Searched for:
(1 - 20 of 131)

Pages

document
Studiecentrum voor Technologie en Beleid TNO TNO Preventie en Gezondheid (author), Wolters, T.J.J.B. (author), Bouman, M.J. (author), Vaas, S. (author), Peeters, M.H.H. (author), Goudswaard, A. (author)
In dit onderzoeksrapport is nagegaan welke gevolgen de eerste implementatiefasen van bedrijfsinterne milieuzorg heeft gehad voor de werknemers. Er is gekeken naar de gevolgen voor het dagelijks werk en naar de betekenis voor de kwaliteit van het werk in zijn verschillende facetten. Daartoe is een aantal casestudies in bedrijven gedaan; in een...
report 1994
document
Studiecentrum voor Technologie en Beleid TNO (author), Wolters, T.J.J.B. (author), Bouman, M.J. (author), Vaas, S. (author), Peeters, M.H.H. (author), Goudswaard, A. (author)
Dit onderzoek beschrijft praktijkervaringen met bedrijfsinterne milieuzorg in vier organisaties: een bouwbedrijf, een garagebedrijf, een grafisch bedrijf en (het bedrijfsrestaurant en distributiecentrum van) een academisch ziekenhuis. Het rapport behandelt de impulsen die een rol spelen, de invoering van milieuzorg, de veranderingen in...
report 1994
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Tijdens, K. (author), Goudswaard, A. (author)
Op de kantoren in de industrie werken relatief veel vrouwen. Binnen de kantoren heeft de vakbeweging niet die traditie die ze op de werkvloer heeft. Er is onvoldoende kennis van de wensen en knelpunten van de werknemers in de kantoren, waardoor geen gerichte belangenbehartiging kan plaatsvinden. Daardoor voelen kantoorwerknemrs zich niet...
book 1994
document
Min. SZW, Directoraat Generaal van de Arbeid Min. SZW, Arbeidsinspectie TNO, Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg (author), Dhondt, S. (author), Goudswaard, A. (author), van den Berg, R. (author), Mossink, J.C.M. (author), Stuyt, Y. (author)
In dit rapport worden de resultaten van een demonstratieproject naar verbeterde arbeidsomstandigheden bij gemeentelijke overheden beschreven; het doel van een dergelijk demonstratieproject is dat het een duidelijke voorbeeldfunctie voor de sector vervult en dat het andere gemeenten tot een beter arbeidsomstandighedenbeleid stimuleert. De opzet...
book 1994
document
Goudswaard, A. (author), Houtman, I. (author), Dhondt, S. (author), Kompier, M. (author), Hildebrandt, V. (author), van Grinten, M. (author)
TNO Preventie en Gezondheid heeft een instrument ontwikkeld voor het monitoren van stress en lichamelijke belasting en het hierop gerichte ondernemingsbeleid. De reden voor het ontwikkelen van één instrument voor zowel stress als lichamelijke belasting is dat beide als belangrijke oorzaken worden gezien voor het ontstaan van respectievelijk...
article 1995
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Vaas, S. (author), Goudswaard, A. (author), Dhondt, S. (author), Mossink, J. (author), Peeters, M. (author)
Het project waarover hier gerapporteerd wordt, heeft als doel de haalbaarheid te onderzoeken van monitoring op de gebieden arbeidsinhoud en ergonomie. Onderzocht worden niet alleen de mogelijkheden van monitoring van variabelen die inzicht kunnen verschaffen in de kwaliteit van de arbeidsinhoudelijke en ergonomische condities, maar ook van de...
book 1995
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Goudswaard, A. (author), Mossink, J.C.M. (author)
In dit rapport wordt een onderzoek beschreven naar de vraag in hoeverre de wet- en regelgeving op het terrein van welzijn bij de arbeid in het bedrijfsleven wordt geïmplementeerd. Een eerste doel van dit onderzoek is inzicht te krijgen in de bekendheid in het bedrijfsleven met de welzijnsbepalingen in de Arbowet en met de diverse richtlijnen op...
book 1995
document
Goudswaard, A. (author), van Putten, D.J. (author), van Heuvel, S.G. (author)
Werkgevers zijn over het algemeen goed op de hoogte van de nieuwe verplichtingen uit de Arbowet en de Wet Terugdringing Ziekteverzuim. Het meest bekend zijn de verplichtingen die veel discussie hebben opgeroepen: het eigen risico van bedrijven in de eerste ziekteweken en de verplichte aansluiting bij een arbodienst. Dit zijn de conclusies uit...
article 1995
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Houtman, I.L.D. (author), Goudswaard, A. (author), Dhondt, S. (author), van der Grinten, M. (author), Hildebrandt, V. (author), Kompier, M. (author)
