Dust storm forecasting through coupling LOTOS-EUROS with localized ensemble Kalman filter