Searched for: author:"Bouma, G.M."
(1 - 16 of 16)
document
Vonk Noordegraaf, D.M. (author), Bouma, G.M. (author), Larco N., (author), Munzel, K.L. (author), Heezen, M.J.M. (author)
The Dutch Ministry of Infrastructure and Water Management (IenW) asked TNO to carry out an independent, comparative case study on the governance of Mobility as a Service (MaaS). This has a focus on a comparable scale (i.e. comparable to the Netherlands in terms of geography/ number of inhabitants) through the description and comparison of...
report 2021
document
Dooghe, D.J.E.A. (author), Heezen, M.J.M. (author), Bouma, G.M. (author), Westerga, R.S. (author), van den Brink, R.W. (author)
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) werkt aan het Programma Energie Hoofdstructuur (PEH). Dit programma is zelfbindend voor het Rijk en stelt kaders voor Rijksbesluiten van het Rijk, zoals rijksinpassingsplannen of projectbesluiten. Er zijn al verschillende kaders opgesteld voor fysieke structuren van nationaal belang. Echter,...
report 2021
document
Beemster, F.I. (author), Vonk Noordegraaf, D.M. (author), Bouma, G.M. (author), Agricola, N. (author), Hoseini, P. (author), Kruijssen, G. (author)
In dit paper worden aan de hand van vier hoofdopgaven van de provincie Noord-Holland uit het coalitieakkoord “Duurzaam doorpakken” de kansen en bedreigingen van Smart Mobility verkend. Deze opgaven zijn: klimaat- en energietransitie, duurzame verstedelijking en bereikbaarheid, economie en leefbaarheid, en een vitaal landelijk gebied. Zo kan...
report 2020
document
Bouma, G.M. (author), Vonk Noordegraaf, D.M. (author), Schipper-Rodenburg, C.A. (author), Chen, T.M. (author), van Meijeren, J.C. (author), Snelder, M. (author)
Vergaande digitalisering en automatisering van het mobiliteitssysteem worden door veel overheden, industrie en burgers gezien als dé oplossing voor grote mobiliteitsvraagstukken. De steeds snellere technologische ontwikkelingen maken het mobiliteitslandschap echter meer ongrijpbaar en onvoorspelbaar met het oog op de te maken impact en vragen om...
other 2020
document
van Bree, M.W. (author), Bouma, G.M. (author)
Stedelijke dynamiek, kansen voor duurzaamheid. De afgelopen decennia zijn steden en stedelijke agglomeraties sterk gegroeid. Niet alleen wereldwijd, maar ook in Nederland. Inmiddels woont 44 procent van onze bevolking in de stad, terwijl het stedelijk gebied slechts 13 procent beslaatvan de oppervlakte van Nederland. Volgens de prognoses van het...
other 2017
document
van Bree, M.W. (author), Bouma, G.M. (author)
Flexibly anticipating the future. Cities interact permanently with their environment. Both that environment and cities themselves are liable to change. This dynamic entails uncertainties, challenges, and tests of innovation that cities have to be able to adapt to. It means that cities have to be able to anticipate the events that will affect...
other 2017
document
van Bree, M.W. (author), Bouma, G.M. (author)
Steden zijn permanent in interactie met hun omgeving. Zowel die omgeving als de steden zelf zijn veranderlijk. Deze dynamiek brengt onzekerheden, uitdagingen en vernieuwingsopgaven met zich mee, waar een stad adaptief mee moet omgaan. Het gaat erom dat een stad kan inspelen op datgene wat op haar afkomt, en kan omgaan met verandering. Dit vergt...
other 2017
document
Miedema, H.M.E. (author), Bouma, G.M. (author), Meijer, E.W. (author)
report 2017
document
van Bree, M.W. (author), Bouma, G.M. (author)
Urban Dynamics. Opportunities for sustainability. Cities and urban agglomerations have shown strong growth in recent decades. Not just worldwide, but also in the Netherlands. Some 44 percent of the country’s population now lives in cities, even though urban areas cover just 13 percent of its territory. According to forecasts by Statistics...
other 2017
document
Oen, A.M.P. (author), Bouma, G.M. (author), Botelho, M. (author), Pereira, P. (author), Haeger-Eugensson, M. (author), Conides, A. (author), Przedrzymirska, J. (author), Isaksson, I. (author), Wolf, C. (author), Breedveld, G.D. (author), Slob, A. (author)
The European Union (EU) has taken the lead to promote the management of coastal systems. Management strategies are implemented by the Water Framework Directive (WFD) and the Marine Strategy Framework Directive (MSFD), as well as the recent Maritime Spatial Planning (MSP) Directive. Most EU directives have a strong focus on public participation;...
article 2016
document
Boonstra, B. (author), Bouma, G.M. (author), Boelens, L. (author), Sanders, W. (author), Vandaele, W. (author), van Rossum, S. (author)
Met het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen geeft de Vlaamse overheid uiting aan de toekomstrichting die volgens haar nagestreefd dient te worden door middel van (ruimtelijk) beleid richting 2020-2050. Ruimtelijke planning gaat voor een belangrijk deel over het uitspreken van dergelijke waarden, maar zeker ook om het organiseren van actuele projecten...
conference paper 2013
document
Slob, A.F.L. (author), Manning, C.B. (author), Bouma, G.M. (author)
report 2012
document
Bouma, G.M. (author)
In 2007 is op initiatief van het waterinnovatieprogramma WINN van Rijkswaterstaat de kaart ‘de mooiste en veiligste delta 2010- 2100’ gemaakt. Deze kaart biedt een overzicht van mogelijke oplossingen voor de toekomstige wateruitdagingen voor Nederland. In opvolging van de kaart is er met experts een verdiepingsslag gemaakt. In dit artikel wordt...
article 2008
document
Bouma, G.M. (author), TNO Bouw en Ondergrond (author)
article 2008
document
Roelofs, E.M.G. (author), Bouma, G.M. (author)
article 2007
document
Bouma, G.M. (author)
article 2007
Searched for: author:"Bouma, G.M."
(1 - 16 of 16)