Het Ministerie van SZW heeft in het najaar van 1993 een 'monitorstudie stress en lichamelijke belasting' uit laten voeren in bedrijven in diverse bedrijfstakken, waarvan het doel was risico's en preventiemaatregelen in bedrijven op het gebied van stress en fysieke belasting te inventariseren. Het monitorinstrument is een periodiek instrument,...
book 1995
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Goudswaard, A. (author), van den Heuvel, S.G. (author), van Putten, D.J. (author)
Per 1 januari 1994 is er een aantal nieuwe verplichtingen voor werkgevers van kracht op het terrein van arbeidsomstandighedenbeleid en ziekteverzuimbeleid (Tz/ Arbo). Het Nederlandse Genootschap voor Sociale Zekerheid (NGSZ) heeft TNO-Preventie en Gezondheid opdracht gegeven om te onderzoeken hoe - een jaar na invoering van de nieuwe regels - de...
report 1995
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Peeters, M.H.H. (author), Goudswaard, A. (author)
Deze notitie vormt het verslag van een literatuuronderzoek - in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - naar de relatie tussen nieuwe organisatievormen en het economisch presteren van ondernemingen. Dit thema zal in de Sociale Nota 1997 verder worden uitgewerkt. De aanleiding is gelegen in de behoefte aandacht te...
report 1996
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Goudswaard, A. (author), Houtman, I.L.D. (author), van den Heuvel, S. (author)
In opdracht van de Stichting Vervangingsfonds / Bedrijfsgezondheidszorg Onderwijs (Stichting Vf/BGZ Onderwijs) en de HBO-raad is door TNO een onderzoek uitgevoerd waarin de situatie van arbozorg in het HBO in het algemeen en van de risico-inventarisaties en -evaluaties (RI&E's) in het bijzonder in kaart zijn gebracht. Op basis van de wensen in...
report 1996
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Dhondt, S. (author), Dekker, J. (author), Goudswaard, A. (author), de Kleijn, E. (author), Middendorp, J. (author), Peeters, M. (author), Vaas, F. (author)
Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft aan TNO Preventie en Gezondheid (TNO-PG) gevraagd een onderzoek uit te voeren naar de relatie tussen het innovatievermogen van bedrijven en de kwaliteit van de arbeid. Het onderhavige rapport vormt de neerslag van dit onderzoek en het poogt als zodanig een bijdrage te leveren aan het...
book 1996
document
NIA TNO (author), Goudswaard, A. (author), Hazelzet, A. (author), van den Heuvel, S. (author)
report 1997
document
NIA TNO (author), Goudswaard, A. (author), Hazelzet, A. (author), van den Heuvel, S. (author)
report 1997
document
Houtman, I.L.D. (author), Goudswaard, A. (author), Dhondt, S. (author), van der Grinten, M.P. (author), Hildebrandt, V.H. (author), van der Poel, E.G.T. (author)
Objectives - Due to recent changes in legislation on occupational health and safety, a national monitor on stress and physical load was developed in The Netherlands to monitor (a) risks and consequences of stress and physical load at work, (b) preventive actions in companies to reduce these risks, and (c) organisational and environmental...
article 1998
document
Goudswaard, A. (author), Dhondt, S. (author), Kraan, K. (author)
other 1998
document
TNO Arbeid (author), Goudswaard, A. (author), Lourijsen, E. (author), Verhallen, S. (author), Beversluis, P.L. (author)
In 1997 is een aantal partners in Nederland, België en Griekenland gestart met het 'Multimedia Flexpool' project. Dit project had de volgende vier doelstellingen: de ontwikkeling van een nieuw beroep: de multimedia networker; het vergroten van de employability van vrouwen door de mogelijkheid te creëren voor continu leren; het opzetten van een...
report 2000
document
TNO Arbeid (author), Goudswaard, A. (author), Kraan, K.O. (author), Dhondt, S. (author)
Flexibilisering is een vast gegeven geworden in het Nederlandse bedrijfsleven. De tijd is echter rijp voor een verdere ontwikkeling van bedrijfsinterne flexibiliteit. Hierbij is van belang om een balans te vinden tussen de belangen van het bedrijf en die van de werknemers. Duurzaam is het kernbegrip. Dat wil zeggen flexibilisering zo vormgeven...
report 2000
document
TNO Arbeid (author), Klein Hesselink, D.J. (author), Miedema, E. (author), Goudswaard, A. (author), Kraan, K.O. (author)
The European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions has commissioned a research project to analyse the impact of flexible employment policies and human resources management on working conditions at the corporate level. Research institutes of seven countries participate in this project. For each country two or three cases...
report 2000
Searched for:
(1 - 20 of 131)

Pages