kosten en rendement op microniveau in kaart te brengen. Het eindresultaat is...
report 2000
document
Koningsveld, E.A.P. (author), Miedema, E.P. (author), Mossink, J.C.M. (author)
De financiële gevolgen van de kwaliteit van de arbeidsomstandigheden hebben de laatste jaren in toenemende mate de aandacht gekregen, hetgeen heeft geleid tot een onderzoek naar de macrokosten van arbeidsomstandigheden voor heel Nederland, gepubliceerd in 1997. De werkgebonden kosten van verzuim, arbeidsongeschiktheid, bedrijfsongevallen,...
book 2000
document
NIA TNO (author), Mossink, J.C.M. (author), Smulders, P.G.W. (author)
report 1998
document
TNO Strategie, Technologie en Beleid TNO Arbeid (author), Mossink, J.C.M. (author), Gründemann, R.W.M. (author), Vaas, S. (author)
Voor dit onderzoek naar de invloed van de technologische ontwikkeling op de arbeidsparticipatie van oudere werknemers zijn elf sectorstudies uitgevoerd. Onderzocht zijn de voedingsmiddelenindustrie, de chemische industrie, de bouwnijverheid, de handel, de zakelijke dienstverlening, het onderwijs, de zorgsector (ziekenhuizen), de...
book 1998
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Houtman, I.L.D. (author), Mossink, J.C.M. (author), Klein Hesselink, D.J. (author), Kwantes, J.H. (author), Vergouw, E.G.M. (author), Hoogendoorn, E.W. (author), Koningsveld, E.A.P. (author), Verboon, F. (author), Willemsen, P.G. (author), Evers, G. (author)
Dit rapport wordt gepresenteerd als de eerste van een periodiek te verschijnen trendrapport op het gebied van arbeid en gezondheid. Na een inleidend hoofdstuk met een algemene samenvatting en discussiepunten, worden in hoofdstuk 1 doel, uitgangspunten en opzet van deze trendrapportage uiteengezet. Hoofdstuk 2 gaat over de achtergrond van...
report 1997
document
NIA TNO (author), Koningsveld, E.A.P. (author), Mossink, J.C.M. (author)
Bij werkgevers zowel als bij de overheid bestaat een sterk toenemende belangstelling voor concrete gegevens over de kosten die verbonden zijn aan arbeidsomstandigheden en arbozorg. Werkgevers hebben immers meermalen aangegeven de kosten van de arbowetgeving te hoog te vinden. De in het onderhavige rapport beschreven studie heeft daarom de...
book 1997
document
Koningsveld, E. (author), Mossink, J.C.M. (author), Wubs, A.J. (author)
Naar aanleiding van de matige arbeidsomstandigheden en het hoge verzuim van metselaars en opperlieden, hebben het Koninklijk Verbond van Nederlandse Baksteenfabrikanten, de Nederlandse Metselaars Patroons Bond en het Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid, samen met TNO, aan een meerjarenproject gewerkt. Doel van dat project was...
article 1997
document
NIA-TNO (author), Leummens, M.H.L. (author), Mossink, J.C.M. (author), Meijer, J. (author), Herber, R.F.M. (author)
In het kader van het Europese EUREKA EU 643 project heeft een verkennend onderzoek plaatsgevonden naar de gezondheidsrisico's voor laserbewerkingen met industriële en research-lasers. In deze handleiding wordt een opsomming gegeven van de tot nu toe bekende risico's met betrekking tot gevaarlijke stoffen, straling en elektrische hoogspanning....
book 1997
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Mossink, J.C.M. (author), de Gier, H.G. (author)
The subject of this publication is workplace assessment as a sytematic investigation of all aspects of work. The aim is first to identify situations or activities that may cause accidents or lead to illness or discomfort. An evaluation is then made whether preventive or corrective action is needed. Subjects for workplace assessment include the...
book 1996
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Mossink, J.C.M. (author), Koningsveld, E.A.P. (author), Wiersma, T. (author)
Dit artikel bespreekt de praktische mogelijkheden bij het maken van kosten-baten evaluaties van verbeteringsprojecten. Hiertoe worden de hoofdlijnen geschetst van een methodiek die door TNO wordt toegepast en waarbij de nadruk ligt op projecten die zijn gericht op verbeteringen in de werkomstandigheden. Het is echter ook mogelijk een...
article 1996
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Mossink, J.C.M. (author)
Bij het stimuleren van arbobeleid in bedrijven zijn economische argumenten van groot belang. De economische voordelen van arbobeleid lijken vooral te liggen in een daling van het ziekteverzuim en een verhoging van de arbeidsproductiviteit. Een belangrijk probleem bij het maken van kosten-batenevaluaties van arbobeleid wordt echter gevormd door...
article 1996
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Mossink, J.C.M. (author)
Ondernemingen zijn verplicht een schriftelijk inventarisatie te maken van risico's voor veiligheid, gezondheid en welzijn. Inmiddels zijn verschillende methoden beschikbaar waarmee deze risico's geïnventariseerd kunnen worden. In veel mindere mate wordt in deze methoden aandacht besteed aan het stellen van prioriteiten en het verbeteren van...
article 1996
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Goudswaard, A. (author), Mossink, J.C.M. (author)
In dit rapport wordt een onderzoek beschreven naar de vraag in hoeverre de wet- en regelgeving op het terrein van welzijn bij de arbeid in het bedrijfsleven wordt geïmplementeerd. Een eerste doel van dit onderzoek is inzicht te krijgen in de bekendheid in het bedrijfsleven met de welzijnsbepalingen in de Arbowet en met de diverse richtlijnen op...
book 1995
document
Instituut voor Milieu- en Energietechnologie TNO (author), Wiersma, T. (author), Mossink, J.C.M. (author), Dhondt, S. (author), Schwartz, J.J. (author)
Smurfit Mercurius Verpakking is een aantal jaren geleden gestart met een beleid dat gericht is op verbetering van arbeidsomstandigheden en het terugdringen van ziekteverzuim. Er werd echter geconstateerd dat de daling van het verzuim in de afdeling Verwerking in vergelijking met andere afdelingen achterblijft. Met behulp van de INARON-methodiek ...
report 1994
document
Min. SZW, Directoraat Generaal van de Arbeid Min. SZW, Arbeidsinspectie TNO, Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg (author), Dhondt, S. (author), Goudswaard, A. (author), van den Berg, R. (author), Mossink, J.C.M. (author), Stuyt, Y. (author)
In dit rapport worden de resultaten van een demonstratieproject naar verbeterde arbeidsomstandigheden bij gemeentelijke overheden beschreven; het doel van een dergelijk demonstratieproject is dat het een duidelijke voorbeeldfunctie voor de sector vervult en dat het andere gemeenten tot een beter arbeidsomstandighedenbeleid stimuleert. De opzet...
book 1994
document
Mossink, J.C.M. (author), Zwaard, A.W. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
Classification schemes to identify laser hazards may give a quick insight into the hazards of radiation. However the most serious accidents involve exposure to high voltages. Besides toxic chemicals may present hazards in laser work stations. In this paper an overview will be given of hazards associated with working with lasers. Special...
conference paper 1993
document
Mossink, J.C.M. (author), Peeters, M.H.H. (author), Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author)
The introduction of robots into workplaces offer opportunities to improve occupational safety, health and job content. In this study 16 case studies of robot work places in 4 companies and a literature survey were performed in order to prepare an instructional publication for the Dutch Labour Inspectorate. It appears that in many cases one fails...
conference paper 1993
Searched for: author%3A%22Mossink%2C+J.C.M.%22
(1 - 20 of 29)

Pages