Searched for: author%3A%22Knotter%2C+M.%22
(1 - 19 of 19)
document
Hoffius, R. (author), Simons, J. (author), Touw, M. (author), Knotter, M. (author), Klein Hesselink, J. (author), Braam, E. (author), NIA-TNO (author)
In dit rapport wordt beschreven welke stappen zijn ondernomen om te komen tot betrouwbare verzuimkengetallen voor het personeel in het primair en voortgezet onderwijs. De beschreven exercities hebben betrekking op het schooljaar 1995/1996, maar zij vormen tevens een blauwdruk hoe in de komende jaren het onderzoek vormgegeven gaat worden. In dit...
book 1997
document
Hoffius, R. (author), Simons, J. (author), Touw, M. (author), Knotter, M. (author), Braam, E. (author), NIA-TNO (author)
In dit rapport wordt verslag gedaan van het jaarlijkse onderzoek naar het (ziekte-)verzuim van onderwijsgevend en onderwijsondersteunend personeel. De rapportage heeft betrekking op het schooljaar 1995/1996. Het onderzoek is verricht in opdracht van de Stichting Vervangingsfonds/BGZ en het ministerie van OCW. Het onderzoek heeft als doel een...
book 1997
document
van Vuuren, T. (author), Andriessen, S. (author), Knotter, M. (author)
In dit deel worden instellingen in de zorgsector beschreven waarbij een traject is uitgevoerd gericht op de invoering en uitvoering van arbeidsvoorwaardelijke prikkels (pilot-instellingen) in het kader van het terugdringen van het ziekteverzuim. Daarnaast worden ook instellingen beschreven die als controle-instelling hebben gefungeerd en waar...
report 1997
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Halewijn, I.M.A.J. (author), Simons, J. (author), Knotter, M. (author)
In opdracht van de Stichting Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het Onderwijs heeft het NIA de Verzuim Audit Onderwijs (de VAO) ontwikkeld. Onderwijsinstellingen met veel verzuim krijgen te maken met steeds hogere premies voor het verzekeren van de kosten voor het vervangen van personeel. Vaak weten deze instellingen niet precies...
book 1996
document
Smits, E.R. (author), Gringhuis, G.H. (author), Meurs, G.J. (author), Knotter, M. (author), Holling, M. (author), van Leuvensteijn, M. (author), Wouters, P.H.M. (author), Gründemann, R.W.M. (author)
In juni 1996 is de 'Standaard voor berekening van ziekteverzuim' vastgesteld. Die standaard geeft nieuwe definities en rekenregels voor ziekteverzuim. Veel onduidelijkheid over rekenregels en definities van ziekteverzuim was aanleiding tot vaststelling van een standaard. Individuele bedrijven en traditionele producenten van verzuiminformatie...
book 1996
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Halewijn, I.M.A.J. (author), Simons, J. (author), Knotter, M. (author)
In opdracht van de Stichting Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het Onderwijs heeft het NIA de Verzuim Audit Onderwijs (de VAO) ontwikkeld. Onderwijsinstellingen met veel verzuim krijgen te maken met steeds hogere premies voor het verzekeren van de kosten voor het vervangen van personeel. Vaak weten deze instellingen niet precies...
book 1996
document
Knotter, M. (author)
Sinds 1 maart 1996 is de Ziektewet vervallen en is de Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte in werking getreden. In dit artikel wordt besproken wat hiervan de gevolgen voor werkgevers zijn en welke mogelijkheden er zijn om verzuimrisico's te verzekeren. Daarbij komt ook de vraag aan de orde of het verzekeren van de ziekterisico's...
article 1996
document
Knotter, M. (author), Moonen, C. (author)
In dit interne NIA-document wordt een methode beschreven waarmee inzicht kan worden gegeven in de bedrijfseconomische consequenties van arbeidsomstandighedenbeleid. Hiermee kan voor ondernemers worden vastgesteld wanneer investeren in arbo loont, of dat niet investeren leidt tot vermijdbare kosten. Het 'Kosten & Batenmodel Arbo- en Verzuimbeleid...
