Searched for: author%3A%22Menkveld%2C+M.%22
(1 - 20 of 76)

Pages

document
Menkveld, M. (author), Gerdes, J. (author)
TNO is gevraagd de energieprijzen aan te leveren voor de terugverdientijdberekening in de actualisatie van de erkende maatregelenlijsten. Deze energieprijzen worden ook vastgelegd in de ministeriële regeling voor bedrijven en instellingen die zelf willen rekenen aan de terugverdientijd van maatregelen in het kader van de energiebesparingsplicht
report 2023
document
Menkveld, M. (author), Gerdes, J. (author)
report 2023
document
Menkveld, M. (author), Uleman, F.C. (author)
De Leidse regio heeft TNO gevraagd een inventarisatie te maken van actuele kennis en innovaties, die in de komende jaren toegepast kunnen worden bij de realisatie van collectieve warmtesystemen. Dit rapport geeft een overzicht van kennis en innovaties die ontwikkeld zijn of worden met innovatiesubsidies binnen het WarmingUP programma, in het...
report 2022
document
Menkveld, M. (author), Gerdes, J. (author), Lamboo, S. (author)
In juli 2021 heeft de Europese Commissie in het kader van Fit for 55 een voorstel gedaan voor herziening van de Energy Efficiency Directive met aanscherping van de energiebesparingsdoelen. Na de Russische invasie in Oekraïne heeft de Europese Commissie in mei 2022 het REPowerEU plan gepresenteerd om de afhankelijkheid van energie-import uit...
report 2022
document
Menkveld, M. (author), Niessink, R.J.M. (author)
In het voorstel van de Europese Commissie voor een herziening van de Renewable Energy Directive van 14 juli 2021 wordt artikel 23 over de groei van hernieuwbare warmte gewijzigd. In het voorstel staat een doelstelling om een gemiddelde jaarlijkse groei van het aandeel hernieuwbare warmte en koude te realiseren in de periode 2021-2030 van 1,1...
report 2022
document
Rovers, V. (author), Menkveld, M. (author), van de Brugge, R. (author), Brolsma, R. (author), Pothof, I. (author)
Als onderdeel van de energietransitie moet de huidige gas-gedomineerde warmtevoorziening vervangen worden door duurzame warmtesystemen. Op dit moment wordt er in deze transitie niet genoeg rekening gehouden met de koudevraag, terwijl 20% van de huishoudens al een airco heeft en het gebruik daarvan door klimaatverandering zal toenemen. Het aantal...
report 2022
document
Menkveld, M. (author)
De energiebesparingsplicht uit de Wet milieubeheer wordt verbreed van energiebesparende maatregelen naar CO2-reducerende maatregelen. Daarnaast wordt de doelgroep die onder de energiebesparingsplicht valt uitgebreid met milieuvergunningplichtige bedrijven en bedrijven die onder het Europese emissiehandelssysteem (ETS) vallen. Het Ministerie van...
report 2022
document
Menkveld, M. (author)
report 2022
document
Bakker, J.W. (author), Janssen, J.L.L.C.C. (author), Menkveld, M. (author), Hers, J.S. (author), Kooger, R. (author), Huygen, A.E.H. (author), Zwamborn, A. (author), Tigchelaar, C. (author)
Het doel van dit onderzoek is het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat een overzicht te bieden van mogelijke beleidsinstrumenten inclusief de wijze waarop de overheid hiermee de ontwikkeling van warmtenetten als alternatief voor de huidige warmtevoorziening op aardgas financieel kan ondersteunen. Eerst is een analysekader gemaakt dat de...
report 2022
document
Matthijssen, E.F. (author), Menkveld, M. (author), Koene, F.G.H. (author), de Ridder, L.A.C. (author)
In het klimaatakkoord is afgesproken dat 7 miljoen woningen en 1 miljoen utiliteitsgebouwen in 2050 geen gebruik meer maken van aardgas. Hiervoor moeten in 2030 reeds 1,5 miljoen bestaande woningen en gebouwen zijn verduurzaamd. Gemeentes hebben in hun Transitievisie Warmte uiterlijk 2021 bekend gemaakt welke opties in welke wijken en in welk...
