Searched for: author%3A%22Menkveld%2C+M.%22
(1 - 20 of 70)

Pages

document
Bakker, J.W. (author), Janssen, J.L.L.C.C. (author), Menkveld, M. (author), Hers, J.S. (author), Kooger, R. (author), Huygen, A.E.H. (author), Zwamborn, A. (author), Tigchelaar, C. (author)
Het doel van dit onderzoek is het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat een overzicht te bieden van mogelijke beleidsinstrumenten inclusief de wijze waarop de overheid hiermee de ontwikkeling van warmtenetten als alternatief voor de huidige warmtevoorziening op aardgas financieel kan ondersteunen. Eerst is een analysekader gemaakt dat de...
report 2022
document
Matthijssen, E.F. (author), Menkveld, M. (author), Koene, F.G.H. (author), de Ridder, L.A.C. (author)
In het klimaatakkoord is afgesproken dat 7 miljoen woningen en 1 miljoen utiliteitsgebouwen in 2050 geen gebruik meer maken van aardgas. Hiervoor moeten in 2030 reeds 1,5 miljoen bestaande woningen en gebouwen zijn verduurzaamd. Gemeentes hebben in hun Transitievisie Warmte uiterlijk 2021 bekend gemaakt welke opties in welke wijken en in welk...
report 2022
document
Menkveld, M. (author), Sipma, J.M. (author)
Het Ministerie van BZK heeft TNO gevraagd verschillende prestatie-indicatoren te berekenen voor verschillende ambitieniveaus van een dienstenconvenant. Dit dienstenconvenant maakt het vastgoedeigenaren mogelijk om in het kader van de energiebesparingsplicht uit de Wet milieubeheer verantwoording af te leggen over de energieprestatie van hun hele...
report 2022
document
Niessink, R.J.M. (author), Menkveld, M. (author)
Aanleiding RVO heeft TNO gevraagd onderzoek te doen naar het besparingspotentieel bij bedrijfshallen. Bestaande bedrijfshallen hebben geen energielabel en uit monitoringsonderzoek blijkt dat er in bedrijfshallen minder energiebesparende maatregelen worden getroffen dan in andere gebouwtypen. Om advies te kunnen geven aan beleidsmakers over nieuw...
report 2022
document
Bakker, J.W. (author), Verheij, F.J. (author), Menkveld, M. (author), Usmani, O.A. (author)
Aanleiding. De salderingsregeling levert een positieve bijdrage aan het snelgroeiend aantal huishoudens en eigenaren van utiliteitsgebouwen dat investeert in zonnepanelen. Vanwege de kostendalingen van zonnepanelen van de laatste jaren is er minder overheidsstimulering nodig om dezelfde terugverdientijd te behouden. Het kabinet heeft in april...
report 2022
document
Menkveld, M. (author), Gerdes, J. (author), Lamboo, S. (author)
In juli 2021 heeft de Europese Commissie in het kader van Fit for 55 een voorstel gedaan voor herziening van de Energy Efficiency Directive met aanscherping van de energiebesparingsdoelen. Na de Russische invasie in Oekraïne heeft de Europese Commissie in mei 2022 het REPowerEU plan gepresenteerd om de afhankelijkheid van energie-import uit...
report 2022
document
Menkveld, M. (author), Niessink, R.J.M. (author)
In het voorstel van de Europese Commissie voor een herziening van de Renewable Energy Directive van 14 juli 2021 wordt artikel 23 over de groei van hernieuwbare warmte gewijzigd. In het voorstel staat een doelstelling om een gemiddelde jaarlijkse groei van het aandeel hernieuwbare warmte en koude te realiseren in de periode 2021-2030 van 1,1...
report 2022
document
Menkveld, M. (author)
De energiebesparingsplicht uit de Wet milieubeheer wordt verbreed van energiebesparende maatregelen naar CO2-reducerende maatregelen. Daarnaast wordt de doelgroep die onder de energiebesparingsplicht valt uitgebreid met milieuvergunningplichtige bedrijven en bedrijven die onder het Europese emissiehandelssysteem (ETS) vallen. Het Ministerie van...
report 2022
document
Menkveld, M. (author)
report 2022
document
Menkveld, M. (author), Uleman, F.C. (author)
De Leidse regio heeft TNO gevraagd een inventarisatie te maken van actuele kennis en innovaties, die in de komende jaren toegepast kunnen worden bij de realisatie van collectieve warmtesystemen. Dit rapport geeft een overzicht van kennis en innovaties die ontwikkeld zijn of worden met innovatiesubsidies binnen het WarmingUP programma, in het...
report 2022
document
Menkveld, M. (author), Straver, K. (author), Wijnant, S. (author), Schreuders, M. (author)
Vraagsturing in warmtenetten kan de kosten voor exploitatie van bestaande warmtenetten en het ontwerp van nieuwe warmtenetten verlagen en bijdragen aan de verduurzaming van warmtenetten. Maar de vraag is hoe werkt vraagsturing in warmtenetten in de praktijk? Hoe kunnen warmteleveranciers of bewonerscollectieven de gebruikers zo ver krijgen dat...
report 2021
document
Wetzels, W. (author), Menkveld. M., (author), Oliveira, C. (author)
Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft TNO opdracht gegeven om een prognose te maken van de effecten van de energiebesparingsplicht in de dienstensector en de industrie. Dit rapport bespreekt het energieverbruik waar de energiebesparingsplicht op van toepassing is, het besparingspotentieel en het verwachte effect van...