report 1996
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Hopstaken, L. (author), Knotter, M. (author)
report 1995
document
Knotter, M. (author)
article 1995
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Knotter, M. (author), de Feyter, M. (author), Kruidenier, H. (author)
Werkgevers krijgen de eerste twee of zes weken van het ziekteverzuim van hun werknemers niet langer vergoed uit de Ziektewet. Bovendien zijn zij verplicht verzuimbeleid te voeren. In dit kader is in de onderhavige studie een 'Kosten en Baten Verzuimbeleid' ontwikkeld om te berekenen wat de kosten van verzuimbeleid en de opbrengsten van een lager...
book 1995
document
Knotter, M. (author), de Feyter, M. (author)
De onderneming die investeert in mensen en hun werkomstandigheden draagt aanzienlijk bij aan een goed bedrijfsresultaat. Maar hoe valt aan te tonen dat investeren rendabel is. Op basis van een eenvoudig NIA-model kan de personeelsfunctionaris een eerste opstap maken naar een situatie waarin arbeidsomstandighedenen rendement (bijv. minder...
article 1995
document
Knotter, M. (author)
article 1995
document
Knotter, M. (author), de Feyter, M. (author)
Sinds 1 januari 1994 worden de meeste bedrijven, veel meer dan voorheen, geconfronteerd met de directe financiele gevolgen van het ziekteverzuim. Om inzage te krijgen in de kosten van verzuimbeleid en de opbrengsten van een lager verzuim, hebben het Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (NIA) en bureau AS/tri in opdracht van het...
article 1994
document
Knotter, M. (author), Hopstaken, L. (author)
In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, afdeling Mechanische Veiligheid heeft het NIA een eenvoudige checklist opgesteld voor medewerkers in de metaalproduktenindustrie. Het gaat hier specifiek om een checklist van risico's voor snij- en knelletsel van handen. De bedoeling van de checklist is werknemers in staat te...
book 1994
document
Knotter, M. (author), Veerman, T. (author)
Een deugdelijke verzuimregistratie is een eerste noodzaak om inzicht te krijgen in het ziekteverzuim. Als een bedrijf eenmaal een goed systeem in huis heeft, ontstaat de vraag hoe men zelf gegevens kan presenteren en hoe deze informatie moet worden geïnterpreteerd. Vaak ontbreekt het aan eenvoudige instrumenten om adequaat te kunnen beoordelen...
article 1994
document
Knotter, M. (author)
In de metaalproduktenindustrie in Nederland komen relatief veel ongevallen voor. Het gaat dan vooral om ongevallen met handletsel als gevolg, met name snij- en knelletsel. Het NIA heeft in opdracht van het ministerie van SZW een checklist opgesteld waarmee produktiemedewerkers in de metaalproduktenindustrie zelf potentiële risico's kunnen...
article 1994
document
Knotter, M. (author), Veerman, T. (author)
Sinds 1 januari 1994 is elke arbeidsorganisatie in Nederland verplicht om een ziekteverzuimbeleid te voeren. Dit betekent dat bedrijven zelf het ziekteverzuim moeten aanpakken. Eén van de voorwaarden is het beschikken over deugdelijke informatie over de ernst en de aard van het verzuim. Dit eerste artikel van een reeks van drie geeft antwoord op...
article 1994
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Knotter, M. (author), Veerman, T. (author)
Een goede verzuimregistratie is onmisbaar voor het voeren van ziekteverzuimbeleid, zoals dat sinds 1994 verplicht is. Inmiddels is er heel wat software als hulpmiddel voor die registratie beschikbaar. Dit rapport beantwoordt de vraag: "Welk pakket is voor mijn organisatie het meest geschikt?" Om op deze vraag antwoord te kunnen geven zijn er...
book 1994
Searched for: author%3A%22Knotter%2C+M.%22
(1 - 19 of 19)