report 2022
document
Menkveld, M. (author), Sipma, J.M. (author)
Het Ministerie van BZK heeft TNO gevraagd verschillende prestatie-indicatoren te berekenen voor verschillende ambitieniveaus van een dienstenconvenant. Dit dienstenconvenant maakt het vastgoedeigenaren mogelijk om in het kader van de energiebesparingsplicht uit de Wet milieubeheer verantwoording af te leggen over de energieprestatie van hun hele...
report 2022
document
Niessink, R.J.M. (author), Menkveld, M. (author)
Aanleiding RVO heeft TNO gevraagd onderzoek te doen naar het besparingspotentieel bij bedrijfshallen. Bestaande bedrijfshallen hebben geen energielabel en uit monitoringsonderzoek blijkt dat er in bedrijfshallen minder energiebesparende maatregelen worden getroffen dan in andere gebouwtypen. Om advies te kunnen geven aan beleidsmakers over nieuw...
report 2022
document
Bakker, J.W. (author), Verheij, F.J. (author), Menkveld, M. (author), Usmani, O.A. (author)
Aanleiding. De salderingsregeling levert een positieve bijdrage aan het snelgroeiend aantal huishoudens en eigenaren van utiliteitsgebouwen dat investeert in zonnepanelen. Vanwege de kostendalingen van zonnepanelen van de laatste jaren is er minder overheidsstimulering nodig om dezelfde terugverdientijd te behouden. Het kabinet heeft in april...
report 2022
document
Martinez, S.H. (author), Harmsen, R. (author), Menkveld, M. (author), Faaij, A.P.C. (author), Kramer, G.J. (author)
Municipalities are key actors in planning and enabling the transition in the built environment to sustainable heat systems. Literature on the municipal experiences in the early phases of the heat transition is scarce. This paper addresses this gap by depicting the approaches of twenty-eight municipalities in the Netherlands. It aims to assess...
article 2022
document
Menkveld, M. (author), van Stralen, J. (author), Scheepers, M.J.J. (author)
De Minister van Klimaat en Energie overweegt een subdoelstelling te formuleren voor energiebesparing, omdat energiebesparing een belangrijke bijdrage kan leveren aan de aangescherpte klimaatdoelstelling voor 2030 van 55 tot 60% emissiereductie en de Europese Commissie in haar voorstel voor herziening van de Energy Efficiency Directive (EED) en...
report 2022
document
Hammingh, P. (author), Abels-van Overveld, M. (author), van Beijnum, B. (author), Blomjous, D. (author), Boom, H. (author), van den Born, G.J. (author), Brink, C. (author), Daniels, B. (author), van Dam, D. (author), Geilenkirchen, G. (author), Hilbers, H. (author), 't Hoen, M. (author), van Hout, M. (author), Ivanova, O. (author), Koelemeijer, R. (author), Koutstaal, P. (author), Lensink, S. (author), van Meerkerk, J. (author), van Minnen, J. (author), van der Molen, F. (author), Nauta, M. (author), Nijdam, D. (author), Ooms, E. (author), Ozdemir, O. (author), Peters, J. (author), Plomp, A. (author), van Schijndel, M. (author), Schouten, M. (author), Smeets, W. (author), van Soest, H. (author), Stammes, I. (author), Traa, M. (author), van der Veen, R. (author), Vethman, P. (author), Volkers, C. (author), Wetzels, W. (author), van der Zanden, E. (author), Menkveld, M. (author), van Eijk, E. (author), Gerdes, J. (author), Kooger, R. (author), Lamboo, S. (author), Niessink, R.J.M. (author), Smekens, K.E.L. (author), van Stralen, J. (author), Tigchelaar, C. (author), Usmani, O.A. (author), Segers, R. (author), Denneman, A. (author), Hage, J. (author), Huffstadt, H. (author), Keller, K. (author), Kremer, A.M. (author), Linders, M.J. (author), Schenau, S. (author), Vrenken, R. (author), Vroom, J. (author), van Wezel, B. (author), Woolthuis, R. (author), van Zanten, M. (author), Honig, E. (author), Vonk, J. (author), Arets, E. (author)
The Dutch 2019 Climate Act requires PBL Netherlands Environmental Assessment Agency to publish an annual Climate and Energy Outlook. In these outlook reports, PBL describes past, present and future trends in greenhouse gas emissions and developments in the energy system in the Netherlands. It also describes the contribution of national climate...
