Three-phase flow analysis of dense nonaqueous phase liquid infiltration in horizontally layered porous media