Preventief-technische aspecten betreffende de geluidhinder