report 2022
document
Menkveld, M. (author), Straver, K. (author), Wijnant, S. (author), Schreuders, M. (author)
Vraagsturing in warmtenetten kan de kosten voor exploitatie van bestaande warmtenetten en het ontwerp van nieuwe warmtenetten verlagen en bijdragen aan de verduurzaming van warmtenetten. Maar de vraag is hoe werkt vraagsturing in warmtenetten in de praktijk? Hoe kunnen warmteleveranciers of bewonerscollectieven de gebruikers zo ver krijgen dat...
report 2021
document
Wetzels, W. (author), Menkveld. M., (author), Oliveira, C. (author)
Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft TNO opdracht gegeven om een prognose te maken van de effecten van de energiebesparingsplicht in de dienstensector en de industrie. Dit rapport bespreekt het energieverbruik waar de energiebesparingsplicht op van toepassing is, het besparingspotentieel en het verwachte effect van...
report 2021
document
Menkveld, M. (author), Rovers, V. (author), Tigchelaar, C. (author), Zwamborn, A. (author)
In het Klimaatakkoord is afgesproken de opschaling van verduurzaming van bestaande woningen te bevorderen met het vaststellen van een isolatiestandaard. De standaard wordt gebaseerd op de bouwkundige/technische mogelijkheden in combinatie met de financiële haalbaarheid. De standaard wordt geformuleerd op het niveau van de gehele woning en...
report 2020
document
Abels van Overveld, M. (author), Blomjous, D. (author), Boot, P. (author), van den Born, G.J. (author), Brink, C. (author), Brouwer, E.J. (author), Daniels, B. (author), Drissen, E. (author), Elzenga, H. (author), Geilenkirchen, G. (author), Hammingh, P. (author), Hekkenberg, M. (author), 't Hoen, M. (author), van Hout, M. (author), Ivanova, O. (author), Keys, A. (author), Koelemeijer, R. (author), Koutstaal, P. (author), Lensink, S. (author), van Meerkerk, J. (author), van Minnen, J. (author), Nauta, M. (author), Nijdam, D. (author), Notenboom, J. (author), Ozdemir, O. (author), Peters, J. (author), van Polen, S. (author), van Schijndel, M. (author), Schouten, M. (author), Schure, K. (author), Smeets, W. (author), Stutvoet-Mulder, K. (author), Traa, M. (author), Uitbeijerse, G. (author), Vethman, P. (author), Visser, H. (author), Volkerss, C. (author), Vries, A. (author), Wilting, H. (author), van der Zanden, E. (author), Segers, R. (author), Brummelkamp, S. (author), Denneman, A. (author), Kremer, A. (author), Schenau, S. (author), Schoenaker, N. (author), Hage, J. (author), Vrenken, R. (author), van Wezel, B. (author), van den Oever, R. (author), Wooltuis, R. (author), Menkveld, M. (author), Gerdes, J. (author), Kooger, R. (author), Plomp, A.J. (author), Smekens, K.E.L. (author), van Stralen, J. (author), Tigchelaar, C. (author), Usmani, O. (author), Wetzels, W. (author), van Zanten, M. (author), Honig, E. (author)
report 2020
Searched for: author%3A%22Menkveld%2C+M.%22
(1 - 20 of 76)

Pages