An altered microbiota pattern precedes Type 2 diabetes mellitus development