The APOE∗3-Leiden Heterozygous Glucokinase Knockout Mouse as Novel Translational Disease Model for Type 2 Diabetes, Dyslipidemia, and Diabetic Atherosclerosis