report 2021
document
Menkveld, M. (author), Rovers, V. (author), Tigchelaar, C. (author), Zwamborn, A. (author)
In het Klimaatakkoord is afgesproken de opschaling van verduurzaming van bestaande woningen te bevorderen met het vaststellen van een isolatiestandaard. De standaard wordt gebaseerd op de bouwkundige/technische mogelijkheden in combinatie met de financiële haalbaarheid. De standaard wordt geformuleerd op het niveau van de gehele woning en...
report 2020
document
Abels van Overveld, M. (author), Blomjous, D. (author), Boot, P. (author), van den Born, G.J. (author), Brink, C. (author), Brouwer, E.J. (author), Daniels, B. (author), Drissen, E. (author), Elzenga, H. (author), Geilenkirchen, G. (author), Hammingh, P. (author), Hekkenberg, M. (author), 't Hoen, M. (author), van Hout, M. (author), Ivanova, O. (author), Keys, A. (author), Koelemeijer, R. (author), Koutstaal, P. (author), Lensink, S. (author), van Meerkerk, J. (author), van Minnen, J. (author), Nauta, M. (author), Nijdam, D. (author), Notenboom, J. (author), Ozdemir, O. (author), Peters, J. (author), van Polen, S. (author), van Schijndel, M. (author), Schouten, M. (author), Schure, K. (author), Smeets, W. (author), Stutvoet-Mulder, K. (author), Traa, M. (author), Uitbeijerse, G. (author), Vethman, P. (author), Visser, H. (author), Volkerss, C. (author), Vries, A. (author), Wilting, H. (author), van der Zanden, E. (author), Segers, R. (author), Brummelkamp, S. (author), Denneman, A. (author), Kremer, A. (author), Schenau, S. (author), Schoenaker, N. (author), Hage, J. (author), Vrenken, R. (author), van Wezel, B. (author), van den Oever, R. (author), Wooltuis, R. (author), Menkveld, M. (author), Gerdes, J. (author), Kooger, R. (author), Plomp, A.J. (author), Smekens, K.E.L. (author), van Stralen, J. (author), Tigchelaar, C. (author), Usmani, O. (author), Wetzels, W. (author), van Zanten, M. (author), Honig, E. (author)
report 2020
document
Paradies, G.L. (author), Dreijerink, L.J.M. (author), Menkveld, M. (author)
Energie-Nederland, Netbeheer Nederland, UNETO VNI, NVDE en de Ministeries van EZ en BZK hebben in mei 2017 een convenant gesloten om 10 PJ besparing te realiseren in de gebouwde omgeving. Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan de 100 PJ besparingsdoelstelling voor 2020 uit het Energieakkoord van 2013. De ambitie van het convenant is om een...
report 2020
document
Menkveld, M. (author)
De directie Bouwen en Energie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft in het kader van de toekomststrategie energiebesparing utiliteitsbouw behoefte aan een korte Kentallennotitie waarin de best beschikbare voorraad- en energieverbruiksgegevens voor de utiliteitsbouw op een toegankelijke manier worden...
report 2020
document
Segers, R. (author), Niessink, R.J.M. (author), van den Oever, R. (author), Menkveld, M. (author)
RVO heeft CBS en TNO gevraagd een update te maken van het rapport Warmtemonitor 2017 met cijfers over 2018 en 2019. De gebruikte methoden in deze update zijn identiek aan de versie over 2017. Belangrijke doelen van deze monitoring zijn het volgen van de resultaten van het warmtebeleid van de overheid, ondersteuning bij beleidsontwikkeling en het...
report 2020
document
Rovers, V. (author), Menkveld, M. (author), Krone, T. (author)
Woonlastenneutraliteit is een uitgangspunt in de beleidsontwikkeling rond verduurzaming van de eigen woning. Concrete vraag van banken en de rijksoverheid is hoe zij kunnen inschatten wat de werkelijke besparing op de energierekening is van energiebesparende maatregelen. Eén van de mogelijkheden om inzichten op te doen ten behoeve van een...
report 2020
document
Menkveld, M. (author), Niessink, R.J.M. (author), Sipma, J.M. (author), Scheers, M. (author), Beindorff, P. (author), Plokker, W. (author), de Wiy, S. (author), de Jong, E. (author), Elkhuizen, B. (author)
INNAX heeft binnen het RED kantoren project in samenwerking met VABI, TNO en E-nolis (Energy Navigator) de Paris Proof monitor ontwikkeld. Deze internet portal biedt de mogelijkheid inzicht te krijgen in de verduurzaming van uw kantorenportefeuille richting de Paris Proof-norm. De Paris Proof norm is ontwikkeld door de Dutch Green Building...
report 2020
document
Verheij, F. (author), Menkveld, M. (author), Usmani, O. (author)
De salderingsregeling levert een positieve bijdrage aan het snelgroeiend aantal huishoudens en eigenaren van utiliteitsgebouwen die investeren in zonnepanelen. Vanwege de kostendalingen van de laatste jaren is er minder stimulering nodig om de investering rendabel te maken. Het kabinet heeft in april 2019 besloten de salderingsregeling vanaf 1...
report 2020
Searched for: author%3A%22Menkveld%2C+M.%22
(1 - 20 of 70)

Pages